Izvoarele dreptului civil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Dispoziții generale -
Izvoarele dreptului civil Reviste (3)

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (32), Doctrină (4)

(1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului. Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (1)

(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile generale ale dreptului. Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (3)

(3) În materiile reglementate prin lege, uzanțele se aplică numai în măsura în care legea trimite în mod expres la acestea. Jurisprudență, Reviste (16), Modele (1)

(4) Numai uzanțele conforme ordinii publice și bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept. Jurisprudență, Reviste (6)

(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existenței și a conținutului uzanțelor. Uzanțele publicate în culegeri elaborate de către entitățile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. Reviste (6)

(6) În sensul prezentului cod, prin uzanțe se înțelege obiceiul (cutuma) și uzurile profesionale. Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Exemplu de uzanțe acceptate de jurisprudență - Horatiu Sasu
Un exemplu de uzanțe pe care jurisprudența le-a considerat valabile chiar sub imperiul Codului Civil anterior l-am dat într-unul din comentariile de la art. 1.719 Cod civil, la care trimitem. Cu atât mai mult sunt valabile decizii similare ale instanțelor acum, când uzanțele sunt recunoscute ca izvor de drept în articolul pe care îl adnotăm. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prin acest articol este reglementată ierarhia izvoarelor dreptului civil. Izvorul primordial este legea. În cazul în care legea nu reglementează situațiile deduse judecății vor fi aplicate uzanțele, iar acolo unde acestea nu există vor fi aplicate dispozițiile legale privitoare la situațiile asemănătoare, fiind permisă, în acest fel, aplicarea legii prin analogie. Dacă nu există nici reglementări asemănătoare, se vor aplica principiile generale ale dreptului (principiul asigurării bazelor legale de funcționare a statului, principiul libertății și al legalității, principiul responsabilității, principiul echității și al justiției). Noua reglementare nu mai folosește noțiunea de obicei, ci pe cea de uzanță. Aceste uzanțe nu vor putea fi aplicate în materiile reglementate prin lege decât dacă aceasta face trimitere în mod expres la uzanțe. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Noțiunea de izvor al dreptului civil poate fi definită ca forma specifică de exprimare aregulilor de conduită cuprinse în normele juridice civile. În cadrul normelor de conduită sociale (morale, religioase, politice, sportive etc.) care definesc relațiile dintre oameni sau dintre aceștia și societate, un loc important îl ocupă normele de drept A se vedea I. Urs, Drept civil român. Teoria generală,Editura Oscar Print, București, 2001, p. 56.. Formele specifice de exprimare anormelor de drept civil constituie izvoare ale dreptului civil. Cu alte cuvinte, izvoarele dreptului civil reprezintă formele în care sunt exprimate regulile de conduită generale, abstracte și impersonale, de aplicabilitate repetată, care privesc comportarea părților raporturilor juridice civile. Concret, conform prevederilor art. 1 noul C. civ., izvoarele dreptului civil (regulile de conduită generale, abstracte și impersonale) sunt legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului, în această ordine de preferință imperativă. Noul Cod civil acordă prioritate legii, ca izvor de drept, și numai în cazurile neprevăzute de lege se vor aplica uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile generale ale dreptului. În materiile reglementate de lege, uzanțele se aplică numai dacă legea face trimitere la acestea. Totodată, aceste uzanțe trebuie să fie conforme ordinii publice și bunelor moravuri. Partea interesată trebuie să facă dovada existenței și aconținutului uzanțelor. Cele publicate în culegeri elaborate de către entitățile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. În sensul noului Cod civil, prin uzanțe se înțelege obiceiul (cutuma) și uzurile profesionale A se vedea art. 1 alin. (1)-(6) noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiunea de izvor al dreptului. Norma juridică (regula de conduită) reprezintă forma internă a dreptului. Formularea normei juridice constituie forma de exprimare exterioară a dreptului, denumită izvor propriu-zis de drept sau sursă creatoare nemijlocită de drept (a se vedea Y. Eminescu, Izvoarele dreptului civil, în T. Ionașcu ș.a., Tratat de drept civil, vol. I, p. 53; N. Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, București, 2005, p. 161 și urm.). Cu alte cuvinte, izvoarele dreptului civil reprezintă formele în care sunt exprimate regulile de conduită generale, abstracte și impersonale, de aplicabilitate repetată, care privesc comportarea părților raporturilor juridice civile (E. Lupan, Drept civil, p. 36). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În Codul civil din 1864 nu exista un text care să precizeze izvoarele dreptului civil. Aces­tea au reprezentat o creație a doctrinei și practicii judiciare, valorificată în noul Cod civil. 
   2. Noțiunea de izvor de drept civil are un sens formal și un sens material. În sens formal, prin izvor de drept civil se înțelege forma specifică de exprimare a normelor juridice civile. În sens material, izvorul de drept civil reprezintă condițiile materiale de existență care generează normele ramurii dreptului civil (O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ed. a 6-a, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 30). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Noțiunea de izvor al dreptului civil poate fi definită ca forma specifică de exprimare aregulilor de conduită cuprinse în normele juridice civile. În cadrul normelor de conduită sociale (morale, religioase, politice, sportive etc.) care definesc relațiile dintre oameni sau dintre aceștia și societate, un loc important îl ocupă normele de drept A se vedea I. Urs, Drept civil român. Teoria generală,Editura Oscar Print, București, 2001, p. 56.. Formele specifice de exprimare anormelor de drept civil constituie izvoare ale dreptului civil. Cu alte cuvinte, izvoarele dreptului civil reprezintă formele în care sunt exprimate regulile de conduită generale, abstracte și impersonale, de aplicabilitate repetată, care privesc comportarea părților raporturilor juridice civile. Concret, conform prevederilor art. 1 noul C. civ., izvoarele dreptului civil (regulile de conduită generale, abstracte și impersonale) sunt legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului, în această ordine de preferință imperativă. Noul Cod civil acordă prioritate legii, ca izvor de drept, și numai în cazurile neprevăzute de lege se vor aplica uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile generale ale dreptului. În materiile reglementate de lege, uzanțele se aplică numai dacă legea face trimitere la acestea. Totodată, aceste uzanțe trebuie să fie conforme ordinii publice și bunelor moravuri. Partea interesată trebuie să facă dovada existenței și aconținutului uzanțelor. Cele publicate în culegeri elaborate de către entitățile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. În sensul noului Cod civil, prin uzanțe se înțelege obiceiul (cutuma) și uzurile profesionale A se vedea art. 1 alin. (1)-(6) noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Izvoarele dreptului civil
Obiectul și conținutul Codului civil
Aplicarea generală a Codului civil
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Aplicarea în timp a legii civile
Teritorialitatea legii civile
Extrateritorialitatea legii civile
Interpretarea legii
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Reviste:
Rolul uzanțelor
Uzanțele din comerțul internațional (I)
Provocări juridice în arhitectura contractelor de distribuție
Incidente în cursul executării silite
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de ea*/Combien de nuances de la couleur grise a le crédit? Sur des techniques de crédit à la limite de la loi et au-delà de cette limite/How many grey nuances has the credit? About credit technics within the law limit and beyond this limit
Considerații privind determinarea cuantumului creanței izvorâte dintr-un contract de credit bancar în vederea încuviințării executării silite/Des considérations sur la détermination du montant de la créance résultant d’un contrat de prêt bancaire afin de constater la force exécutoire/Considerations regarding the determination of the amount of the debt arising from a bank loan agreement for the purpose of allowing enforcement
Dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită extracontractuală
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
Modele:
ACT DE CONSTATARE/DECLARARE A NULITĂȚII CONTRACTULUI DE VÂNZARE AUTENTIFICAT SUB NR . . . . . . . . . . DE NOTARUL PUBLIC . . . . . . . . . .
;
se încarcă...