Participarea la circuitul civil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Funcționarea persoanei juridice -
Participarea la circuitul civil

Art. 218. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (7)

(1) Actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseși. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) În raporturile cu terții, persoana juridică este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedește că terții o cunoșteau la data încheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoașterii acestui fapt. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Clauzele sau dispozițiile actului de constituire ori ale statutului, precum și hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au fost publicate. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre clauzele nescrise - Marian Orzață
Codul civil nu oferă o definiție clară a termenului de "nescris" dar sensul acestuia se poate deduce din interpretarea art. 1.255 Cod civil.
Din interpretarea acestui articol se poate desprinde ideea că aceste clauze sunt clauze care contravin dispozițiilor legale imperative și care, nefiind esențiale pentru încheierea acelui actului juridic, pot fi considerate ca inexistente în cardul acestuia fără a-i afecta valabilitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Actuala prevedere de la alin. (1) al art. 218 noul C. civ. este asemănătoare cu vechea reglementare [art. 35 alin. (1) și (2) din Decretul nr. 31/1954]. Noutatea adusă de noul Cod civil este dată de faptul că persoana juridică este angajată prin actele organelor sale de conducere indiferent dacă puterea de reprezentare conferită este sau nu depășită. Dacă terții cocontractanți au cunoscut la momentul încheierii actului juridic depășirea puterilor de reprezentare, actul cu pricina va fi anulabil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Exercitarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către persoana juridică. Persoana juridică își exercită drepturile și își asumă obligațiile prin organele sale de administrare, adică prin administratori. Actele juridice făcute de administratori, în limitele puterilor ce le-au fost încredințate, sunt actele persoanei juridice însăși. Textul art. 218 noul C. civ. se referă exclusiv la organele de administrare ale persoanei juridice, nu și la „organele de conducere și administrare” și nici la „organele persoanei juridice”, în general. Așadar, numai actele organelor de administrare a persoanei juridice sunt considerate actele persoanei juridice însăși, întrucât numai aceste organe de administrare reprezintă voința persoanei juridice. Celelalte organe sunt fie organe deliberative, fie organe cu atribuții de control și supraveghere, care nu se manifestă în relațiile cu terții prin acte juridice ale persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    O excepție de la regulile mandatului este prevăzută de art. 218 C. civ.., potrivit căruia persoana juridică nu poate invoca față de terți depășirea limitelor mandatului încredințat, de către membrii organelor sale de conducere, pentru aconsidera inopozabile acte juridice încheiate de aceștia în numele ei. Se exceptează situațiile în care terții cunoșteau care este puterea de reprezentare aorganului persoanei juridice care aîncheiat actul juridic în numele acesteia. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   126. Actele prin care administratorul a înstrăinat, la prețuri modice, o parte însemnată din bunurile societății constituie o depășire a mandatului, astfel că nu aparțin societății și încalcă dreptul asociaților la informația asupra ope­rațiunilor patrimoniale (C.A. Alba Iulia, dec. com. nr. 703/2001, portal.just.ro). 
   127. Acțiunea în răspundere patrimonială a administratorului pentru gestiunea societății, întemeiată pe dispozițiile art. 72 din Legea nr. 31/1990, republicată, este o acțiune a cărei autonomie în cadrul Legii nr. 31/1990 este dată de art. 194 alin. (1) lit. c). Cererea reconvențională formulată de administratorul societății, având ca obiect pronunțarea retragerii din societate, are și ea autonomia sa legală și un statut procesual distinct și independent, configurat de art. 226 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, al cărui specific și finalitate o fac incompatibilă cu caracterul incidental, ea putând fi formulată numai pe cale principală. În atare situație, având în vedere obiectul cererii cu care instanța a fost învestită pe cale principală, în mod nelegal a fost admisă excepția de litispendență, nefiind întrunite condițiile art. 163 CPC, cât timp pricinile reunite nu aveau aceeași cauză, același obiect și nici părțile aceeași calitate (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 30/2011, www.scj.ro). Notă. Corespondentul art. 163 CPC este art. 138 NCPC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Din rândul "actelor juridice" fac parte orice "negotium iuris", dar și actele procedurale pe care administratorul este obligat să le îndeplinească pentru a obstacula cererea în justiție declanșată de asociat sau de un terț pentru anularea sau suspendarea hotărârilor luate de persoana juridică. 
   2. Reprezentarea convențională sau contractul de mandat obligă administratorii per­soanei juridice, inclusiv pe cei desemnați provizoriu, să se mărginească la actele de administrare și/sau de gestionare curente și obișnuite intereselor persoanei juridice conform împuternicirii date de adunarea generală ordinară, iar în privința actelor care ies din sfera celor obișnuite sau curente, să se supună și să execute hotărârea adunării generale extraordinare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (II)
Despre contractul de ipotecă (II)
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Violența economică - viciu de consimțământ la încheierea actelor juridice civile?
Răspunderea civilă a membrilor organelor de administrare față de terți pentru actele și faptele juridice [Civil liability of members of the administrative bodies to third parties for legal acts and deeds]
Scurte considerații asupra obligației sub condiția suspensivă a aprobării adunării generale a acționarilor
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...