Lipsa publicității Sancțiuni | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre legea civilă - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice -
Lipsa publicității. Sancțiuni

Art. 22. - Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Dacă formalitatea de publicitate nu a fost realizată, iar aceasta nu era prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice supuse publicității sunt inopozabile terților, afară de cazul în care se dovedește că aceștia le-au cunoscut pe altă cale. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Atunci când legea prevede că simpla cunoaștere de fapt nu suplinește lipsa de publicitate, absența acesteia poate fi invocată de orice persoană interesată, inclusiv de terțul care a cunoscut, pe altă cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicității. Reviste (4)

(3) În toate cazurile însă, simpla cunoaștere a dreptului, actului, faptului sau raportului juridic nu suplinește lipsa de publicitate față de alte persoane decât terțul care, în fapt, le-a cunoscut. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Lipsa publicității actului supus acestei formalități se soldează, în general, cu sancțiunea inopozabilității față de terți, cu excepția situațiilor în care se poate dovedi că aceștia le-au cunoscut pe alte căi. În anumite cazuri, publicitatea este o condiție legală pentru constituirea sau transmiterea anumitor drepturi. Neîndeplinirea acestei formalități va lipsi de efecte raportul juridic în cauză. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Sancțiunea lipsei publicității. Neîndeplinirea formalității de publicitate adrepturilor, aactelor, afaptelor sau aaltor raporturi juridice, care nu are efect constitutiv de drept, atrage inopozabilitatea acestor situații juridice față de terții de bună-credință. În favoarea acestor terți funcționează prezumția exactității sau aforței probante absolute aînscrierilor existente în registrele de publicitate. Altfel spus, se prezumă că acești terți au convingerea deplină că adevăratul titular al dreptului este persoana în favoarea căreia dreptul este înscris în registrul public, ei necunoscând pe dobânditorul ulterior al dreptului neînscris în registru. Potrivit art. 14 alin. (2) noul C. civ., buna-credință aterților se prezumă însă până la proba contrară (bona fides praesumitur). Mai concret, prezumția bunei-credințe aterților va putea fi combătută de către persoana interesată, dacă aceasta va putea dovedi că terții au avut cunoștință, din alte împrejurări, de existența situației juridice reale, neînscrise în registrul de publicitate. În cazul răsturnării prezumției bunei-credințe, terții nu mai pot invoca nici prezumția exactității înscrierilor în registrul public, întrucât s-a dovedit că ei au cunoscut, în fapt, existența dreptului neînscris și pe adevăratul său titular. În acest sens, art. 14 alin. (1) noul C. civ. prevede că orice persoană fizică sau juridică trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Așa fiind, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice neînscrise în registrele de publicitate sunt opozabile terților care le-au cunoscut pe altă cale. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
   44. Reglementarea legală. Sancțiunea care intervine în cazul neîn­de­plinirii formalităților de publicitate este aceea a inopozabilității, în ipoteza publicității confortative, și este reglementată de art. 22 NCC, care în alin. (1) prevede că "dacă formalitatea de publicitate nu a fost realizată, iar aceasta nu este prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice supuse publicității sunt inopozabile terților, afară de cazul în care se dovedește că aceștia le-au cunoscut pe altă cale". În alin. (2) al aceluiași articol se arată că "atunci când legea prevede că simpla cunoaștere de fapt nu suplinește lipsa de publicitate, absența acesteia poate fi invocată de orice per­soană interesată, inclusiv de terțul care a cunoscut, pe altă cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicității", iar alin. (3) dispune că "în toate cazurile însă, simpla cunoaștere a dreptului, actului, faptului sau raportului juridic nu suplinește lipsa de publicitate față de alte persoane decât terțul care, în fapt, le-a cunoscut". [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În condițiile în care rolul publicității drepturilor, actelor și faptelor juridice este acela de a le face cunoscute terților care sunt obligați să le respecte, apare justificată sancțiunea inopozabilității acestora în cazul în care procedura de publicitate nu a fost îndeplinită. 
   2. Pe de altă parte, terții care au luat cunoștință de drepturi, acte sau fapte juridice în alt mod sunt ținuți să le respecte, deoarece scopul publicității este acela de a proteja interesele terților, or, terțul care cunoaște existența dreptului, a actului sau faptului juridic acționează în cunoștință de cauză. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
   44. Reglementarea legală. Sancțiunea care intervine în cazul neîn­de­plinirii formalităților de publicitate este aceea a inopozabilității, în ipoteza publicității confortative, și este reglementată de art. 22 NCC, care în alin. (1) prevede că "dacă formalitatea de publicitate nu a fost realizată, iar aceasta nu este prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice supuse publicității sunt inopozabile terților, afară de cazul în care se dovedește că aceștia le-au cunoscut pe altă cale". În alin. (2) al aceluiași articol se arată că "atunci când legea prevede că simpla cunoaștere de fapt nu suplinește lipsa de publicitate, absența acesteia poate fi invocată de orice per­soană interesată, inclusiv de terțul care a cunoscut, pe altă cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicității", iar alin. (3) dispune că "în toate cazurile însă, simpla cunoaștere a dreptului, actului, faptului sau raportului juridic nu suplinește lipsa de publicitate față de alte persoane decât terțul care, în fapt, le-a cunoscut". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Reviste:
Natura juridică a publicității legale și a cărților funciare (I)
Între decizia de afaceri și delapidare. Un studiu de caz
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Consecințele nerespectării normelor referitoare la publicitate și opozabilitate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Dreptul de preempțiune în Noul Cod Civil (II)
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță
Doctrină:
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...