Numele | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Identificarea persoanei fizice -
SECȚIUNEA 1
Numele

Dreptul la nume

Art. 82. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii.

Structura numelui

Art. 83. - Reviste (6), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Numele cuprinde numele de familie și prenumele.

Dobândirea numelui

Art. 84. - Referințe (1), Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Numele de familie se dobândește prin efectul filiației și poate fi modificat prin efectul schimbării stării civile, în condițiile prevăzute de lege. Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Prenumele se stabilește la data înregistrării nașterii, pe baza declarației de naștere. Este interzisă înregistrarea de către ofițerul de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole și a altora asemenea, de natură a afecta ordinea publică și bunele moravuri ori interesele copilului, după caz. Referințe (1), Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Numele de familie și prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, se stabilesc prin dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s-a constatat părăsirea lui, în condițiile legii speciale. Doctrină (2)

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Art. 85. - Referințe (2), Legislație conexă (1), Reviste (5), Doctrină (8)

Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Legea privind stabilirea dreptului la nume - Marian Orzață
Conform art. 7 pct. 1. din Convenția O.N.U. privind drepturile copilului ratificată prin Legea nr. 18/1990, copilul se înregistrează imediat după nașterea sa și are, prin naștere, dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetățenie și, în măsura posibiliului, dreptul de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijit de aceștia.
De asemenea, conform art. 2576 din Codul civil, numele persoanei este cârmuit de legea sa națională. Cu toate acestea, stabilirea numelui copilului la naștere este cârmuită, la alegere, fie de legea statului a cărui cetățenie comună o au atât părinții, cât și copilul, fie de legea statului unde copilul s-a născut și locuiește de la naștere. Ocrotirea împotriva actelor de încălcare a dreptului la nume, săvârșite în România, este asigurată potrivit legii române.
[ Mai mult... ]

Structura numelui - Marian Orzață
Textul de lege nu oferă și o definiție a numelui, rezumându-se doar la a preciza faptul că acesta este compus din numele de familie și prenumele.
Conform dicționarului explicativ al limbii române numele reprezintă un cuvânt sau grup de cuvinte prin care se arată cum se cheamă o ființă sau un lucru, o acțiune, o noțiune etc. și prin care acestea se individualizează.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 82 În acest articol sunt reluate prevederile art. 12 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Legiuitorul, și nu doar cel român, evită să definească familia, în schimb termenul este prezent în tot cuprinsul Codului în contexte diferite și cu (sub)înțelesuri „specializate”, impregnate de specificul materiei. Astfel, potrivit art. 71 alin. (2) C. civ.., „nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie”, conform art. 82 C. civ.., „numele cuprinde numele de familie și prenumele”, consiliul de familie se constituie, în lipsă de rude sau afini ai copilului, prevede art. 125 alin. (1) teza aII-a C. civ.., din „alte persoane care au avut legături de prietenie cu părinții minorului sau care au manifestat interes pentru situația acestuia”, în sensul art. 749 C. civ.., dreptul de uz „este dreptul unei persoane de afolosi lucrul altuia și de a-i culege fructele naturale și industriale pentru nevoile proprii și ale familiei sale”, art. 1141 C. civ.. definește amintirile de familie ca fiind „bunurile care au aparținut membrilor familiei și stau mărturie istoriei acesteia” ș.a.m.d. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Numele – atribut de identificare a persoanei fizice. Identificarea persoanei fizice este operațiunea de individualizare a acesteia în raporturile juridice. 
    Dreptul civil folosește următoarele atribute de identificare a persoanei fizice: numele, domiciliul și starea civilă. 
    Numele este „acel atribut al persoanei fizice care constă în dreptul omului de a fi individualizat, în familie și în societate, prin cuvintele stabilite, în condițiile legii, cu această semnificație” (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român, p. 391.) [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, art. 82 C. civ.. vorbește despre „dreptul la nume”, art. 86 C. civ.. despre „dreptul la domiciliu și reședință”, iar art. 98 C. civ.., care conține definiția stării civile, arată ca aceasta este „dreptul persoanei de ase individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă”. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Reglementarea legală a numelui o găsim în art. 82-85 NCC. Conform art. 83 NCC, numele cuprinde numele de familie și prenumele. 
    În conținutul dreptului la nume intră următoarele drepturi: drep­­tul titularului de a purta numele, adică dreptul de folosință a nu­melui; drep­tul de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a greșelilor de scrie­­re a numelui strecurate în actele care cuprind numele (acte de sta­re ci­vilă sau acte de identificare); dreptul de a se opune la folosirea fără drept a numelui de altă persoană(120). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Reviste:
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Care e prețul numelui tău?
Opinii privind definiția și caracterele juridice ale dreptului la (un) nume
Autoritatea părintească
Indemnizația de șomaj. Condiții de acordare. Neconcordanțe între actele de identitate. Refuz nejustificat
Care e prețul numelui tău?
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Despre contractul de ipotecă (III)
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Legislație conexă :
Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
;
se încarcă...