Modificarea măsurilor luate cu privire la copil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Efectele divorțului - Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori -
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil

Art. 403. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (8), Librăria Indaco (3)

În cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle părinților divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice specializate pentru protecția copilului sau a procurorului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Măsurile privitoare la copil stabilite cu prilejul desfacerii căsătoriei au caracter vremelnic, în sensul că este posibilă modificarea lor în cazul schimbării împrejurărilor avute în vedere de instanță cu ocazia luării lor. Oatare cerere, de modificare amăsurilor privitoare la copil, este de competența instanței de tutelă, care se va pronunța la cererea oricăruia dintre părinți, aunui alt membru al familiei, acopilului, ainstituției de ocrotire, ainstituției publice specializate pentru protecția copilului sau aprocurorului (art. 403 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 396-403 C. civ.., autoritatea părintească se exercită, în cazul divorțului părinților, potrivit dispozițiilor din cod referitoare la efectele divorțului în raporturile dintre părinți și copii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Art. 403 noul C. civ. reia, într-o formă relativ diferită, principiul firesc, care a existat și în art. 44 Codul familiei.: măsurile luate la divorț cu privire la relațiile părinților cu copiii lor nu sunt „veșnice”; ele pot fi modificate în cazul schimbării împrejurărilor pe care le-a avut în vedere instanța de divorț atunci când le-a luat, hotărârile judecătorești având așadar o putere de lucru judecat relativă, provizorie. Evident, modificarea trebuie dispusă cu respectarea tuturor regulilor cuprinse în art. 396, care se aplică privitor la întregul paragraf (art. 396-404 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Cele hotărâte de instanța de tutelă cu prilejul desfacerii căsătoriei părinților cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor sunt expresia constatării și evaluării unei anume situații de fapt, caracterizantă pentru perioada imediat premergătoare actului instanței. Circumstanțele avute în vedere de instanță au propria lor dinamică, de aceea este posibil ca, pe parcursul exercitării autorității părintești în coordonatele stabilite să intervină evoluții care să facă necesară reconsiderarea măsurilor dispuse cu privire la copil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Data desfacerii căsătoriei
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Reviste:
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
Executarea silită în baza hotărârilor judecătorești privind minorii
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Obligații pozitive ale statelor sub aspectul punerii în executare a hotărârilor judecătorești privitoare la minori din perspectiva Convenției europene a drepturilor omului/Des obligations positives des etats en termes de la mise à execution des decisions de justice concernant les mineurs de la perspective de la Convention europeenne des droits de l'homme/Positive obligations of the states in terms of enforcement of the court rulings regarding minors in the light of the European Convention on Human Rights
Considerații privind exercitarea autorității părintești și decăderea din exercițiul autorității părintești
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Exercitarea autorității părintești după divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...