Prezumțiile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre legea civilă - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice -
Prezumțiile

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înscris într-un registru public, se prezumă că el există, cât timp nu a fost radiat sau modificat în condițiile legii. Reviste (4)

(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 21 
    Instituirea acestor prezumții are un rol extrem de important fiind oferite instrumente procesuale prin intermediul cărora părțile vor putea să-și valorifice drepturile legitime. Astfel, actele supuse publicității sunt prezumate că nu există dacă nu sunt înregistrate sau dacă dreptul a fost radiat. În aceleași condiții, dacă dreptul este înscris în registrul public, se prezumă că el există. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Prezumția exactității. În sens material, publicitatea creează prezumția exactității înscrierii drepturilor, a actelor sau a faptelor juridice în registrele publice. În cazul terților de bună-credință, această prezumție este absolută. Deci, prin înscrierea unui drept în registrul public, se prezumă că acel drept există în favoarea persoanei menționate în acel registru sau, cu alte cuvinte, că înscrierea respectivă corespunde realității juridice. În mod simetric, radierea înscrierii unui drept în registrul public creează prezumția stingerii acelui drept. Această prezumție legală presupune existența unei concordanțe depline între evidența din registrele publice și situația juridică reală pe care acestea o exprimă. În caz contrar, înscrierile inexacte din registrele publice trebuie corectate pentru a reda exact situațiile juridice la care se referă.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
   18. Funcția de dovadă. Ultima funcție a publicității este aceea probatorie, în sensul că aceasta poate servi ca mijloc de dovadă a unor acte, fapte sau situații juridice, deoarece persoana înscrisă în registrele publice este prezumată ca titulară a dreptului sau a calității juridice menționate. Ca regulă generală, art. 21 NCC reglementează două pre­zumții relative în sensul existenței dreptului, actului sau faptului înscris într-un registru public și în sensul inexistenței celui radiat dintr-un registru public. O aplicație a acestei reguli este întâlnită în art. 900 NCC, care reglementează prezumția existenței și respectiv a inexistenței unui drept tabular, după cum acesta este înscris în cartea funciară sau este radiat din această evidență de publicitate. 
    Cu titlu particular, art. 565 NCC privitor la proba dreptului de pro­prietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară prevede că această dovadă se face cu extrasul de carte funciară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prezumțiile sunt relative, dovada contrară putându-se face potrivit dispozițiilor legale speciale [de exemplu, art. 900 alin. (3)], iar norma trebuie coroborată cu prevederile art. 20 alin. (3), nulitatea actului juridic care a stat la baza efectuării operațiunii de publicitate nefiind acoperită prin această operațiune. 
   2. În cazul în care prezumția este răsturnată, pot să fie puse în discuție drepturile terților dobândite în considerarea datelor care le-au fost cunoscute ca urmare a consultării registrelor de publicitate, mai ales în cazul dobânditorilor cu titlu oneros. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Reviste:
Natura juridică a publicității legale și a cărților funciare (I)
Consultarea registrelor publice
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Publicitatea mobiliară prin arhiva electronică de garanții reale mobiliare
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...