Mijloace de apărare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Apărarea drepturilor nepatrimoniale -
Mijloace de apărare Comentarii expert (1)

Art. 253. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (7), Modele (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3)

(1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori amenințate poate cere oricând instanței: Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

a) interzicerea săvârșirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă; Reviste (4)

b) încetarea încălcării și interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă; Jurisprudență, Reviste (6)

c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârșite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanța poate dispune numai măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c). Jurisprudență, Reviste (8)

(3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanță spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat. Jurisprudență, Reviste (3)

(4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste cazuri, dreptul la acțiune este supus prescripției extinctive. Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

De ce este necesar pentru acordarea unor daune morale persoanelor fizice ale căror drepturi patrimoniale au fost încălcate? - Mădălina Moceanu
Prin art.253 din Codul civil se stabilesc mijloacele de apărare ale persoanelor fizice ale căror drepturi patrimoniale au fost încălcate ori amenințate, stabilindu-se cadrul general al protecției drepturilor persoanei, precum și a răspunderii civile delictuale. Codul civil prin normele sale a asigurat un echilibru între exercitarea dreptului la informare și a celui la liberă exprimare în concordanță cu art.10 CEDO.
În mod constant în practica CEDO ( cauza Groppera Radio AG c Elveției) s-a reținut că libertatea de exprimare trebuie protejată indiferent ce mediu privește, în sensul că orice persoană are dreptul să-și formuleze o opinie cu privire la tot ceea ce înseamnă mediul său socio-uman.
[ Mai mult... ]

Prejudiciu moral. Cerere în despăgubiri. Instanța competentă - Mădălina Moceanu
Obiectul cererii în reparații bănești pentru prejudiciul moral suferit este evaluabil în bani, iar competența materială de soluționare a unei asemenea cereri este dată de cuantumul pretențiilor.
Extras din Sentința civilă nr. 107/ 28.09.2016, Curtea de Apel Timisoara, Secția I civilă,www. portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Actualmente, prejudiciile morale nu se bucură de oreglementare unitară, ele fiind disparate în diverse acte normative. Totuși, așa cum vom observa, Noul Cod civil rezervă dispozițiile art. 1391 care conturează, în principiu, regimul juridic al acestor prejudicii, cu referire expresă la răspunderea juridică civilă delictuală, cât și dispozițiile art. 253 - 256 care reglementează modalitățile de apărare adrepturilor nepatrimoniale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Recunoașterea drepturilor care aparțin personalității umane, adreptului de afi protejate implică și oferirea unor mijloace pentru afi apărate. Aceasta se putea realiza și până în prezent potrivit dreptului comun, reglementările privind răspunderea civilă delictuală, coroborate cu prevederile art. 54 și urm. din Decretul nr. 31/1954. 
    Pentru a se asigura o mai eficientă apărare a acestora s-au reglementat dispoziții speciale în această materie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În privința ocrotirii drepturilor subiective civile nepatrimoniale, trebuie să avem în vedere prevederile art. 253 noul C. civ., care stabilește că cel care asuferit oîncălcare aunor asemenea drepturi poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanță spre aajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obiectul cererii adresate instanței. Persoana care pretinde că i-a fost lezat un drept nepatrimonial se poate adresa instanței cu o cerere care, în funcție de etapa de desfășurare a pretinsei încălcări și de durata acesteia, poate consta în: interzicerea încălcării, în cazul în care aceasta urmează să se întâmple, încetarea încălcării și interzicerea ei pentru viitor, dacă aceasta este în curs de derulare; constatarea caracterul ilicit al încălcării aduse, atunci când aceasta a încetat, dar efectul acesteia continuă să se producă (a se vedea și art. 28a parag. 1 pct. 1-3 din Codul civil elvețian: Reclamantul poate cere judecătorului: 1. interzicerea faptei ilicite, dacă ea este iminentă; 2. de a dispune încetarea producerii acesteia, dacă este în curs de desfășurare; 3. constatarea caracterului ei ilicit, dacă prejudiciul creat subzistă încă.) [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Mijloacele de apărare adrepturilor personale nepatrimoniale sunt reglementate de art. 253 C. civ.. Aceste mijloace se împart în două categorii: acțiuni defensive și acțiuni reparatorii173. 
    173 Ph. Meier, E. de Luze, op. cit., p. 347. Afirmația a fost făcută cu referire la prevederile art. 28 din Codul civil elvețian, din care legiuitorul român s-a inspirat.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Reviste:
Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecției juridice a drepturilor nepatrimoniale
Protecția drepturilor nepatrimoniale cu privire specială asupra drepturilor personalității în concepția C. civ.*
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european
Dreptul la demnitate. O perspectivă jurisprudențială
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european (I)
Acțiunile civile în apărarea drepturilor personalității și măsurile provizorii în reglementarea NCC
Reflecții privind soluțiile codului civil în materia reparării prejudiciilor nepatrimoniale. Drept comparat
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită extracontractuală
Dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită extracontractuală
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
Modele:
Cerere pentru încetarea săvârșirii unor fapte ce aduc atingere unui drept personal nepatrimonial.
Referințe în cărți:
Noul Cod civil. Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2016
Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
;
se încarcă...