Nulitatea relativă a căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Nulitatea căsătoriei -
SECȚIUNEA a 2-a

Nulitatea relativă a căsătoriei

Lipsa încuviințărilor cerute de lege

Art. 297. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (9), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Este anulabilă căsătoria încheiată fără încuviințările sau autorizarea prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5). Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Anulabilitatea poate fi invocată numai de cel a cărui încuviințare era necesară. Dispozițiile art. 46 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

Viciile de consimțământ

Art. 298. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Căsătoria poate fi anulată la cererea soțului al cărui consimțământ a fost viciat prin eroare, prin dol sau prin violență. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Eroarea constituie viciu de consimțământ numai atunci când privește identitatea fizică a viitorului soț. Doctrină (2)

Lipsa discernământului

Art. 299. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Este anulabilă căsătoria încheiată de persoana lipsită vremelnic de discernământ.

Existența tutelei

Art. 300. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1)

Căsătoria încheiată între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa este anulabilă.

Termenul de prescripție

Art. 301. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În cazul prevăzut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a căror încuviințare sau autorizare era necesară pentru încheierea căsătoriei au luat cunoștință de aceasta. Doctrină (1)

(3) În cazul nulității pentru vicii de consimțământ ori pentru lipsa discernământului, termenul curge de la data încetării violenței sau, după caz, de la data la care cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnică a discernământului.

(4) În cazul prevăzut la art. 300, termenul curge de la data încheierii căsătoriei.

Caracterul personal al acțiunii

Art. 302. - Jurisprudență, Doctrină (4)

Dreptul la acțiunea în anulare nu se transmite moștenitorilor. Cu toate acestea, dacă acțiunea a fost pornită de către unul dintre soți, ea poate fi continuată de către oricare dintre moștenitorii săi.

Acoperirea nulității

Art. 303. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) În cazurile prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5), anulabilitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, s-au obținut încuviințările și autorizarea cerute de lege. Doctrină (1)

(2) Căsătoria nu poate fi anulată dacă soții au conviețuit timp de 6 luni de la data încetării violenței sau de la data descoperirii dolului, a erorii ori a lipsei vremelnice a facultăților mintale. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În toate cazurile, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, între timp, ambii soți au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soția a născut ori a rămas însărcinată. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alineatul (1) al art. 297 noul C. civ. reglementează două prime ipoteze în care se reține nulitatea relativă, ambele incidente căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani, încheiate cu nerespectarea dispozițiilor referitoare la încuviințarea căsătoriei (de către părinți sau tutore), precum și la autorizarea căsătoriei (de către instanța de tutelă), în condițiile art. 272 alin. (2), (4) și (5) noul C. civ.. Deoarece încuviințarea și autorizarea reprezintă condiții cumulative pentru valabilitatea căsătoriei minorului de 16 ani, nulitatea relativă operează atât în cazul în care doar una dintre acestea nu este îndeplinită, cât și, cu mai mult temei, în situația în care ambele sunt nesocotite. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, cu toate că încheierea valabilă acăsătoriei presupune respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă stabilite, nesocotirea unora dintre acestea nu impietează asupra valabilității căsătoriei, bunăoară, omisiunea reînnoirii declarației de căsătorie așa cum cere art. 284 C. civ.. Noul Cod enumeră în mod expres cazurile de nulitate în cuprinsul art. 293-295, art. 297-300. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Anularea căsătoriei reprezintă osancțiune anerespectării unora dintre cerințele legale prevăzute pentru încheierea căsătoriei conform art. 293-296 C. civ.. (nulitate absolută) și art. 297-300 C. civ.. (nulitate relativă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Nulitatea relativă a căsătoriei minorului. Art. 297 alin. (1) noul C. civ. stabilește două cazuri de nulitate relativă, ambele vizând căsătoria minorului în vârstă de peste 16 ani împliniți, încheiată cu neobservarea cerințelor speciale referitoare la încuviințarea căsătoriei de către părinții sau, după caz, de tutore, precum și a celor privitoare la autorizarea căsătoriei de către instanța de tutelă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Instituția familiei în Noul Cod Civil. Modificări adoptate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil
Insolvență. Acțiune oblică exercitată de creditor. Calitate procesuală activă
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Observații privind adaptarea contractului afectat de eroare ca viciu de consimțământ
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Modele:
Acțiune în declararea nulității relative a căsătoriei
Acțiune în anularea căsătoriei.
Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei.
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Tehnica redactării unui contract. Elementele contractului. Redactarea clauzelor contractuale
;
se încarcă...