Inopozabilitatea convenției matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Alegerea regimului matrimonial -
Inopozabilitatea convenției matrimoniale

Art. 335. - Reviste (3), Doctrină (8)

(1) Convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu unul dintre soți, decât dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute la art. 334 sau dacă terții au cunoscut-o pe altă cale. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de încheierea căsătoriei. Doctrină (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cu privire la opozabilitatea convenției matrimoniale față de terți, noua reglementare prevede următoarele reguli: 
    a) convenția matrimonială se înscrie în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale (citat în continuare RNNRM); 
    b) notarul public are obligația de a expedia, din oficiu, după autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, un exemplar al convenției la serviciul de stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dacă s-a încheiat oconvenție matrimonială, înscrierea acesteia în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale este oformalitate de publicitate ce asigură opozabilitatea convenției față de terți [art. 334 alin. (1), art. 335 C. civ..]. Înscrierea convenției în registrul menționat se face pe baza unui exemplar al convenției autentificate transmis din oficiu de notarul public după primirea copiei de pe actul de căsătorie sau la cererea oricăruia dintre soți [art. 334 alin. (2) și (3) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Acest text ridică oserie de probleme cu privire la raporturile cu terții. Așa cum am constatat, art. 334 și art. 335 C. civ.. reglementează strict formele de publicitate ale convenției matrimoniale, precum și sancțiunea inopozabilității față de terții de bună-credință. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Sancțiunea nerespectării formalităților de publicitate. Lipsa formalităților de publicitate atrage inopozabilitatea față de terți a regimului matrimonial instituit prin convenția matrimonială, soții fiind considerați căsătoriți sub imperiul regimului comunității legale. Așadar, neîndeplinirea acestor formalități prevăzute de lege nu atrage sancțiunea nulității convenției matrimoniale, neputând fi vorba de o nulitate relativă și, cu atât mai puțin, de una absolută. În privința sferei persoanelor care sunt îndreptățite să invoce sancțiunea inopozabilității, s-a arătat în doctrina clasică, dar și în cea contemporană, că formalitățile de publicitate a convenției matrimoniale fiind instituite numai în vederea protejării intereselor terților, doar aceștia sunt în măsură să invoce față de soți neîndeplinirea respectivelor formalități, nu și un soț față de celălalt soț ori soții în contra terților. În cazuri speciale, neîndeplinirea formalităților de publicitate prescrise de lege nu atrage totuși inopozabilitatea față de terți a acelei convenții matrimoniale, dacă se face dovada că prin actele încheiate cu terții soții au adus la cunoștință acestora existența convenției matrimoniale. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Opozabilitatea față de terți a convenției matrimoniale presupune înscrierea acesteia în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale [art. 334 alin. (1) C. civ..]; altminteri, nu poate fi opusă decât celui de-al treilea care a aflat de convenția matrimonială pe altă cale [art. 335 alin. (1) C. civ..]. Regimul matrimonial convenit de soți, dar care nu a parcurs formalitățile de publicitate este producător de efecte în relațiile dintre ei, însă față de terții de bună-credință soții vor fi considerați sub regimul matrimonial al comunității legale [art. 313 alin. (3) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Simulația convenției matrimoniale
Obiectul convenției matrimoniale
Clauza de preciput
Publicitatea convenției matrimoniale
Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Modificarea convenției matrimoniale
Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Nulitatea convenției matrimoniale
Condiții
Separația judiciară de bunuri
Efectele între soți
Efectele față de terți
Motive de divorț
Condiții
Condiții
Reviste:
Instituția familiei în Noul Cod Civil. Modificări adoptate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Act de lichidare a regimului comunității legale între soți
;
se încarcă...