Modificarea convențională | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Modificarea regimului matrimonial -
§1.
Modificarea convențională

Condiții

Art. 369. - Puneri în aplicare (1), Reviste (8), Doctrină (7), Modele (2), Proceduri (2)

(1) După cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, soții pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru încheierea convențiilor matrimoniale. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Dispozițiile art. 291, 334, 335 și 361 sunt aplicabile în mod corespunzător. Doctrină (1)

(3) Creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula acțiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate sau, după caz, de când au luat cunoștință mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Creditorii prevăzuți la alin. (3) pot invoca oricând, pe cale de excepție, inopozabilitatea modificării sau lichidării regimului matrimonial făcute în frauda intereselor lor. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul matrimonial ales, convențional sau legal, este, așa cum precizam anterior (a se vedea nota de la art. 339-340 noul C. civ.), un regim mutabil, putând fi înlocuit cu un alt regim sau cel existent, modificat, fie în temeiul convenției părților (încheiată după cel puți 1 an de la data căsătoriei – potrivit art. 369 noul C. civ.), fie în baza hotărârii judecătorești (art. 370 noul C. civ.). 
    În ceea ce privește modificarea convențională a regimului matrimonial, facem precizarea că, potrivit alin. (2)-(3) ale art. 369 noul C. civ., creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot introduce acțiune revocatorie, în termen de 1 an, calculat diferit, după caz, de la data îndeplinirii formalităților de publicitate ori de la data la care au luat cunoștință de aceste modificări pe altă cale, aceștia putând invoca oricând, pe cale de excepție, inopozabilitatea modificării ori a lichidării regimului matrimonial, atunci când aceste operațiuni au fost făcute în frauda intereselor lor. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În domeniul relațiilor patrimoniale, regula codeciziei – prezentă, bunăoară, în caz de modificare aregimului matrimonial existent (art. 369 C. civ..) – capătă uneori accente de fermitate, pentru că este precursor al regulii cogestiunii; astfel, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei fără consimțământul scris al celuilalt soț [art. 322 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 39 C. civ.., minorul care adobândit prin căsătorie capacitate deplină de exercițiu poate modifica, cu respectarea art. 369 C. civ.., regimul matrimonial, prin încheierea unei noi convenții matrimoniale fără aavea nevoie de încuviințare sau autorizare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiul mutabilității regimului matrimonial. Spre deosebire de Codul familiei care a instituit un regim matrimonial imperativ și imutabil, respectiv comunitatea legală de bunuri, la baza noului Cod civil a stat o viziune pluralistă și flexibilă de reglementare. Astfel, sub imperiul noii reglementări, soții au nu doar posibilitatea de a alege, din evantaiul pus la dispoziție de legiuitor, regimul matrimonial care corespunde cel mai bine nevoilor, aspirațiilor, intereselor pecuniare etc., ci, mai mult, ori de câte ori regimul originar se va dovedi depășit de noile realități patrimoniale și profesionale, acesta va putea fi modificat sau chiar înlocuit. Noul Cod civil consacră, așadar, principiul mutabilității regimului matrimonial (pentru dezvoltări, a se vedea C.-M. Nicolescu, Modificarea regimului matrimonial în reglementarea Noului Cod civil român. Abordare istorică și comparativă, în RRDP nr. 4/2010, p. 177 și urm.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Ca atare, modificarea convențională a regimului matrimonial pre­su­pune întrunirea următoarelor condiții: 
   a) consimțământul liber și neviciat al soților pentru schimbarea regimului matrimonial existent; 
   b) scurgerea a cel puțin un an între momentul încheierii căsătoriei și momentul modificării regimului matrimonial. 
    În acest sens, soții vor modifica convenția matrimonială (dacă aceasta a fost încheiată) ori vor încheia o convenție matrimonială (da­că o ase­menea convenție nu există, în cazul în care soții au optat pen­tru regimul comunității legale), care obligatoriu trebuie să îmbrace forma înscrisului autentic notarial. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Este clauza de preciput o liberalitate?
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (II)
Clauza de preciput - natura juridică
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Discuții privind convenția matrimonială în reglementarea actualului Cod civil
Aplicații ale autonomiei de voință în dreptul internațional privat al familiei/Des applications de l'autonomie de la volonte dans le droit international prive de la famille/Applications of the autonomy of will in the family private international law
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Proceduri:
Procedură privind înscrierile sau notările în cartea funciară
Procedură privind notarea în cartea funciară
;
se încarcă...