Nulitatea absolută a adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Încetarea adopției -
Nulitatea absolută a adopției

Art. 480. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Sunt nule adopția fictivă, precum și cea încheiată cu încălcarea condițiilor de formă sau de fond, dacă, în acest din urmă caz, legea nu o sancționează cu nulitatea relativă. Reviste (4), Doctrină (4)

(2) Adopția este fictivă dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Acțiunea în constatarea nulității adopției poate fi formulată de orice persoană interesată. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de dispozițiile art. 60-66 din Legea nr. 273/2004, observăm modificări semnificative în ceea ce privește instituția încetării adopției. Astfel: 
    a) reglementarea, prin art. 477-478 noul C. civ., aîncetării adopției prin desfacerea adopției (privită drept sancțiune), dispusă, la cererea adoptatorului sau aadoptatului, pentru fapte grave, săvârșite cu vinovăție de către adoptat, respectiv adoptator (atentat la viața adoptatorului sau aadoptatului, precum și aascendenților sau adescendenților acestora; săvârșirea, față de adoptator sau adoptat, aunor fapte penale pentru care se reține opedeapsă privativă de libertate de cel puțin 2 ani); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazurile de nulitate absolută. Constituie cauze de nulitate absolută a adopției fictivitatea acesteia, precum și, potrivit enunțului cu caracter general din art. 480 alin. (1) noul C. civ., nesocotirea oricărei condiții de fond – afară de cea privitoare la caracterul liber, neviciat al consimțământului la adopție, sancționată de art. 479 noul C. civ. cu nulitatea relativă – sau a vreuneia din condițiile de formă instituite. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) dacă s-a încheiat în alte scopuri decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului (adică este fictivă(359)); bunăoară, atunci când con­simțământul s-a dat în considerarea promisiunii sau obținerii unor foloase; se are în vedere adopția persoanei minore, și nu a persoanei cu deplină capacitate de exercițiu; 
   b) dacă s-a încheiat cu încălcarea oricăror condiții de fond sau de formă prevăzute de lege, exceptând cazul în care legea prevede expres sancțiunea nulității relative. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Nulitatea absolută a adopției intervine în următoarele situații: a) dacă s-a încheiat în alte scopuri decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului (adică este fictivă); se are în vedere adopția persoanei minore, și nu a persoanei cu deplină capacitate de exercițiu; b) dacă s-a încheiat cu încălcarea oricăror condiții de fond sau de formă prevăzute de lege, exceptând cazul în care legea prevede expres sancțiunea nulității relative. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Menținerea adopției
Efectele încetării adopției
Noțiune
Bunurile mobile și imobile
Bunurile imobile
Bunurile care rămân sau devin imobile
Bunurile mobile
Bunurile mobile prin anticipație
Universalitatea de fapt
Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor
Reviste:
Analiza nulității absolute a adopției prin prisma încălcării dreptului la viață de familie. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieț împotriva României/L'analyse de la nullite absolue de l'adoption dans le contexte de la violation du droit à la vie de famille. La decision de la Cour Europeenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Zaieț contre Roumanie/Analysis of the absolute nullity of adoption by breach of the right to family life. The decision of the European Court of Human Rights in the case of Zaieț versus Romania
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul la adopție
Opinia copilului și alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului Sorina
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Legea ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Noul Cod civil, lipsa dreptului, abuzul de drept și mecanismul reparator al acestuia
Acțiune în revendicare formulată după apariția Legii nr. 10/2001. Necontestarea în termenul legal a actului de înstrăinare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Imposibilitatea restituirii în natură a imobilului. Dreptul la acordarea de măsuri reparatorii potrivit legii speciale
Contractul de mandat. Situație în care nu este necesară forma autentică a mandatului/The mandate contract. Situation in which the authentic form of the mandate is not required
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Modele:
Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției.
Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției
;
se încarcă...