Limitele obligației de restituire | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Capacitatea de exercițiu -
Limitele obligației de restituire

Art. 47. - Reviste (2), Doctrină (5)

Persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu este obligată la restituire decât în limita folosului realizat. Dispozițiile art. 1.635-1.649 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 47  
    Este reglementată excepția de la principiului efectelor nulității, restitutio in integrum, care se regăsește în art. 1164 C. civ. din 1864. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Excepție de la regula restitutio in integrum. Principalele efecte ale nulității sunt desființarea retroactivă a actului juridic și repunerea părților în situația anterioară (restitutio in integrum). Cel de al doilea efect (repunerea părților în situația anterioară) conduce la restituirea reciprocă a prestațiilor efectuate în temeiul actului juridic desființat. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Situația incapabililor care au primit prestații în temeiul actului juridic anulat constituie oexcepție de la regula restitutio in integrum225. Rezultă din prevederile art. 47 C. civ.. că persoanele lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă sunt ținute să restituie prestațiile primite numai în măsura în care au profitat de avantajele patrimoniale generate de actul juridic anulat. Principiul ocrotirii minorilor și al persoanelor puse sub interdicție judecătorească se opune în acest caz restituirii integrale aprestațiilor executate în temeiul actului anulat. 
    225 A se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, op. cit., p. 226-227.
[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
    Legalitatea formală are la bază regula conform căreia registratorul de carte funciară sau, după caz, judecătorul învestit cu soluționarea plân­gerii împotriva încheierii pronunțate de acesta, nu poate efectua decât acele înscrieri prevăzute de lege, pe baza actelor și faptelor juri­dice anume prevăzute sau permise de lege, ținând seama de cererea formulată de titular și de înscrisurile anexate în susținerea acesteia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cazul celui lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, care este ținut să restituie prestațiile primite numai dacă a profitat, integral sau parțial, de avantajele patrimoniale prilejuite de acel act juridic, constituie o excepție de la principiul restitutio in integrum care guvernează efectele nulității. Această excepție este justificată de principiul ocrotirii minorilor și a persoanelor puse sub interdicție judecătorească (spre exemplu, să presupunem că un minor vinde un lucru al său unei persoane capabile, iar cu o parte din suma obținută ca preț își plătește o datorie pe care o avea față de o altă persoană și restul sumei îl risipește; ulterior, se anulează contractul de vânzare-cumpărare, însă restabilirea situației anterioare va fi numai parțială, în sensul că minorul va redobândi lucrul și va restitui numai acea parte din prețul vânzării pe care a folosit-o pentru stingerea datoriei sale față de terța persoană, deoarece numai de aceasta a profitat efectiv) (G. Boroi, op. cit., p. 270). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Începutul capacității de exercițiu
Situația minorului căsătorit
Capacitatea de exercițiu anticipată
Capacitatea de exercițiu restrânsă
Regimul unor acte ale minorului
Lipsa capacității de exercițiu
Sancțiune
Frauda comisă de incapabil
Regimul nulității
Limitele obligației de restituire
Confirmarea actului anulabil
Cazul general
Cazuri speciale
Procedura de declarare a morții
Data prezumată a morții celui dispărut
Prezumție
Anularea hotărârii de declarare a morții
Descoperirea certificatului de deces
Plata făcută moștenitorilor aparenți
Drepturile moștenitorului aparent
Reviste:
Reglementarea clauzelor nescrise în Codul civil – un prim pas spre recunoașterea nulităților de plin drept în dreptul civil român?/La réglementation des clauses non écrites dans le Code civil – un premier pas vers la reconnaissance des nullités de plein droit dans le droit civil roumain?/The regulation of unwritten clauses in the Civil Code – a first step towards the recognition of ipso iure nullity in the Romanian civil law?
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...