Nulitatea absolută a căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Nulitatea căsătoriei -
SECȚIUNEA 1
Nulitatea absolută a căsătoriei

Cazurile de nulitate absolută

Art. 293. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (10), Modele (2)

(1) Este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 271, 273, 274, 276 și art. 287 alin. (1). Reviste (7), Doctrină (1)

(2) În cazul în care soțul unei persoane declarate moarte s-a recăsătorit și, după aceasta, hotărârea declarativă de moarte este anulată, noua căsătorie rămâne valabilă, dacă soțul celui declarat mort a fost de bună-credință. Prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii noii căsătorii. Reviste (8), Doctrină (4)

Lipsa vârstei matrimoniale

Art. 294. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Căsătoria încheiată de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani este lovită de nulitate absolută. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, ambii soți au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soția a născut ori a rămas însărcinată. Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1)

Căsătoria fictivă

Art. 295. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută. Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, a intervenit conviețuirea soților, soția a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei. Reviste (6), Doctrină (1)

Persoanele care pot invoca nulitatea absolută

Art. 296. - Puneri în aplicare (1), Reviste (6), Doctrină (9), Modele (1)

Orice persoană interesată poate introduce acțiunea în constatarea nulității absolute a căsătoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce acțiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepția cazului în care ar acționa pentru apărarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdicție.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Sub aspectul formulării, observăm consacrarea expresă și distinctă a cauzelor de nulitate absolută, respectiv relativă a căsătoriei. 
    Din compararea dispozițiilor art. 293 noul C. civ. cu cele ale art. 8 și 19 Codul familiei., remarcăm faptul că noua reglementare nu este inovatoare în domeniu. Ne oprim atenția, însă, asupra câtorva aspecte. Astfel, încălcarea dispozițiilor privitoare la consimțământ (art. 271 noul C. civ.) trebuie raportată atât la lipsa materială aacestuia, cât și la cerința diferențierii de sex, acărei neîndeplinire este sancționată, de asemenea, cu nulitatea absolută acăsătoriei. Aceeași sancțiune va opera și în cazul bigamiei (art. 273 noul C. civ.), al încheierii căsătoriei cu încălcarea dispozițiilor privitoare la relațiile de rudenie (firească sau civilă, din căsătorie ori din afara acesteia – art. 274 noul C. civ.) ori la căsătoria persoanelor alienate și debile mintal (art. 276 noul C. civ.), precum și în cazul nesocotirii cerințelor art. 287 alin. (1) noul C. civ., privitoare la solemnitatea și publicitatea căsătoriei (mai puțin în situația în care se poate face aplicarea principiului error communis facit ius, în condițiile art. 102 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, cu toate că încheierea valabilă acăsătoriei presupune respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă stabilite, nesocotirea unora dintre acestea nu impietează asupra valabilității căsătoriei, bunăoară, omisiunea reînnoirii declarației de căsătorie așa cum cere art. 284 C. civ.. Noul Cod enumeră în mod expres cazurile de nulitate în cuprinsul art. 293-295, art. 297-300. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Anularea căsătoriei reprezintă osancțiune anerespectării unora dintre cerințele legale prevăzute pentru încheierea căsătoriei conform art. 293-296 C. civ.. (nulitate absolută) și art. 297-300 C. civ.. (nulitate relativă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerare. Potrivit enumerării legale din alin. (1) al textului, este sancționată cu nulitatea absolută căsătoria încheiată cu neobservarea cerințelor privitoare la: 
    a) consimțământul la căsătorie (art. 271 noul C. civ.). De fapt, dispoziția purtând titlul marginal „consimțământul la căsătorie”, art. 271 noul C. civ., conține două cerințe relevante sub aspectul incidenței sancțiunii nulității absolute, anume existența consimțământului fiecăruia dintre viitorii soți, precum și condiția diferenței de sex aviitorilor soți. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reviste:
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Discuții privind regimul juridic al nulităților căsătoriei în lumina actualului Cod civil
Nulitatea căsătoriei în reglementarea Codului civil
Discuții în legătură cu rudenia ca impediment la căsătorie în actuala reglementare a Codului civil
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model 2 - căsătorie anterioară nedesfăcută)
;
se încarcă...