Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Funcționarea persoanei juridice -
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice

Art. 216. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din funcție. Ei au numai dreptul de a fi despăgubiți, dacă revocarea a fost nejustificată sau intempestivă și au suferit astfel un prejudiciu. Reviste (1)

(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către instanța competentă în circumscripția căreia persoana juridică își are sediul, în contradictoriu cu persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanței este supusă numai apelului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Dacă hotărârea este atacată de toți administratorii, persoana juridică este reprezentată în justiție de persoana desemnată de președintele instanței dintre membrii persoanei juridice, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată până când organul de conducere competent, convocat în acest scop, va alege o altă persoană.

(5) Hotărârea definitivă de anulare va fi menționată în registrul public în care este înregistrată persoana juridică, fiind opozabilă de la această dată față de orice persoană, inclusiv față de membrii acelei persoane juridice.

(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiunea în constatarea nulității este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispozițiile alin. (3) - (5) rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în măsura în care prin legi speciale nu se dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Constatarea nulității absolute a hotărârii Consiliului de Administrație - Mădălina Moceanu
Din economia reglementărilor cuprinse în articolului 216 alin. 1 Noul Cod civil rezultă că Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz.
Conform articolului 216 alin. 6 Noul Cod civil -Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiunea în constatarea nulității este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispozițiile alin. (3)-(5) rămân aplicabile.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Această prevedere este asemănătoare cu cea de la art. 132 din Legea nr. 31/1990.Hotărârile persoanei juridice vor putea fi atacate cu acțiune în constatarea nulității relative în 15 zile de la data comunicării hotărârii sau în 15 zile de la data adoptării ei pentru persoanele care s-au opus acelei hotărâri. Administratorii nu vor putea ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din funcție, având dreptul doar la despăgubiri, atunci când este cazul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Sfera de aplicare. Hotărârile sau deciziile contrare legii sau statutelor pot fi atacate în justiție de oricare din membrii organelor de conducere sau de administrare ale persoanei juridice care nu au participat la deliberare sau au votat împotriva luării deciziei sau hotărârii [art. 216 alin. (1) noul C. civ.]. Se observă că textul nu precizează la ce hotărâri sau decizii se referă. Corelând dispoziția alin. (1) cu denumirea marginală a art. 216 noul C. civ., rezultă că pot fi atacate în justiție de către membrii organelor de conducere sau de administrare ai persoanei juridice hotărârile sau deciziile oricărui organ al persoanei juridice, adică: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Conform art. 216 C. civ.., hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când aavut loc ședința, după caz. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   118. Potrivit dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărârile adunării generale pot fi atacate de orice persoană interesată atunci când se invocă motive de ordine publică, iar conform alin. (5) al aceluiași articol, cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație, respectiv prin directorat. Astfel, prin sintagma "orice altă persoană interesată" legiuitorul nu acordă societății legitimare în promovarea acțiunilor în nulitatea hotărârii adunării generale (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 3402/2010, www.scj.ro). Notă. În ceea ce privește reprezentarea societății prin consiliul de administrație sau directorat, facem precizarea că soluția instanței supreme este eronată, câtă vreme, în cauza având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale a asociaților, calitatea de reprezentant al societății aparține administratoru­lui cu puteri de reprezentare, desemnat în actul de constituire sau de către organul de conducere în prima adunare generală. Această persoană are puterea de a intra în raporturi juridice cu terții, fiind înregistrată la registrul comerțului unde a depus și specimenul de semnătură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Hotărârile organului de conducere sunt valide dacă au fost luate cu respectarea legii, a actului constitutiv ori a statutului, sunt anulabile dacă sunt contrare normelor dispozitive ale legii sau prevederilor din actul constitutiv ori din statut care protejează drepturile personale nepatrimoniale și/sau patrimoniale ale membrilor persoanei juridice și sunt nule dacă sunt contrare normelor imperative ale legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
Decizie a consiliului de administrație. Acțiune în anulare formulată de administratori. Condiții și efecte
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Studiu de caz: Menținerea sau invalidarea deciziei Consiliului de administrație este atributul Adunării Generale. Inadmisibilitatea acțiunii în anulare formulată de administratori. Excepții
Relevanța juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul afacerilor
Studiu de caz - Despre acțiunea în anulare a hotărârii AGA. Calitatea procesuală pasivă
Studiu de caz - Schimbarea nelegală a administratorului. Anularea hotărârii AGA
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
Executarea persoanei juridice de drept public
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...