Noțiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții comune - Locuința familiei -
Noțiune

Art. 321. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (8), Modele (8), Librăria Indaco (2)

(1) Locuința familiei este locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii. Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Definită ca locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii locuința familiei se bucură de un regim special de protecție dacă oricare dintre soți a cerut notarea în cartea funciară, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. Observăm că, prin derogare de la drepturile fiecăruia dintre soți cu privire la bunurile proprii, niciunul dintre soți (chiar de ar fi proprietar exclusiv) nu poate, fără consimțământul scris al celuilalt soț, să dispună de drepturile asupra locuinței familiei, să încheie acte prin care ar fi afectată folosința acesteia și nici chiar să deplaseze din locuință bunurile ce o mobilează sau o decorează ori să dispună de aceste bunuri. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Polisemantica termenului „familie” este chiar mai pronunțată în cuprinsul dispozițiilor Cărții aII-a, „Despre familie”: art. 316 C. civ.. face vorbire despre actele de dispoziție ale unuia dintre soți care pun în pericol grav „interesele familiei”, art. 321-324 C. civ.. stabilesc regimul juridic al „locuinței familiei”, art. 452 lit. b) C. civ.. enunță cerința creșterii și educării copilului într-un „mediu familial” ca unul din principiile adopției, art. 461 C. civ.. instituie condiții morale și garanții materiale privind „familia adoptatoare”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    2.Protecția căminului familial – este prevăzută de articolele 321-324 C. civ.., privind definirea și reglementarea regimului juridic al locuinței familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Regim special de protecție. În vederea asigurării protecției intereselor majore ale familiei și creării unui echilibru în interiorul acesteia, noul Cod civil ainstituit un corp de norme juridice imperative (art. 321-324) care conturează un veritabil regim special de protecție alocuinței familiei. Aceste dispoziții legale intră în structura regimului primar și se aplică indiferent de regimul matrimonial aplicabil in concreto, nefiind permisă instituirea unor derogări pe calea convenției matrimoniale. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Noțiunea de „locuință a familiei” 

    Protecția „intraconjugală” a locuinței familiei, precum și a bunurilor care mobilează sau decorează acea locuință, prin maniera și fermitatea ce dau expresie acestei preocupări, este cu totul nouă în peisajul nostru legislativ. 
    Potrivit definiției legale, locuința familiei este locuință comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii [art. 321 alin. (1) C. civ..]; este ocrotită ca stare de fapt, indiferent de natura dreptului, real sau de creanță, sub care unul dintre soți sau aceștia împreună l-ar deține, și – fiind vorba despre un element ce intră în construcția regimului primar – fără vreo distincție în funcție de regimul matrimonial aplicabil soților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Încetarea regimului matrimonial
Lichidarea regimului matrimonial
Noțiune
Regimul unor acte juridice
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Simulația convenției matrimoniale
Reviste:
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Procedura divorțului. Dispoziții comune
6. Notarea în cartea funciară a mențiunii conform căreia imobilul este locuința familiei. Neîmpiedicarea executării silite a existenței unei astfel de notări
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
Scurte considerații cu privire la dreptul de abitație al soțului supraviețuitor
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Legea aplicabilă regimului matrimonial: două reglementări paralele
Exercitarea și limitele de exercitare ale drepturilor și obligațiilor nepatrimoniale ale soților
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Legislație conexă :
Legea locuinței nr. 114/1996
;
se încarcă...