Ocrotirea interzisului judecătoresc | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Ocrotirea persoanei fizice -
CAPITOLUL III
Ocrotirea interzisului judecătoresc

Condiții

Art. 164. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Pot fi puși sub interdicție judecătorească și minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Persoanele care pot cere punerea sub interdicție

Art. 165. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

Interdicția poate fi cerută de persoanele prevăzute la art. 111, care este aplicabil în mod corespunzător.

Desemnarea tutorelui

Art. 166. - Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

Orice persoană care are capacitatea deplină de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana și bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească. Dispozițiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Numirea unui curator special

Art. 167. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

În caz de nevoie și până la soluționarea cererii de punere sub interdicție judecătorească, instanța de tutelă poate numi un curator special pentru îngrijirea și reprezentarea celui a cărui interdicție a fost cerută, precum și pentru administrarea bunurilor acestuia.

Procedura

Art. 168. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Soluționarea cererii de punere sub interdicție judecătorească se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

Opozabilitatea interdicției

Art. 169. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Interdicția își produce efectele de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opusă unei terțe persoane decât de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut punerea sub interdicție pe altă cale. Jurisprudență, Reviste (3)

Numirea tutorelui

Art. 170. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

Prin hotărârea de punere sub interdicție, instanța de tutelă numește, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească. Dispozițiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Aplicarea regulilor de la tutelă

Art. 171. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se aplică și în cazul tutelei celui pus sub interdicție judecătorească, în măsura în care legea nu dispune altfel.

Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească

Art. 172. - Reviste (1), Doctrină (5)

Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicție judecătorească, altele decât cele prevăzute la art. 43 alin. (3), sunt anulabile, chiar dacă la data încheierii lor aceasta ar fi avut discernământ.

Înlocuirea tutorelui

Art. 173. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Tutorele celui pus sub interdicție judecătorească este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.

(2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani. Jurisprudență

Obligațiile tutorelui

Art. 174. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicție judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea și a-i îmbunătăți condițiile de viață. În acest scop, se vor întrebuința veniturile și, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicție judecătorească. Jurisprudență

(2) Instanța de tutelă, luând avizul consiliului de familie și consultând un medic de specialitate, va hotărî, ținând seama de împrejurări, dacă cel pus sub interdicție judecătorească va fi îngrijit la locuința lui sau într-o instituție sanitară.

(3) Când cel pus sub interdicție judecătorească este căsătorit, va fi ascultat și soțul acestuia.

Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc

Art. 175. - Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Din bunurile celui pus sub interdicție judecătorească, descendenții acestuia pot fi gratificați de către tutore, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport.

Minorul pus sub interdicție judecătorească

Art. 176. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Minorul care, la data punerii sub interdicție judecătorească, se afla sub ocrotirea părinților rămâne sub această ocrotire până la data când devine major, fără a i se numi un tutore. Dispozițiile art. 174 sunt aplicabile și situației prevăzute în prezentul alineat.

(2) Dacă la data când minorul devine major acesta se află încă sub interdicție judecătorească, instanța de tutelă numește un tutore. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În cazul în care, la data punerii sub interdicție judecătorească, minorul se afla sub tutelă, instanța de tutelă va hotărî dacă fostul tutore al minorului păstrează sarcina tutelei sau dacă trebuie numit un nou tutore. Reviste (1)

Ridicarea interdicției judecătorești

Art. 177. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicția, instanța judecătorească va pronunța ridicarea ei. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cererea se poate introduce de cel pus sub interdicție judecătorească, de tutore, precum și de persoanele sau instituțiile prevăzute la art. 111. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Hotărârea prin care se pronunță ridicarea interdicției judecătorești își produce efectele de la data când a rămas definitivă. Doctrină (1)

(4) Cu toate acestea, încetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusă decât în condițiile prevăzute la art. 169 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1041 În scopul realizării unei înțelegeri cât mai clare, menționăm faptul că, în lumina dispozițiilor Noului Cod civil pot fi puși sub interdicție majorii și minorii care au vârsta între 14-18 ani în situația în care, din cauza alienației sau debilității mintale, nu au discernământul necesar pentru ase îngriji de interesele lor. A se vedea, în acest sens, dispozițiile art. 164 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 164 
    Instituția punerii sub interdicție judecătorească, reglementată în vechiul Codul familiei. la art. 142, se aplică acelor persoane, inclusiv minorilor cu capacitate de exercițiu restrânsă, care nu au discernământul necesar pentru ase îngriji de interesele lor din cauza alienației ori debilității mintale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Valabilitatea unui act juridic civil este, deci, influențată nu numai de incapacitățile legale, ci și de incapacitatea naturală, adică de lipsa unei voințe conștiente în momentul încheierii actului juridic, indiferent dacă aceasta se datorează unei cauze trecătoare sau permanente. Persoana care nu are discernământul necesar pentru ase îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească. Pot fi puși sub interdicție judecătorească și minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă Art. 164 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Interdicția judecătorească este măsura de ocrotire, de drept civil, care se ia de către instanța judecătorească față de persoana fizică lipsită de discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, datorită alienației sau debilității mintale, constând în lipsirea de capacitate de exercițiu și instituirea tutelei (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român. Subiectele dreptului civil, p. 378). O definiție asemănătoare a fost reținută și în practica judecătorească [„punerea sub interdicție este o instituție menită să ocrotească persoana care, din cauza alienației sau debilității mintale, nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale” (ICCJ, secț. civ., dec. nr. 3653/2004, www.scj.ro)]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Regulile de fond ale interdicției judecătorești sunt cuprinse în Capitolul III din Titlul III al Cărții I din noul Cod civil (art. 164-177). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Conflict negativ de competență. Cerere de punere sub interdicție. Schimbarea domiciliului intimatei ulterior introducerii acțiunii. Declinare de competență în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu al părții. Competența instanței învestite inițial de a soluționa cererea
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Principiul disponibilității în procesul civil
5. Cerere de punere sub interdicție a unei persoane internate într-o unitate spitalicească. Noțiunea de "domiciliu". Conflict negativ de competență
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (IV)
Consimțământul la adopție
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Modele:
Cerere de punere sub interdicție.
MANDAT PENTRU INCAPACITATE*
Cerere de ridicare a interdicției.
Referințe în cărți:
Tratat de drept procesual civil - Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional - Vol. II
Cererile în procesul civil. Dispoziții speciale
Drept civil. Persoanele
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
;
se încarcă...