Instanța competentă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Dispoziții generale -
Instanța competentă

Art. 265. - Referințe (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Toate măsurile date prin prezenta carte în competența instanței judecătorești, toate litigiile privind aplicarea dispozițiilor prezentei cărți, precum și măsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de competența instanței de tutelă. Dispozițiile art. 107 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre competența materială a instanțelor de tutelă - Marian Orzață
Articolul 265 C. civ. stabilește competența instanței de tutelă pentru toate măsurile date în competența instanței judecătorești în cauzele privind aplicarea dispozițiilor Cărții a II-a din Codul civil.
De asemenea, articolul face trimitere și la aplicarea art. 107 C.Civ. conform căruia procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competența instanței de tutelă și de familie stabilite potrivit legii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 265 Corelate cu art. 107 noul C. civ., dispozițiile art. 265 noul C. civ. statuează că toate măsurile privind ocrotirea minorilor care se vor lua în temeiul prevederilor din prezenta carte, precum și orice litigii (de natură patrimonială sau nu) privind raporturile de familie, sunt de competența instanței de tutelă (pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă și de familie, ase vedea și art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil, M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Instanța de tutelă și de familie. În materia relațiilor de familie, instanța competentă este instanța de tutelă și de familie (art. 107 noul C. civ.), denumită în cuprinsul cărții „instanță” sau „instanță de tutelă”. Aceasta este învestită să soluționeze litigiile „familiale”, de natură patrimonială sau nepatrimonială și, de asemenea, să dispună măsurile de ocrotire acopilului prevăzute în legi speciale – este vorba de măsura de protecție specială aplasamentului, aplasamentului în regim de urgență, precum și de măsura supravegherii specializate acopilului, reglementate prin art. 68-71 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Sintagma "de îndată" înseamnă imediat, respectiv cât mai repede posibil, ținând seama de circumstanțele fiecărei cauze ce implică lua­rea unei măsuri în materia familiei, în general, astfel încât să nu se cauzeze vreun prejudiciu ca urmare a neintervenției rapide a instanței de judecată. 
    Se poate constata că atât art. 107 NCC, cât și art. 265 NCC prevăd doar generic competența instanței de tutelă, fără a se explicita care este instanța de tutelă competentă material și teritorial să soluționeze litigiile date în competența sa. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Autoritatea judiciară chemată să ia măsuri cu privire la relațiile de familie, la raporturile dintre soți, dintre părinți și copii, cu privire la familie în general este instanța de tutelă. 
   2. Potrivit art. 229 din Legea nr. 71/2011, organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă și de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară. Până la stabilirea prin legea de organizare judiciară a modului de organizare, a atribuțiilor instanței de tutelă, atribuțiile acesteia se exercită de instanțele, secțiile sau, după caz, completele specializate pentru minori și familie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Reviste:
Considerații privind exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, concomitent și în mod egal, în caz de divorț, în lumina dispozițiilor Codului civil
Instituția familiei în Noul Cod Civil. Modificări adoptate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Procedura divorțului. Dispoziții comune
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Obligații pozitive ale statelor sub aspectul punerii în executare a hotărârilor judecătorești privitoare la minori din perspectiva Convenției europene a drepturilor omului/Des obligations positives des etats en termes de la mise à execution des decisions de justice concernant les mineurs de la perspective de la Convention europeenne des droits de l'homme/Positive obligations of the states in terms of enforcement of the court rulings regarding minors in the light of the European Convention on Human Rights
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Obligația de întreținere - un drept al copilului. Modalități de determinare și de executare a obligației
Obligația de întreținere - un drept al copilului. Modalități de determinare și de executare a obligației/L’obligation alimentaire - un droit de l’enfant. Des modalités de détermination et d’exécution de l’obligation
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
;
se încarcă...