Persoanele care consimt la adopție | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Consimțământul la adopție -
Persoanele care consimt la adopție

Art. 463. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane: Reviste (1), Doctrină (1)

a) părinții firești ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

b) adoptatul care a împlinit 10 ani; Reviste (2), Doctrină (1)

c) adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună; Reviste (2), Doctrină (1)

d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința.

(2) Nu este valabil consimțământul dat în considerarea promisiunii sau obținerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 463 noul C. civ. preia, în mare parte reformulând, dispozițiile art. 11 și ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 273/2004.Precizăm doar că noua reglementare folosește sintagma de „obținere efectivă aunor foloase”, renunțându-se la vechea exprimare „efectuarea unei contraprestații” și chiar la distincția dintre momentul în care aceste contraprestații intervin (anterior sau ulterior adopției). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    972 A se vedea, exemplificativ: I. Albu, I. Reghini, P.A. Szabo, op. cit., p. 53; I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 494; Al. Bacaci, V.C. Dumitrache,V. Hageanu, op. cit., p. 237; M. Avram, Drept civil. Familia, op. cit., p. 423; E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 569. 
    973 Chestiunea adopției propriului copil firesc, în aparență de domeniul absurdului, nu este doar o ipoteză de școală, cu neputință de întâlnit în practica judiciară. Să nu uităm că filiația firească din afara căsătoriei există ca realitate biologică chiar dacă nu a fost stabilită potrivit legii, iar dacă părintele „natural” ar ezita să-și mărturisească filiația, dar nu-și poate înfrânge nici sentimentul datoriei, adopția ar fi soluția de compromis. Totuși, practica judiciară s-a confruntat rar cu astfel de stări de fapt. În cuprinsul uneia din deciziile de speță se arată că persoana care a cărei filiație paternă din afara căsătoriei a fost stabilită prin recunoașterea voluntară a tatălui nu poate fi adoptată de către acesta (Trib. Suprem, Secția civilă, decizia nr. 30/1973, în C.D. 1973, p. 252). Art. 7 alin. (2) din Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care țara noastră a aderat prin Legea nr. 15/1993, prevede posibilitatea adopției de către părintele firesc; cum am precizat în contextul cerinței privitoare la vârsta adoptatorului, România a făcut rezervă la dispozițiile art. 7 din Convenție.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerare. Încuviințarea adopției presupune consimțământul acelor persoane față de care efectele filiației civile se vor produce în mod nemijlocit, anume consimțământul părinților firești ai adoptatului minor sau, după caz, al tutorelui, consimțământul adoptatului care a împlinit 10 ani, al adoptatorului sau al fiecăruia din soții adoptatori, precum și, în cazul adoptatorului căsătorit care adoptă singur, consimțământul la adopție al soțului acestuia; în ipoteza adopției copilului de către partenerul de viață al părintelui adoptiv [art. 6 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 273/2004, republicată], sunt incidente dispozițiile privitoare la adopția copilului de către soțul părintelui firesc sau adoptiv [art. 6 alin. (3) și (4) din aceeași lege]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) părinților firești, sau, după caz, tutorelui copilului ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție; consimțământul părinților firești este cerut numai în cazul adopției unui minor, nefiind necesar în situația adopției persoanei majo­re, a minorului care prin căsătorie a dobândit capacitate de exercițiu sau a minorului căruia i s-a recunoscut, în condițiile art. 40 NCC, capacitate deplină de exercițiu; consimțământul părinților este necesar ori de câte ori se adoptă copilul lor minor, fără a deosebi după cum acest copil este din căsătorie sau din afara căsătoriei, după cum părinții sunt căsătoriți, separați în fapt sau divorțați; de asemenea, po­trivit art. 464 alin. (3) NCC, consimțământul părinților firești nu mai este necesar în cazul adopției aceluiași copil de către soțul per­soanei adoptatoare; în vechea reglementare nu era obligatoriu con­simțământul tutorelui; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Consimțământul la adopție, care constituie una dintre condițiile de fond ale adop­ției, este cerut categoriilor de persoane expres și limitativ prevăzute de lege, și anume: a) părinților firești, sau, după caz, tutorelui copilului ai cărui părinți sunt decedați, necu­nos­cuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție; consimțământul părinților firești este cerut numai în cazul adopției unui minor, nefiind necesar în situația adopției per­soanei majore, a minorului care prin căsătorie a dobândit capacitate de exercițiu sau a mino­rului căruia i s-a recunoscut, în condițiile art. 40 NCC, capacitate deplină de exercițiu; con­simțământul părinților este necesar ori de câte ori se adoptă copilul lor minor, fără a deosebi după cum acest copil este din căsătorie sau din afara căsătoriei, după cum pă­rinții sunt căsătoriți, separați în fapt sau divorțați; de asemenea, potrivit art. 464 alin. (3) NCC, consimțământul părinților firești nu mai este necesar în cazul adopției aceluiași copil de către soțul persoanei adoptatoare; în vechea reglementare nu era obligatoriu con­simțământul tutorelui; b) copilului adoptat care a împlinit 10 ani; c) adoptatorului sau, după caz, soților din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună; d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința; consimțământul acestui soț este necesar chiar dacă la momentul în­cu­viințării adopției soții ar fi despărțiți în fapt. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului
Regimul juridic
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună credință
Reviste:
Consimțământul la adopție
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul - actor important în procedura adopției
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Opinia copilului și alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului Sorina
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Suplinirea consimțământului părinților de către instanță în cazul abuzului de drept
Recunoaștere hotărâre judecătorească străină. Diferența minimă de vârstă între adoptat și adoptator, element al ordinii publice de drept internațional privat român/Acknowledgment of foreign judgment. The minimum age difference between the adopted child and the adopter, a public order element of Romanian private international law
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Acțiune de desfacere a înfierii pentru lipsa consimțământului unuia dintre părinții firești.
;
se încarcă...