Nulitatea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Persoana juridică - Înființarea persoanei juridice -
SECȚIUNEA a 2-a
Nulitatea persoanei juridice

Cauzele de nulitate

Art. 196. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau, după caz, declarată de instanța judecătorească numai atunci când: Reviste (2), Doctrină (1)

a) lipsește actul de înființare sau nu a fost încheiat în forma autentică în situațiile anume prevăzute de lege; Doctrină (1)

b) toți fondatorii sau asociații au fost, potrivit legii, incapabili, la data înființării persoanei juridice;

c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

d) lipsește autorizația administrativă necesară pentru înființarea acesteia;

e) actul de înființare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate; Reviste (2)

f) actul de înființare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaților ori capitalul social subscris și vărsat;

g) s-au încălcat dispozițiile legale privind patrimoniul inițial sau capitalul social minim, subscris și vărsat; Reviste (1), Doctrină (1)

h) nu s-a respectat numărul minim de fondatori sau asociați prevăzut de lege;

i) au fost nesocotite alte dispoziții legale imperative prevăzute sub sancțiunea nulității actului de înființare a persoanei juridice.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) lit. a), c) -g) se sancționează cu nulitatea absolută. Reviste (2)

Aspectele speciale privind regimul nulității

Art. 197. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen de un an de la data înregistrării sau înființării acesteia, după caz. Reviste (1)

(2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în toate cazurile, dacă, până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe de judecată, cauza de nulitate a fost înlăturată. Doctrină (2)

Efectele nulității

Art. 198. - Doctrină (5)

(1) De la data la care hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității a devenit definitivă, persoana juridică încetează fără efect retroactiv și intră în lichidare. Doctrină (1)

(2) Prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității se numesc și lichidatorii.

(3) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, spre a fi notată în toate registrele publice în care persoana juridică a fost înregistrată sau, după caz, menționată.

(4) În toate cazurile, fondatorii sau asociații răspund, în condițiile legii, pentru obligațiile persoanei juridice care s-au născut în sarcina acesteia de la data înființării ei și până la data notării în registrele publice a hotărârii judecătorești prevăzute la alin. (3).

Regimul actelor juridice încheiate cu terții

Art. 199. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Constatarea sau, după caz, declararea nulității nu aduce atingere actelor încheiate anterior în numele persoanei juridice de către organele de administrare, direct sau prin reprezentare, după caz. Doctrină (2)

(2) Nici persoana juridică și nici fondatorii sau asociații nu pot opune terților nulitatea acesteia, în afară de cazul în care se dovedește că aceștia cunoșteau cauza de nulitate la momentul încheierii actului. Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 196 
    Art. 196 noul C. civ. enumeră limitativ cauzele de nulitate în temeiul cărora instanța poate pronunța o hotărâre de constatare sau declarare a nulității. Sunt motive de nulitate absolută cele enumerate la alin. (1) lit. a), c)-g), iar cele enumerate la lit. b), h) și i) sunt motive de nulitate relativă [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Sfera de aplicare a nulității. Cu toată generalitatea formulării legale, cazurile de nulitate, limitativ prevăzute de art. 196 alin. (1) noul C. civ., nu sunt general aplicabile. Unele cauze de nulitate nu sunt aplicabile decât în cazul persoanelor juridice de tip asociativ. Așa sunt, spre exemplu, cazurile de la lit. b), f) și h). Alte cauze de nulitate nu sunt aplicabile decât persoanelor juridice de drept privat. Spre exemplu, cazul de la lit. d) (lipsește autorizația necesară înființării); acest motiv de nulitate, în mod evident, nu se aplică persoanelor juridice de drept public, care nu sunt supuse autorizării. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Persoana juridică ia naștere tot în temeiul unui act juridic, denumit act constitutiv, astfel încât, ca regulă generală și ea poate fi afectată de nulitate, în acele cazuri în care nu au fost respectate normele juridice edictate pentru încheierea valabilă aacestui act. Din cuprinsul art. 196 C. civ.., consacrat cauzelor de nulitate apersoanei juridice, rezultă însă că și nerespectarea altor condiții prevăzute de lege pentru înființarea unei persoane juridice (cum ar fi, spre exemplu, absența autorizației administrative) atrage această sancțiune. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În funcție de caracterul interesului ocrotit, cererea de declarare sau constatare a nulității persoanei juridice poate fi făcută de orice persoană interesată, în cazul în care suntem în prezența unei cauze de nulitate absolută, sau numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată, dacă suntem în prezența unei cauze de nulitate relativă. 
    O astfel de distincție nu se regăsește în Legea societăților comerciale, cererea de anulare a societății putând fi făcută de orice persoană interesată, în considerarea faptului că interesul ocrotit este general, fiind legat de securitatea circuitului juridic, acțiunea în declararea nulității societății fiind imprescriptibilă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Indiferent de tipul sau forma juridică pe care o îmbracă, persoana juridică trebuie studiată prin prisma fazelor existenței sale (faza de geneză, faza de funcționare, faza de dizolvare și faza de lichidare patrimonială). În faza de geneză, legiuitorul așează în prim-plan actul constitutiv al persoanei juridice, la această instituție juridică recurgându-se ori de câte ori se fac referiri la momentul înființării sau constituirii viitorului subiect de drept. Bazat pe principiul simetriei actului juridic, actul de constituire are rol primordial și în faza dizolvării și în a celei de lichidare patrimonială. În profilul arătat, regulile generale aplicabile actelor juridice vor deveni incidente în toate acele ipoteze în care în dispută se află drepturi și obligații rezultate din actul de constituire al persoanei juridice. În faza de funcționare, același act constitutiv este izvorul drepturilor și obligațiilor pe care asociații și persoana juridică și le opun reciproc, în timp ce raporturile juridice ale persoanei juridice cu terții creditori nu izvorăsc din actul de constituire, ci din alte acte juridice, pe care însă persoana juridică nu le poate încheia decât în baza consimțământului organului de deliberare și de conducere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia societăților comerciale. Aspecte corelative de drept material și procesual/[Arbitrability of the corporate litigations. Correlative aspects on merits and procedural law]
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice în litigiile din materia dreptului proprietății industriale
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Capacitatea juridică a societății comerciale
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Lost in translation... Despre natura juridică a obștii de moșneni
Nulitatea absolută în domeniul hotărârii adunării generale a acționarilor
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...