Interzicerea căsătoriei între rude | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei -
Interzicerea căsătoriei între rude

Art. 274. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum și între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens. Reviste (2), Doctrină (2)

(3) În cazul adopției, dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopției. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Noțiunea de rudenie firescă și stabilirea gradului de rudenie în linie colaterală - Marian Orzață
Rudenia firescă în linie dreaptă este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană.
Rudenia firescă în linie colaterală este legătura bazată pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 274 noul C. civ. reglementează unitar impedimentul la căsătorie izvorât din rudenie (firească și civilă), corelând dispozițiile deja existente în art. 6 și 7 Codul familiei. În plus, alin. (2) al art. 274 noul C. civ. stabilește competența instanței de tutelă în autorizarea căsătoriei rudelor în linie colaterală de gradul al patrulea, pentru motive temeinice, dar numai în baza unui aviz medical, emis special în acest sens. Referitor la interzicerea căsătoriei între cei acăror rudenie firească aîncetat prin efectul legii, prevederea ni se pare redundantă, de vreme ce este unanim acceptat în literatura de specialitate că legătura de rudenie reprezintă un impediment la căsătorie din rațiuni morale și biologice. De asemenea, reținem că nu se face distincția dacă este vorba despre rudenie din căsătorie sau din afara căsătoriei, chiar dacă aceasta din urmă nu afost stabilită, impedimentul operând în ambele situații. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    De pildă, în ceea ce privește încheierea căsătoriei, constituie impediment la căsătorie rudenia în linie directă de orice grad, cât și rudenia în linie colaterală, dar numai până la al patrulea grad inclusiv (art. 274 C. civ..), obligația legală de întreținere există între toate rudele în linie dreaptă (cu respectarea ordinii imperative de preferință), iar în linie colaterală se oprește la frați și surori, adică la rudele de gradul doi [art. 516 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    - căsătoria este încheiată între persoane care sunt rude în linie dreaptă sau între cele în linie colaterală până la gradul patru inclusiv, fără adeosebi între rudenia din căsătorie și cea din afara căsătoriei (pentru motive temeinice poate fi încuviințată această căsătorie – între rude în linie colaterală – de instanța de tutelă în acărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea – art. 274 C. civ.. – numai pe baza unui aviz medical special dat în acest sens); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Impediment. Întindere. Din rațiuni deopotrivă de ordin moral și de ordin medical, căsătoria este oprită între rudele în linie dreaptă indiferent de grad, precum și între cele în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv, fără nicio distincție după cum rudenia este firească, adică bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană ori pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun [art. 405 alin. (1) noul C. civ.] sau rudenia este civilă, rezultată din adopție [art. 405 alin. (2) noul C. civ.]. Nesocotirea impedimentului rudeniei este sancționată cu nulitatea absolută [art. 293 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    2.1. Bigamia 
    Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită, stabilește art. 273 C. civ.. Legea penală incriminează bigamia și pedepsește atât fapta persoanei căsătorite de a încheia o nouă căsătorie, cât și fapta persoanei de a se căsători cu o persoană pe care o știe căsătorită art. 376 C. pen..). Cu alte cuvinte, existența unei căsătorii în ființă împiedică încheierea unei noi căsătorii103. Principiul monogamiei, emblematic civilizațiilor europene de inspirație creștină, nu admite contemporaneitatea a două sau mai multe căsătorii ale aceleiași persoane. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Alegerea numelui de familie
Publicitatea declarației de căsătorie
Reînnoirea declarației de căsătorie
Reviste:
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Reglementarea logodnei în dreptul român
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Discuții în legătură cu rudenia ca impediment la căsătorie în actuala reglementare a Codului civil
Vocația multiplă la moștenire
Noțiuni generale cu privire la moștenirea legală
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
;
se încarcă...