Înregistrarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Înființarea persoanei juridice -
SECȚIUNEA a 3-a

Înregistrarea persoanei juridice

Înregistrarea persoanei juridice

Art. 200. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare. Doctrină (2)

(2) Prin înregistrare se înțelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalității juridice sau al luării în evidență a persoanelor juridice legal înființate, după caz. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Înregistrarea se face la cerere sau, în cazurile anume prevăzute de lege, din oficiu.

Obligația de verificare a documentelor publicate

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Persoana juridică este obligată să verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului și textul depus la registrul public și cel apărut într-o publicație oficială. În caz de neconcordanță, terții pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, în afară de cazul în care se face dovada că ei cunoșteau textul depus la registru.

Lipsa înregistrării

Art. 202. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Dacă înregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridică nu se consideră legal înființată cât timp înregistrarea nu a fost efectuată. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dacă însă înregistrarea este cerută numai pentru opozabilitate față de terți, actele sau faptele juridice făcute în numele sau în contul persoanei juridice, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută în acest scop de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care se face dovada că aceștia cunoșteau că publicitatea nu a fost îndeplinită.

Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare

Art. 203. - Doctrină (4)

Fondatorii, reprezentanții persoanei juridice supuse înregistrării, precum și primii membri ai organelor de conducere, de administrare și de control ale acesteia răspund nelimitat și solidar pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea formalităților de înregistrare a persoanei juridice, dacă aceste formalități trebuiau să fie cerute de aceste persoane.

Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare

Art. 204. - Doctrină (4)

Dispozițiile art. 200-203 sunt aplicabile și în cazul înregistrării modificărilor aduse actului de înființare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege sau de actul de înființare a acesteia, după caz.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 200 
    Acolo unde legile speciale în materie conțin reglementări prin care se stabilește că persoanele juridice sunt supuse înregistrării, constituirea persoanei juridice este condiționată de efectuarea acestei înregistrări, în condițiile art. 18-24 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modalități de înregistrare. Constituirea legală a persoanei juridice poate fi condiționată de realizarea publicității constituirii. De regulă, publicitatea constituirii persoanelor juridice se realizează prin înregistrarea în registrele publice. De exemplu, societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, grupurile de interes economic și regiile autonome se înregistrează în registrul comerțului pentru a dobândi personalitate juridică. Societățile profesionale de practicieni în insolvență sau cele de avocați se înscriu în tabloul practicienilor în insolvență sau, după caz, în tabloul avocaților, pentru legala constituire ca persoane juridice. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   38. Încheierea judecătorului delegat prin care s-a dispus înmatricularea unei societăți în registrul comerțului poate fi cenzurată doar în urma unui recurs declarat în condițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990, și nu pe calea unei cereri de radiere întemeiate pe dispozițiile art. 25 din același act normativ, întrucât cererea de radiere poate avea în vedere doar modificări ulterioare mențiunii în registrul comerțului, constând în desființarea actului ce a stat la baza efectuării acesteia. În calea de atac a recursului declarat împotriva încheierii judecătorului delegat se analizează legalitatea și temeinicia acesteia, avându-se în vedere toate înscrisurile depuse încă de la momentul înregistrării cererii de înmatriculare (Trib. București, s. com., sent. nr. 6602/2004, nepublicată). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În registrul comerțului din județul (sau municipiul București) în care și-au stabilit sediul se înmatriculează persoanele juridice de drept privat cu scop lucrativ, spre a dobândi personalitate juridică și a face publică dobândirea calității de subiect de drept (Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în M. Of. nr. 49/1998). 
   2. În registrul ținut de instanța judecătorească (judecătoria pentru asociații și fundații și sindicate, tribunalul pentru federații) în a cărei rază de jurisdicție își au sediul se înregistrează persoanele juridice fără scop lucrativ, spre a dobândi personalitate juridică și a face publică dobândirea calității de subiect de drept (O.G. nr. 26/2000, Legea nr. 62/2011). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   38. Încheierea judecătorului delegat prin care s-a dispus înmatricularea unei societăți în registrul comerțului poate fi cenzurată doar în urma unui recurs declarat în condițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990, și nu pe calea unei cereri de radiere întemeiate pe dispozițiile art. 25 din același act normativ, întrucât cererea de radiere poate avea în vedere doar modificări ulterioare mențiunii în registrul comerțului, constând în desființarea actului ce a stat la baza efectuării acesteia. În calea de atac a recursului declarat împotriva încheierii judecătorului delegat se analizează legalitatea și temeinicia acesteia, avându-se în vedere toate înscrisurile depuse încă de la momentul înregistrării cererii de înmatriculare (Trib. București, s. com., sent. nr. 6602/2004, nepublicată). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Angajament de plata. Efect întreruptiv de prescriptie. Conditiile întreruperii cursului prescriptiei dreptului de a cere executarea silita
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...