Prestația compensatorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului - Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți -
IV.
Prestația compensatorie

Condițiile prestației compensatorii

Art. 390. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (9), Modele (2)

(1) În cazul în care divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de o prestație care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorțul l-ar determina în condițiile de viață ale celui care o solicită. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Prestația compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Soțul care solicită prestația compensatorie nu poate cere de la fostul său soț și pensie de întreținere, în condițiile art. 389. Reviste (3), Doctrină (1)

Stabilirea prestației compensatorii

Art. 391. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) La stabilirea prestației compensatorii se ține seama atât de resursele soțului care o solicită, cât și de mijloacele celuilalt soț din momentul divorțului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum și de orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta și starea de sănătate a soților, contribuția la creșterea copiilor minori pe care a avut-o și urmează să o aibă fiecare soț, pregătirea profesională, posibilitatea de a desfășura o activitate producătoare de venituri și altele asemenea. Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

Forma prestației compensatorii

Art. 392. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată. Reviste (2)

(3) Renta și uzufructul se pot constitui pe toată durata vieții celui care solicită prestația compensatorie sau pentru o perioadă mai scurtă, care se stabilește prin hotărârea de divorț. Reviste (4), Doctrină (1)

Garanții

Art. 393. - Legislație conexă (1), Reviste (4), Doctrină (5)

Instanța, la cererea soțului creditor, îl poate obliga pe soțul debitor să constituie o garanție reală sau să dea cauțiune pentru a asigura executarea rentei.

Modificarea prestației compensatorii

Art. 394. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Instanța poate mări sau micșora prestația compensatorie, dacă se modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului și resursele creditorului. Reviste (4)

(2) În cazul în care prestația compensatorie constă într-o sumă de bani, aceasta se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației. Reviste (4), Doctrină (2)

Încetarea prestației compensatorii

Art. 395. - Reviste (9), Doctrină (5)

Prestația compensatorie încetează prin decesul unuia dintre soți, prin recăsătorirea soțului creditor, precum și atunci când acesta obține resurse de natură să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul căsătoriei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 390-395 noul C. civ. reglementează, distinct de dreptul la despăgubiri și fără ase confunda cu dreptul la compensație statuat de art. 328 noul C. civ., oinstituție juridică nouă, prestația compensatorie, inspirată din Codul civil francez. Regimul juridic al acesteia este configurat de următoarele reguli: 
    a) dreptul la acordarea prestației compensatorii nu exclude dreptul la despăgubiri în condițiile art. 388 noul C. civ., acestea putând fi chiar cumulate; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    art. 390 noul C. civ., în cazul divorțului pronunțat din culpa exclusivă asoțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de oprestație compensatorie [art. 392 alin. (1) noul C. civ.]. Această prestație poate îmbrăca și forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [2] Obiectul contractului. În principiu, orice creanță poate forma obiectul unei cesiuni, nu numai aceea care are ca obiect osumă de bani. Codul civil reglementează însă expres categoria creanțelor care nu pot fi cedate, fiind declarate de lege ca netransmisibile. Ex lege sunt așadar creanțe netransmisibile, spre exemplu, cele din relațiile dintre soți (pensia de întreținere – art. 389 C. civ..; prestația compensatorie – art. 390 C. civ..). Codul civil precizează, de asemenea, expres faptul că ocreanță care are ca obiect oaltă prestație decât plata unei sume de bani poate fi cedată doar dacă cesiunea nu face ca obligația să fie în mod substanțial mai oneroasă. Un exemplu pentru această ipoteză ar putea fi acela în care obligația inițială consta în livrarea unui bun către un creditor aflat la oanumită distanță față de debitor, pe când în urma cesiunii aceeași operațiune de livrare ar trebui executată față de un creditor aflat la odistanță cu mult mai mare față de cea avută în vedere inițial. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Acestea își fac simțită prezența în legătură cu regimul matrimonial (art. 385-387 C. civ..), cu dreptul la despăgubiri (art. 388 C. civ..), cu obligația de întreținere între foștii soți (art. 389 C. civ..), precum și cu prestația compensatorie (art. 390-395 C. civ.), aceasta din urmă de interes practic neglijabil în cazul nulității sau anulării căsătoriei, întrucât dreptul la prestație compensatorie167 presupune ocăsătorie care adurat cel puțin 20 de ani ceea ce, dat fiind regimul juridic al nulităților în materie de căsătorie are șanse teoretice de împlinire în cazul nulității pentru bigamie, pentru rudenie în grad interzis de lege, precum și pentru lipsa diferenței de sex. 
    167 Prestația compensatorie se poate acorda de instanță la cerere, odată cu divorțul, pentru a se compensa, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care l-ar determina divorțul în condițiile de viață ale celui care o solicită (art. 390 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Un alt argument este și art. 388 (intitulat „Acordarea despăgubirilor”), unde nu se discută de reclamant sau pârât, ci de „soțul nevinovat” care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei și care, separat de prestația compensatorie, prevăzută la art. 390 C. civ.., poate cere soțului vinovat să-l despăgubească. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efecte cu privire la regimul matrimonial
Dreptul la despăgubiri
Obligația de întreținere între foștii soți
Prestația compensatorie
Contestarea filiației
Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă
Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei
Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie
Dispoziții comune privind acțiunile referitoare la filiație
Părțile comune
Drepturile și obligațiile coproprietarilor
Asociația de proprietari
Formarea contractului
Valabilitatea consimțământului
Reviste:
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Despre prestația compensatorie în cazul desfacerii căsătoriei
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Aspecte teoretice și practice privind culpa în desfacerea căsătoriei
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Acțiune în modificarea^1 prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...