Nulitatea căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Căsătoria -
CAPITOLUL IV
Nulitatea căsătoriei Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Nulitatea absolută a căsătoriei

Cazurile de nulitate absolută

Art. 293. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (10), Modele (2)

(1) Este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 271, 273, 274, 276 și art. 287 alin. (1). Reviste (7), Doctrină (1)

(2) În cazul în care soțul unei persoane declarate moarte s-a recăsătorit și, după aceasta, hotărârea declarativă de moarte este anulată, noua căsătorie rămâne valabilă, dacă soțul celui declarat mort a fost de bună-credință. Prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii noii căsătorii. Reviste (8), Doctrină (4)

Lipsa vârstei matrimoniale

Art. 294. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Căsătoria încheiată de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani este lovită de nulitate absolută. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, ambii soți au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soția a născut ori a rămas însărcinată. Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1)

Căsătoria fictivă

Art. 295. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută. Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, a intervenit conviețuirea soților, soția a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei. Reviste (6), Doctrină (1)

Persoanele care pot invoca nulitatea absolută

Art. 296. - Puneri în aplicare (1), Reviste (6), Doctrină (9), Modele (1)

Orice persoană interesată poate introduce acțiunea în constatarea nulității absolute a căsătoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce acțiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepția cazului în care ar acționa pentru apărarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdicție.

SECȚIUNEA a 2-a
Nulitatea relativă a căsătoriei

Lipsa încuviințărilor cerute de lege

Art. 297. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (10), Modele (1)

(1) Este anulabilă căsătoria încheiată fără încuviințările sau autorizarea prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5). Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Anulabilitatea poate fi invocată numai de cel a cărui încuviințare era necesară. Dispozițiile art. 46 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

Viciile de consimțământ

Art. 298. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Căsătoria poate fi anulată la cererea soțului al cărui consimțământ a fost viciat prin eroare, prin dol sau prin violență. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Eroarea constituie viciu de consimțământ numai atunci când privește identitatea fizică a viitorului soț. Reviste (1), Doctrină (2)

Lipsa discernământului

Art. 299. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (4)

Este anulabilă căsătoria încheiată de persoana lipsită vremelnic de discernământ.

Existența tutelei

Art. 300. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (1)

Căsătoria încheiată între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa este anulabilă.

Termenul de prescripție

Art. 301. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni. Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În cazul prevăzut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a căror încuviințare sau autorizare era necesară pentru încheierea căsătoriei au luat cunoștință de aceasta. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În cazul nulității pentru vicii de consimțământ ori pentru lipsa discernământului, termenul curge de la data încetării violenței sau, după caz, de la data la care cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnică a discernământului.

(4) În cazul prevăzut la art. 300, termenul curge de la data încheierii căsătoriei.

Caracterul personal al acțiunii

Art. 302. - Jurisprudență, Doctrină (4)

Dreptul la acțiunea în anulare nu se transmite moștenitorilor. Cu toate acestea, dacă acțiunea a fost pornită de către unul dintre soți, ea poate fi continuată de către oricare dintre moștenitorii săi.

Acoperirea nulității

Art. 303. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) În cazurile prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5), anulabilitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, s-au obținut încuviințările și autorizarea cerute de lege. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Căsătoria nu poate fi anulată dacă soții au conviețuit timp de 6 luni de la data încetării violenței sau de la data descoperirii dolului, a erorii ori a lipsei vremelnice a facultăților mintale. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În toate cazurile, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, între timp, ambii soți au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soția a născut ori a rămas însărcinată. Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a
Efectele nulității căsătoriei

Căsătoria putativă

Art. 304. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (8)

(1) Soțul de bună-credință la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează, până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă, situația unui soț dintr-o căsătorie valabilă. Reviste (5), Doctrină (5)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), raporturile patrimoniale dintre foștii soți sunt supuse, prin asemănare, dispozițiilor privitoare la divorț. Reviste (6), Doctrină (1)

Situația copiilor

Art. 305. - Reviste (4), Doctrină (8)

(1) Nulitatea căsătoriei nu are niciun efect în privința copiilor, care păstrează situația de copii din căsătorie. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) În ceea ce privește drepturile și obligațiile dintre părinți și copii se aplică, prin asemănare, dispozițiile privitoare la divorț. Reviste (1), Doctrină (2)

Opozabilitatea hotărârii judecătorești

Art. 306. - Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Hotărârea judecătorească de constatare a nulității sau de anulare a căsătoriei este opozabilă terțelor persoane, în condițiile legii. Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terțe persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soți, în afară de cazul în care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acțiunea în constatarea nulității ori în anulare sau terțul a cunoscut, pe altă cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate a căsătoriei. Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător și publicității acțiunii în constatarea nulității sau în anularea căsătoriei. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Sub aspectul formulării, observăm consacrarea expresă și distinctă a cauzelor de nulitate absolută, respectiv relativă a căsătoriei. 
    Din compararea dispozițiilor art. 293 noul C. civ. cu cele ale art. 8 și 19 Codul familiei., remarcăm faptul că noua reglementare nu este inovatoare în domeniu. Ne oprim atenția, însă, asupra câtorva aspecte. Astfel, încălcarea dispozițiilor privitoare la consimțământ (art. 271 noul C. civ.) trebuie raportată atât la lipsa materială aacestuia, cât și la cerința diferențierii de sex, acărei neîndeplinire este sancționată, de asemenea, cu nulitatea absolută acăsătoriei. Aceeași sancțiune va opera și în cazul bigamiei (art. 273 noul C. civ.), al încheierii căsătoriei cu încălcarea dispozițiilor privitoare la relațiile de rudenie (firească sau civilă, din căsătorie ori din afara acesteia – art. 274 noul C. civ.) ori la căsătoria persoanelor alienate și debile mintal (art. 276 noul C. civ.), precum și în cazul nesocotirii cerințelor art. 287 alin. (1) noul C. civ., privitoare la solemnitatea și publicitatea căsătoriei (mai puțin în situația în care se poate face aplicarea principiului error communis facit ius, în condițiile art. 102 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, cu toate că încheierea valabilă acăsătoriei presupune respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă stabilite, nesocotirea unora dintre acestea nu impietează asupra valabilității căsătoriei, bunăoară, omisiunea reînnoirii declarației de căsătorie așa cum cere art. 284 C. civ.. Noul Cod enumeră în mod expres cazurile de nulitate în cuprinsul art. 293-295, art. 297-300. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Anularea căsătoriei reprezintă osancțiune anerespectării unora dintre cerințele legale prevăzute pentru încheierea căsătoriei conform art. 293-296 C. civ.. (nulitate absolută) și art. 297-300 C. civ.. (nulitate relativă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerare. Potrivit enumerării legale din alin. (1) al textului, este sancționată cu nulitatea absolută căsătoria încheiată cu neobservarea cerințelor privitoare la: 
    a) consimțământul la căsătorie (art. 271 noul C. civ.). De fapt, dispoziția purtând titlul marginal „consimțământul la căsătorie”, art. 271 noul C. civ., conține două cerințe relevante sub aspectul incidenței sancțiunii nulității absolute, anume existența consimțământului fiecăruia dintre viitorii soți, precum și condiția diferenței de sex aviitorilor soți. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Reviste:
Nulitatea căsătoriei în reglementarea Codului civil
Discuții privind regimul juridic al nulităților căsătoriei în lumina actualului Cod civil
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Discuții în legătură cu rudenia ca impediment la căsătorie în actuala reglementare a Codului civil
Discuții privind căsătoria putativă în actuala statornicire a Codului civil român
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Acțiune în declararea nulității relative a căsătoriei
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model 2 - căsătorie anterioară nedesfăcută)
Acțiune în anularea căsătoriei.
Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei.
;
se încarcă...