Logodna | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Căsătoria -
CAPITOLUL I
Logodna Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (1)

Încheierea logodnei

Art. 266. - Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Dispozițiile privind condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător, cu excepția avizului medical și a autorizării instanței de tutelă. Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Reviste (6), Doctrină (2)

(4) Încheierea căsătoriei nu este condiționată de încheierea logodnei. Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Logodna se poate încheia doar între bărbat și femeie. Reviste (5), Doctrină (1)

Ruperea logodnei

Art. 267. - Reviste (4), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă. Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Reviste (1), Doctrină (1)

Restituirea darurilor

Art. 268. - Reviste (5), Doctrină (5), Comentarii expert (1)

(1) În cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepția darurilor obișnuite. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putință, în măsura îmbogățirii. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Obligația de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici. Reviste (3), Doctrină (1)

Răspunderea pentru ruperea logodnei

Art. 269. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri în condițiile alin. (1). Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Termenul de prescripție

Art. 270. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5), Comentarii expert (2)

Dreptul la acțiune întemeiat pe dispozițiile art. 268 și 269 se prescrie într-un an de la ruperea logodnei. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Angajarea răspunderii pentru ruperea logodnei - Marian Orzață
Logodnicii au dreptul de a rupe logodna dar acest drept trebuie exercitat în limitele conferite de lege pentru că "niciun drept nu poate fi exercitat [...] într-un mod excesiv sau nerezonabil" (art. 15 C. Civ.).
Exercitarea unui drept în limitele sale nu lezează pe nimeni, cel care cauzează altuia un prejudiciu prin chiar exercițiul drepturilor sale nefiind obligat să îl repare, conform art. 1353 C. Civ.
[ Mai mult... ]

Competența materială și teritorială a instanței - Marian Orzață
Competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei de la domiciliul pârâtului, indiferent de valoare, dacă legea nu prevede expres altfel, conform art. 94 alin. 1 lit. a) și art. 107 din Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ]

Despre instituția logodnei - Marian Orzață
Logodna presupune o promisiune reciprocă a două persoane de sex diferit de a se căsători în viitor.
Mai mult decât o simplă promisiune, logodna presupune o stare premergătoare încheierii căsătoriei prin care un bărbat și o femeie decid să își unească destinele.
[ Mai mult... ]

Despre obligația de restituire - Marian Orzață
Pentru a fi supuse restituirii în baza acestui articol, darurile trebuie să fi fost primite în considerearea logodnei (incluzând aici atât darurile făcute în timpul celebrării logodnei cât și pe cele făcute anteriror încheierii logondei dar ca felicitare pentru hotărârea de a o încheia) respectiv ulterior, în vederea încheierii căsătoriei.
Nu sunt supuse restituirii darurile primite în timpul logodnei dar cu alte ocazii cu ar fi zilele de naștere, Crăciun, onomastică, etc.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementarea juridică a logodnei s-a impus din considerente practice, izvorâte îndeosebi din problematica restituirii darurilor reciproce cu ocazia ruperii logodnei. Definită drept o promisiune reciprocă de a încheia căsătoria, logodna este și ea supusă condițiilor de fond aplicabile încheierii căsătoriei, mai puțin în ceea ce privește avizul medical și autorizarea instanței de tutelă. În schimb, atât pentru a evita ideea unor formalități speciale pentru logodnă, cât și din rațiuni care privesc proba acesteia, alin. (3) nu instituie vreo condiție de formă a logodnei și dă posibilitatea dovedirii acesteia prin orice mijloc de probă, inclusiv prin prezumții. Nu putem considera logodna ca o „precondiție” a căsătoriei, cum, de altfel, nici logodna, odată încheiată, nu se transformă automat în căsătorie, fapt ce se desprinde din interpretarea alineatului final. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    56 Instituția logodnei a fost reglementată și în vechiul drept românesc, în termeni care purtau marca acelor vremuri. Astfel, Codul Calimach, prin art. 83, art. 85, instituia logodna ca „preambul marital” obligatoriu, urmat de încheierea căsătoriei în termen de 2-4 ani; desfacerea logodnei era admisă doar în mod excepțional (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 188, nr. 395; A.R. Ionașcu, op. cit., Vol. II. Partea I, p. 18.). Proiectul Codului civil de la 1940 a readus în atenție logodna, oferindu-i găzduire de dispozițiile art. 154-159 care, fără a-i conferi forță obligatorie, stabileau obligația de restituire a darurilor de logodnă în cazul ruperii acesteia, iar dacă ruptura era nejustificată, obligau la plata cheltuielilor făcute în vederea căsătoriei de logodnic, de părinți sau de alte persoane, precum și la despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit de logodnicul părăsit (A.R. Ionașcu, op. cit., vol. II. Partea I, p. 19-20). Sensul prevederilor art. 266-269 C. civ.. este foarte apropiat de cele statuate prin Proiectul de Cod civil de la 1940.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție legală. Potrivit definiției legale din art. 266 alin. (1) noul C. civ., logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Prevederi asemănătoare sunt cuprinse în Codul civil elvețian (art. 90), precum și în Codul civil italian (art. 79). „Logodna franceză” are același înțeles de promisiune reciprocă de a încheia căsătoria, ce-i drept, deslușit doctrinar și jurisprudențial, întrucât legea civilă păstrează tăcerea în privința logodnei (a se vedea J.-J. Lemouland, în Droit de la famille, p. 51-57, nr. 111.70-111.77, precum și soluțiile de practică judiciară indicate de autor; J. Carbonnier, Droit civil, p. 1148-1151; Fr. Terré, D. Fenouillet, Droit civil. La famille, 8 éd., Dalloz, Paris, 2011, p. 86-88, nr. 101; P. Courbe, A. Gouttenoire, Droit de la famille, p. 37-40; X. Labbée, Les rapports juridiques dans le couple sont-ils contractuels? Presses Univ. Septentrion, 1996, p. 119). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Secțiunea 1
Noțiune. Reglementare 

    Noul Cod civil reglementează logodna consacrându-i art. 266-270 cuprinse în Capitolul I, Titlul II, „Căsătoria”, din Cartea a II-a, „Despre familie”56. 
    56 Instituția logodnei a fost reglementată și în vechiul drept românesc, în termeni care purtau marca acelor vremuri. Astfel, Codul Calimach, prin art. 83, art. 85, instituia logodna ca „preambul marital” obligatoriu, urmat de încheierea căsătoriei în termen de 2-4 ani; desfacerea logodnei era admisă doar în mod excepțional (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 188, nr. 395; A.R. Ionașcu, op. cit., Vol. II. Partea I, p. 18.). Proiectul Codului civil de la 1940 a readus în atenție logodna, oferindu-i găzduire de dispozițiile art. 154-159 care, fără a-i conferi forță obligatorie, stabileau obligația de restituire a darurilor de logodnă în cazul ruperii acesteia, iar dacă ruptura era nejustificată, obligau la plata cheltuielilor făcute în vederea căsătoriei de logodnic, de părinți sau de alte persoane, precum și la despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit de logodnicul părăsit (A.R. Ionașcu, op. cit., vol. II. Partea I, p. 19-20). Sensul prevederilor art. 266-269 C. civ.. este foarte apropiat de cele statuate prin Proiectul de Cod civil de la 1940. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   11. Relația dintre un deținut și logodnica sa intră în sfera noțiunii de "viață privată", protejată de art. 8 din Convenția europeană, ceea ce obligă autoritățile ca, în măsura posibilului, să înlesnească relațiile deținuților cu persoanele din exterior în vederea facilității reinserției lor sociale (C.E.D.O., 1 octombrie 1990, Wakefield c. Regatului Unit, www.echr.coe.int). 
   12. Noțiunea de "familie" vizată de art. 8 nu se limitează doar la relațiile bazate pe căsătorie, ci poate îngloba alte legături de "familie" de facto, atunci când părțile conviețuiesc în afara oricărei legături maritale (C.E.D.O., 18 decembrie 1986, Johnston și alții c. Irlandei, www.echr.coe.int). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Reviste:
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
5. Ce lege aplicăm efectelor promisiunii de căsătorie și consecințelor încălcării lor conform dispozițiilor art. 2585 alin. (2) C. civ.?
Considerații privind încheierea logodnei în Codul civil român
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul civil român
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Reglementarea logodnei în dreptul român
Studiu asupra aplicării prin analogie a dispozițiilor art. 2639 C. civ. și condițiilor de formă ale promisiunii de căsătorie (logodnei)
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria/Aperçu historique, dans l'espace du droit prive europeen, sur le rôle des fiançailles et des formalites prenuptiales dans l'economie des reglementations sur le mariage/Historical overview, in the background of the private european law, over the role of the engagement and of the prenuptial papers in the light of the regulations regarding marriage
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Modele:
Acțiune pentru restituirea darurilor primite în cazul ruperii logodnei
Acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul ruperii logodnei în mod abuziv
Acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul determinării, în mod culpabil, a ruperii logodnei
;
se încarcă...