Persoanele care pot adopta | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Condițiile de fond ale adopției -
§2.
Persoanele care pot adopta

Capacitatea și starea de sănătate

Art. 459. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal nu pot adopta.

Diferența de vârstă

Art. 460. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Adoptatorul trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția chiar dacă diferența de vârstă dintre adoptat și adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani. Reviste (2)

Condițiile morale și materiale

Art. 461. - Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se atestă de către autoritățile competente, potrivit legii speciale.

Adopția simultană sau succesivă

Art. 462. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când: Jurisprudență, Reviste (1)

a) adoptatorul sau soții adoptatori au decedat; în acest caz, adopția anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a noii adopții; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) adopția anterioară a încetat din orice alt motiv. Reviste (2)

(3) Două persoane de același sex nu pot adopta împreună.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința persoanelor care pot adopta, în afară de observația că, în mare parte, dispozițiile art. 459-462 noul C. civ. se regăsesc în art. 7 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (3), art. 9 și 10 din Legea nr. 273/2004, remarcăm următoarele: 
    a) în ce privește diferența de vârstă, ipoteza de excepție, art. 460 alin. (2) noul C. civ. permite, pentru motive temeinice, odiferență de vârstă mai mică 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani (nu 15 ani, ca în reglementarea Legii nr. 273/2004); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu – ca și persoanele cu boli psihice și handicap mintal – nu pot adopta (art. 459 C. civ..). Per acontrario, pentru afi eligibil, cel care dorește să devină părinte adoptiv trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Impedimente la adopție. Enumerare. Lipsa capacității depline de exercițiu a celui care voiește să adopte, precum și existența unei boli psihice sau a handicapului mintal constituie, fiecare în parte, impediment la adopție, în sensul că cel aflat în oricare din situațiile indicate nu poate deveni părinte adoptator câtă vreme starea de împiedicare se menține, fără a deosebi după cum operațiunea juridică s-ar referi la un copil sau la o persoană care a dobândit capacitate deplină de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    În principiu, orice persoană poate deveni părinte adoptiv, indiferent de starea civilă, de sex, rasă naționalitate etc. A nu se înțelege că asemenea atribute ale persoanei, precum și altele, asemănătoare, de natură să individualizeze o anumită persoană, sunt cu totul irelevante. De pildă, în ceea ce privește sexul celui care dorește să devină părinte adoptator, ori de câte ori copilul urmează a fi adoptat de către o singură persoană, ar fi de analizat cu seriozitate motivația gestului; unele legislații interzic adopția între persoane de sex diferit, dar consideră de asemenea riscantă adopția între persoane de același sex996. Apoi, rasa, naționalitatea, chiar și credința religioasă a adoptatorului vor constitui criterii de eligibilitate, în promovarea principiului continuității în educarea copilului, ținând seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală [art. 452 lit. c) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) cele care nu au capacitate deplină de exercițiu; intră în această categorie minorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția minorului căsătorit [care prin căsătorie dobândește capacitate deplină de exercițiu, conform art. 39 alin. (1) NCC] și a minorului emancipat (celui căruia având împlinită vârsta de 16 ani, pentru motive temeinice, instanța de tutelă îi recunoaște capacitatea deplină de exercițiu, potrivit art. 40 NCC); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Înțelesul unor termeni
Dispoziții speciale
Dispoziții comune
Folosirea apelor
Picătura streșinii
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Adopțiile simultane și succesive. Comentariul art. 6 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Consimțământul la adopție
Recunoaștere hotărâre judecătorească străină. Diferența minimă de vârstă între adoptat și adoptator, element al ordinii publice de drept internațional privat român/Acknowledgment of foreign judgment. The minimum age difference between the adopted child and the adopter, a public order element of Romanian private international law
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Adoptia potrivit Codului civil din 2009
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...