Modurile de înființare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea persoanei juridice - Dispoziții comune -
Modurile de înființare

Art. 194. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Persoana juridică se înființează: Reviste (2), Doctrină (3)

a) prin actul de înființare al organului competent, în cazul autorităților și al instituțiilor publice, al unităților administrativ-teritoriale, precum și al operatorilor economici care se constituie de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale. În toate cazurile, actul de înființare trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea publică sau instituția publică este persoană juridică; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

b) prin actul de înființare al celor care o constituie, autorizat, în condițiile legii; Jurisprudență, Doctrină (3)

c) în orice alt mod prevăzut de lege. Doctrină (1)

(2) Dacă prin lege nu se dispune altfel, prin act de înființare se înțelege actul de constituire a persoanei juridice și, după caz, statutul acesteia. Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 194, 195. 
    Fiind echivalentul art. 28 din Decretul nr. 31/1954, art. 194 noul C. civ. reglementează modurile în care poate fi înființată opersoană juridică de drept public, respectiv una de drept privat. Dacă în actul constitutiv nu este prevăzută durata de funcționare asocietății, se consideră că persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    674 Coroborând prevederile art. 189 C. proc. civ.. cu cele ale art. 148 C. proc. civ.. referitoare la condițiile generale ale oricărei cereri adresate instanțelor judecătorești, rezultă că cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă: arătarea instanței căreia i-a fost adresată; numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților; obiectul cererii și, dacă este evaluabil, valoarea lui după prețuirea reclamantului; arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare pretenție; semnătura părții. Pentru dezvoltări, I. Deleanu, Tratat..., op. cit., vol. I., p. 882-888. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Condiții. Persoana juridică de drept privat se înființează printr-un act de înființare al celor care oconstituie, autorizat, în condițiile legii. În lipsa acestei autorizații, entitatea în cauză nu este oformă de organizare care să poată fi titular de drepturi și obligații, în sensul art. 25 alin. (3) noul C. civ., întrucât nu întrunește condițiile legii. Ea poate fi opersoană juridică în curs de constituire, dotată de lege cu personalitate juridică anticipată, sau opersoană juridică nelegal constituită, acărei personalitate juridică este precară, incompletă, dar nu opersoană juridică propriu-zisă. Așadar, la cele trei premise ale existenței persoanei juridice, stabilite de art. 187 noul C. civ. (organizarea de sine stătătoare, patrimoniu, scop), trebuie adăugată, în privința persoanelor juridice de drept privat, și autorizarea. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Alin. (2) al aceluiași articol prevede că persoanele nesupuse înregistrării, în funcție de modul de înființare care le este aplicabil conform art. 194 C. civ.., au capacitatea de aavea drepturi și obligații fie de la data actului de înființare, fie de la data autorizării constituirii lor, fie de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege, după caz. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Remarcăm faptul că nici actuala reglementare nu oferă o definiție legală a înființării persoanei juridice, în schimb, la fel ca și Decretul nr. 31/1954, prevede care sunt modurile de înființare a acestui subiect de drept. 
    Din această perspectivă observăm că noul Cod civil a păstrat în mare parte configurația modurilor de înființare prevăzute de art. 28 din Decretul nr. 31/1954, art. 194 alin. (1) NCC dispunând că: "Persoana juridică se înființează: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Reviste:
Întreruperea cursului prescripției extinctive prin formularea unei cereri de chemare în judecată. Anularea cererii inițiale. Formularea unei noi cereri în termen de 6 luni. Necesitatea analizării fondului cauzei pentru verificarea împlinirii cursului prescripției
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Repere istorice privind situația juridică a femeii în dreptul privat european/Des critères historiques relatifs à la situation juridique de la femme en droit privé européen
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin. (1), raportat la art. 3 ind.1 alin. (1 ind.3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de "instituție sau autoritate publică", în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de "același ordonator de credite"
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Condițiile de validitate pentru actele de autoritate internă ale organelor persoanei juridice de drept privat
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...