Înființarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Persoana juridică -
CAPITOLUL II
Înființarea persoanei juridice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Modurile de înființare

Art. 194. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (3)

(1) Persoana juridică se înființează: Reviste (2), Doctrină (2)

a) prin actul de înființare al organului competent, în cazul autorităților și al instituțiilor publice, al unităților administrativ-teritoriale, precum și al operatorilor economici care se constituie de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale. În toate cazurile, actul de înființare trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea publică sau instituția publică este persoană juridică; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) prin actul de înființare al celor care o constituie, autorizat, în condițiile legii; Jurisprudență, Doctrină (2)

c) în orice alt mod prevăzut de lege. Doctrină (1)

(2) Dacă prin lege nu se dispune altfel, prin act de înființare se înțelege actul de constituire a persoanei juridice și, după caz, statutul acesteia. Reviste (1), Doctrină (1)

Durata persoanei juridice

Art. 195. - Doctrină (5)

Persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată, dacă prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.

SECȚIUNEA a 2-a Nulitatea persoanei juridice

Cauzele de nulitate

Art. 196. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau, după caz, declarată de instanța judecătorească numai atunci când: Reviste (2), Doctrină (1)

a) lipsește actul de înființare sau nu a fost încheiat în forma autentică în situațiile anume prevăzute de lege; Doctrină (1)

b) toți fondatorii sau asociații au fost, potrivit legii, incapabili, la data înființării persoanei juridice;

c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

d) lipsește autorizația administrativă necesară pentru înființarea acesteia;

e) actul de înființare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate; Reviste (2)

f) actul de înființare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaților ori capitalul social subscris și vărsat;

g) s-au încălcat dispozițiile legale privind patrimoniul inițial sau capitalul social minim, subscris și vărsat; Reviste (1), Doctrină (1)

h) nu s-a respectat numărul minim de fondatori sau asociați prevăzut de lege;

i) au fost nesocotite alte dispoziții legale imperative prevăzute sub sancțiunea nulității actului de înființare a persoanei juridice.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) lit. a), c) -g) se sancționează cu nulitatea absolută. Reviste (2)

Aspectele speciale privind regimul nulității

Art. 197. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen de un an de la data înregistrării sau înființării acesteia, după caz. Reviste (1)

(2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în toate cazurile, dacă, până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe de judecată, cauza de nulitate a fost înlăturată. Doctrină (2)

Efectele nulității

Art. 198. - Doctrină (5)

(1) De la data la care hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității a devenit definitivă, persoana juridică încetează fără efect retroactiv și intră în lichidare. Doctrină (1)

(2) Prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității se numesc și lichidatorii.

(3) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, spre a fi notată în toate registrele publice în care persoana juridică a fost înregistrată sau, după caz, menționată.

(4) În toate cazurile, fondatorii sau asociații răspund, în condițiile legii, pentru obligațiile persoanei juridice care s-au născut în sarcina acesteia de la data înființării ei și până la data notării în registrele publice a hotărârii judecătorești prevăzute la alin. (3).

Regimul actelor juridice încheiate cu terții

Art. 199. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Constatarea sau, după caz, declararea nulității nu aduce atingere actelor încheiate anterior în numele persoanei juridice de către organele de administrare, direct sau prin reprezentare, după caz. Doctrină (2)

(2) Nici persoana juridică și nici fondatorii sau asociații nu pot opune terților nulitatea acesteia, în afară de cazul în care se dovedește că aceștia cunoșteau cauza de nulitate la momentul încheierii actului. Reviste (1), Doctrină (2)

SECȚIUNEA a 3-a
Înregistrarea persoanei juridice

Înregistrarea persoanei juridice

Art. 200. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare. Doctrină (2)

(2) Prin înregistrare se înțelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalității juridice sau al luării în evidență a persoanelor juridice legal înființate, după caz. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Înregistrarea se face la cerere sau, în cazurile anume prevăzute de lege, din oficiu.

Obligația de verificare a documentelor publicate

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Persoana juridică este obligată să verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului și textul depus la registrul public și cel apărut într-o publicație oficială. În caz de neconcordanță, terții pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, în afară de cazul în care se face dovada că ei cunoșteau textul depus la registru.

Lipsa înregistrării

Art. 202. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Dacă înregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridică nu se consideră legal înființată cât timp înregistrarea nu a fost efectuată. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dacă însă înregistrarea este cerută numai pentru opozabilitate față de terți, actele sau faptele juridice făcute în numele sau în contul persoanei juridice, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută în acest scop de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care se face dovada că aceștia cunoșteau că publicitatea nu a fost îndeplinită.

Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare

Art. 203. - Doctrină (4)

Fondatorii, reprezentanții persoanei juridice supuse înregistrării, precum și primii membri ai organelor de conducere, de administrare și de control ale acesteia răspund nelimitat și solidar pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea formalităților de înregistrare a persoanei juridice, dacă aceste formalități trebuiau să fie cerute de aceste persoane.

Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare

Art. 204. - Doctrină (4)

Dispozițiile art. 200-203 sunt aplicabile și în cazul înregistrării modificărilor aduse actului de înființare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege sau de actul de înființare a acesteia, după caz.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 194, 195. 
    Fiind echivalentul art. 28 din Decretul nr. 31/1954, art. 194 noul C. civ. reglementează modurile în care poate fi înființată opersoană juridică de drept public, respectiv una de drept privat. Dacă în actul constitutiv nu este prevăzută durata de funcționare asocietății, se consideră că persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    674 Coroborând prevederile art. 189 C. proc. civ.. cu cele ale art. 148 C. proc. civ.. referitoare la condițiile generale ale oricărei cereri adresate instanțelor judecătorești, rezultă că cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă: arătarea instanței căreia i-a fost adresată; numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților; obiectul cererii și, dacă este evaluabil, valoarea lui după prețuirea reclamantului; arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare pretenție; semnătura părții. Pentru dezvoltări, I. Deleanu, Tratat..., op. cit., vol. I., p. 882-888. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Condiții. Persoana juridică de drept privat se înființează printr-un act de înființare al celor care oconstituie, autorizat, în condițiile legii. În lipsa acestei autorizații, entitatea în cauză nu este oformă de organizare care să poată fi titular de drepturi și obligații, în sensul art. 25 alin. (3) noul C. civ., întrucât nu întrunește condițiile legii. Ea poate fi opersoană juridică în curs de constituire, dotată de lege cu personalitate juridică anticipată, sau opersoană juridică nelegal constituită, acărei personalitate juridică este precară, incompletă, dar nu opersoană juridică propriu-zisă. Așadar, la cele trei premise ale existenței persoanei juridice, stabilite de art. 187 noul C. civ. (organizarea de sine stătătoare, patrimoniu, scop), trebuie adăugată, în privința persoanelor juridice de drept privat, și autorizarea. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Alin. (2) al aceluiași articol prevede că persoanele nesupuse înregistrării, în funcție de modul de înființare care le este aplicabil conform art. 194 C. civ.., au capacitatea de aavea drepturi și obligații fie de la data actului de înființare, fie de la data autorizării constituirii lor, fie de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege, după caz. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Remarcăm faptul că nici actuala reglementare nu oferă o definiție legală a înființării persoanei juridice, în schimb, la fel ca și Decretul nr. 31/1954, prevede care sunt modurile de înființare a acestui subiect de drept. 
    Din această perspectivă observăm că noul Cod civil a păstrat în mare parte configurația modurilor de înființare prevăzute de art. 28 din Decretul nr. 31/1954, art. 194 alin. (1) NCC dispunând că: "Persoana juridică se înființează: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Întreruperea cursului prescripției extinctive prin formularea unei cereri de chemare în judecată. Anularea cererii inițiale. Formularea unei noi cereri în termen de 6 luni. Necesitatea analizării fondului cauzei pentru verificarea împlinirii cursului prescripției
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Arbitrabilitatea litigiilor în materia societăților comerciale. Aspecte corelative de drept material și procesual/[Arbitrability of the corporate litigations. Correlative aspects on merits and procedural law]
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin. (1), raportat la art. 3 ind.1 alin. (1 ind.3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de "instituție sau autoritate publică", în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de "același ordonator de credite"
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice în litigiile din materia dreptului proprietății industriale
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Capacitatea juridică a societății comerciale
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Tratat de drept procesual civil - Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional - Vol. II
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...