Independența patrimonială a soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Despre regimul matrimonial în general -
Independența patrimonială a soților

Art. 317. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Proceduri (2), Librăria Indaco (3)

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soț poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane. Doctrină (4)

(2) Fiecare soț poate să facă singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea. Doctrină (4)

(3) În raport cu instituția de credit, soțul titular al contului are, chiar și după desfacerea sau încetarea căsătoriei, dreptul de a dispune de fondurile depuse, dacă prin hotărâre judecătorească executorie nu s-a decis altfel. Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementând independența patrimonială a soților, noul Cod civil statuează, ca regulă, atâta vreme cât prin lege nu se prevede altfel, că fiecare dintre soți poate încheia orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane, poate face singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea, chiar și după desfacerea sau încetarea căsătoriei, în lipsa unei dispoziții contrare prin hotărâre judecătorească executorie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 317 noul C. civ., aplicabil indiferent de regimul matrimonial ales, între soți operează principiul independenței patrimoniale. Ca urmare, fiecare soț va putea încheia orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane. Sunt exceptate cazurile în care legea prevede altfel. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    202 Raporturile patrimoniale dintre soți nu se bucură de autonomie de reglementare, propriu-zis nu se cunoaște conceptul de „regim matrimonial”. Mariajul nu produce niciun efect asupra bunurilor soților și nicio transformare a statutului patrimonial al acestora. A se vedea, R. Probert, Lamily Law in England and Wales, Wolters Kluwer, 2011, p. 90, nr. 187. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Încheierea de acte juridice. Starea de persoană căsătorită nu trebuie să devină o frână a libertății circuitului civil. Neîndoielnic, căsătoria generează o serie de transformări asupra statutului persoanei, presupunând sacrificarea, într-o măsură pregnantă, a libertății fiecăruia dintre soți. Cu toate acestea, în planul capacității de folosință statutul de persoană căsătorită nu imprimă, în principiu, o îngrădire a capacității fiecărui soț de a încheia acte juridice cu celălalt soț sau cu terții, și aceasta independent de regimul matrimonial aplicabil. Sub rezerva unor restricții prevăzute de lege, în baza acestei dispoziții generale soții pot încheia între ei orice contract civil, inclusiv vânzarea, a cărei interdicție nu a mai fost reținută în noul Cod civil (în sistemul de drept francez, interdicția vânzării între soți a fost înlăturată prin Legea din 23 decembrie 1985; a se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, p. 67-68). De asemenea, soții pot încheia un contract de muncă, fiind revolută perioada în care se considera că un asemenea contract, caracterizat prin raportul de subordonare care se stabilește între părți – angajator și salariat – este incompatibil cu spiritul conjugal și cu principiul deplinei egalități în drepturi și obligații a soților (a se vedea, pentru doctrina franceză, Ph. Malaurie, L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, p. 35, iar pentru literatura de specialitate română, C. Leaua, Validitatea contractelor încheiate între soți, în Dreptul nr. 9/1999, p. 49-50). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Independența economică și socială a soților are următoarele repere: 


    Autonomia profesională semnifică libertatea fiecăruia dintre soți de a exercita o profesie și de a dispune de veniturile sale, desigur, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor ce-i revin privind cheltuielile menajului (art. 327 C. civ..). 
    Fiecare dintre soți își exercită profesia fără ca alegerea sau exercitarea acesteia, inclusiv schimbarea profesiei, să fie condiționată de autorizarea celuilalt313. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Încetarea regimului matrimonial
Lichidarea regimului matrimonial
Noțiune
Regimul unor acte juridice
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Reviste:
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Proceduri:
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
Procedură privind instituirea interdicției de vânzare
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...