Modificarea prestației compensatorii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți - Prestația compensatorie -
Modificarea prestației compensatorii

Art. 394. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Instanța poate mări sau micșora prestația compensatorie, dacă se modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului și resursele creditorului. Reviste (4)

(2) În cazul în care prestația compensatorie constă într-o sumă de bani, aceasta se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației. Reviste (4), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 390-395 noul C. civ. reglementează, distinct de dreptul la despăgubiri și fără ase confunda cu dreptul la compensație statuat de art. 328 noul C. civ., oinstituție juridică nouă, prestația compensatorie, inspirată din Codul civil francez. Regimul juridic al acesteia este configurat de următoarele reguli: 
    a) dreptul la acordarea prestației compensatorii nu exclude dreptul la despăgubiri în condițiile art. 388 noul C. civ., acestea putând fi chiar cumulate; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Din punctul de vedere al creditorului, prestația sub forma plății unei sume globale745 ar avea avantajul de aoferi oanume certitudine: reduce riscurile unor sincope în executare și elimină – din câte înțelegem din prevederile art. 394 C. civ.. referitoare la modificarea prestației compensatorii – posibilitatea recalculării prestației dacă intervin modificări semnificative în mijloacele debitorului sau ale creditorului (ceea ce s-ar putea totuși întoarce în defavoarea creditorului); dezavantajul major este că oatare opțiune acreditorului se cere adaptată, în ceea ce privește cuantumul prestației, resurselor prezente ale debitorului. 
    745 Aceasta este regula în dreptul francez, în temeiul art. 276 C. civ..fr.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modificare. Potrivit alin. (1), dacă se modifică semnificativ mijloacele debitorului sau resursele creditorului, instanța – la cererea celui interesat, creditor sau debitor, după caz – va putea modifica prestația compensatorie, micșorându-i sau mărindu-i cuantumul. Această posibilitate există – pentru ipoteza micșorării – atunci când creditorul dobândește mijloace care să elimine dezechilibrul patrimonial cauzat de divorț și se aplică doar în cazul prestației sub forma rentei viagere sau a dreptului de uzufruct (suma globală fiind, practic, imposibil de redus de vreme ce a fost plătită deja de către debitor): cuantumul rentei va fi micșorat în mod corespunzător, iar în cazul uzufructului instanța poate dispune încetarea acestui drept asupra unuia sau mai multor bunuri și restituirea lor către nudul proprietar, debitorul prestației. Ipoteza majorării prestației poate să apară atunci când fostul soț, debitor, dobândește resurse materiale suplimentare cu care poate contribui pentru a asigura celuilalt fost soț condiții de viață cât mai apropiate de cele din timpul căsătoriei. Într-o asemenea situație, majorarea se aplică tuturor formelor pe care le poate îmbrăca prestația: suma globală poate fi suplimentată, renta poate fi majorată, iar în ce privește uzufructul, instanța poate să dispună constituirea lui asupra altor bunuri decât cele asupra cărora a fost constituit inițial. Posibilitatea modificării prestației compensatorii arată că hotărârea judecătorească prin care a fost stabilită se bucură de o autoritate de lucru judecat relativă, până la momentul schimbării condițiilor care au stat la baza pronunțării ei. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Modificarea cuantumului în sensul majorării sale poate interveni indiferent de forma în care se stabilește acordarea prestației compensa­torii (plata unei sume globale, sub forma rentei viagere sau a dreptului de uzufruct). Dimpotrivă, micșorarea cuantumului poate interveni nu­mai atunci când prestația compensatorie îmbracă forma rentei viagere sau a dreptului de uzufruct, întrucât dacă este stabilită sub forma unei sume globale, această sumă nu se poate diminua, odată ce deja a fost achitată creditorului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prestația compensatorie, în cuantumul stabilit de instanță prin hotărârea de divorț, poate suferi modificări, după cum se schimbă resursele creditorului și mijloacele debitorului. Ca atare, în funcție de aceste elemente, cuantumul inițial al prestației compensatorii poate fi majorat sau diminuat. 
   2. Așa cum rezultă din textul analizat, schimbarea cuantumului, în sensul majorării sau micșorării, intervine numai atunci când schimbările produse în privința mijloacelor debitorului și/sau în privința resurselor creditorului au caracter semnificativ. Prin urmare, simpla modificare a situației mijloacelor debitorului, a resurselor creditorului, temporar, fără a avea caracter semnificativ, nu justifică, în opinia noastră, modificarea cuantumului prestației compensatorii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea regimului matrimonial
Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Opozabilitatea față de terți
Acordarea despăgubirilor
Obligația de întreținere
Condițiile prestației compensatorii
Stabilirea prestației compensatorii
Forma prestației compensatorii
Garanții
Modificarea prestației compensatorii
Încetarea prestației compensatorii
Acțiunea în contestația filiației
Acțiunea în stabilirea maternității
Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Acțiunea în stabilirea paternității
Prezumția filiației față de pretinsul tată
Termenul de prescripție
Despăgubiri
Acțiunea în tăgada paternității
Reviste:
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Despre prestația compensatorie în cazul desfacerii căsătoriei
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă/De nouveau sur la prestation compensatoire et le droit à réparation. la passé et le futur ou entre la sanction et la récompense
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în modificarea^1 prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei
;
se încarcă...