Încheierea căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Căsătoria -
CAPITOLUL II
Încheierea căsătoriei Doctrină (1)

SECȚIUNEA 1 Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei Puneri în aplicare (1)

Consimțământul la căsătorie

Art. 271. - Legislație conexă (2), Reviste (14), Doctrină (6), Modele (1)

Căsătoria se încheie între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora. Reviste (2)

Vârsta matrimonială

Art. 272. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(3) Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) De asemenea, în condițiile art. 398, este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească. Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești. Reviste (6), Doctrină (2)

Bigamia

Art. 273. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Modele (2), Comentarii expert (1)

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită. Jurisprudență

Interzicerea căsătoriei între rude

Art. 274. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum și între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens. Reviste (2), Doctrină (2)

(3) În cazul adopției, dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopției. Reviste (2), Doctrină (1)

Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră

Art. 275. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Căsătoria este oprită între tutore și persoana minoră care se află sub tutela sa. Jurisprudență

Alienația și debilitatea mintală

Art. 276. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (1)

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal și debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria

Art. 277. - Reviste (15), Doctrină (5)

(1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de același sex. Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Reviste (14), Doctrină (1)

(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România. Reviste (12), Doctrină (1)

(4) Dispozițiile legale privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rămân aplicabile. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Reviste (13), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 2-a
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei

Comunicarea stării de sănătate

Art. 278. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6)

Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soți nu declară că și-au comunicat reciproc starea sănătății lor. Dispozițiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile. Reviste (1)

Locul încheierii căsătoriei

Art. 279. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Căsătoria se celebrează de către ofițerul de stare civilă, la sediul primăriei. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prin excepție, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu obligativitatea înștiințării primăriei de domiciliu sau de reședință a viitorilor soți, în vederea publicării. Reviste (1), Doctrină (1)

Declarația de căsătorie

Art. 280. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Cei care vor să se căsătorească vor face personal declarația de căsătorie, potrivit legii, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazurile prevăzute de lege, declarația de căsătorie se poate face și în afara sediului primăriei.

(3) Atunci când viitorul soț este minor, părinții sau, după caz, tutorele vor face personal o declarație prin care încuviințează încheierea căsătoriei. Dispozițiile art. 272 alin. (5) rămân aplicabile.

(4) Dacă unul dintre viitorii soți, părinții sau tutorele nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declarația la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința, care o transmite, în termen de 48 de ore, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Doctrină (1)

Conținutul declarației de căsătorie

Art. 281. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

(1) În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Odată cu declarația de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. Doctrină (1)

Alegerea numelui de familie

Art. 282. - Reviste (2), Doctrină (6)

Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Publicitatea declarației de căsătorie

Art. 283. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria și, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț își are domiciliul sau reședința. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Extrasul din declarația de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afișării, datele de stare civilă ale viitorilor soți și, după caz, încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și înștiințarea că orice persoană poate face opoziție la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afișării.

(3) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării, cât și data încheierii căsătoriei. Doctrină (2)

(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului București, al orașului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviințeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3). Doctrină (1)

Reînnoirea declarației de căsătorie

Art. 284. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (4)

În cazul în care căsătoria nu s-a încheiat în termen de 30 de zile de la data afișării declarației de căsătorie sau dacă viitorii soți doresc să modifice declarația inițială, trebuie să se facă o nouă declarație de căsătorie și să se dispună publicarea acesteia.

Opoziția la căsătorie

Art. 285. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

(2) Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Refuzul celebrării căsătoriei

Art. 286. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (5)

Ofițerul de stare civilă refuză să celebreze căsătoria dacă, pe baza verificărilor pe care este obligat să le efectueze, a opozițiilor primite sau a informațiilor pe care le deține, în măsura în care acestea din urmă sunt notorii, constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Celebrarea căsătoriei

Art. 287. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Viitorii soți sunt obligați să se prezinte împreună la sediul primăriei, pentru a-și da consimțământul la căsătorie în mod public, în prezența a 2 martori, în fața ofițerului de stare civilă. Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Cu toate acestea, în cazurile prevăzute de lege, ofițerul de stare civilă poate celebra căsătoria și în afara sediului serviciului de stare civilă, cu respectarea celorlalte condiții menționate la alin. (1). Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Persoanele care aparțin minorităților naționale pot solicita celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiția ca ofițerul de stare civilă sau cel care oficiază căsătoria să cunoască această limbă.

Martorii la căsătorie

Art. 288. - Legislație conexă (1), Doctrină (3)

(1) Martorii atestă faptul că soții și-au exprimat consimțământul potrivit art. 287. Doctrină (1)

(2) Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei incapabilii, precum și cei care din cauza unei deficiențe psihice sau fizice nu sunt apți să ateste faptele prevăzute la alin. (1).

(3) Martorii pot fi și rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soți. Doctrină (1)

Momentul încheierii căsătoriei

Art. 289. - Reviste (5), Doctrină (4)

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimțământul fiecăruia dintre viitorii soți, ofițerul de stare civilă îi declară căsătoriți.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Încheierea căsătoriei de către persoanele care nu au împlinit 18 ani - Marian Orzață
Pentru a ca instanța de tutelă să autorizeze această căsătorie este necesar un aviz medical care să ateste situația în care se află minorul și faptul că acesta prezintă o dezvoltare psiho-somatică corespunzătoare pentru încheierea căsătoriei. Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviințării părinților și autorizării instanței de tutelă.
Conform art. 46 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă aprobată prin H.G. 64/2011, încuviințarea căsătoriei minorilor de către părinți ori, după caz, de către tutore se face printr-o declarație dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declarația de căsătorie; dacă părinții ori, după caz, tutorele locuiesc/locuiește în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviințarea se dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu a acestora, care o înaintează de îndată la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declarație pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.
[ Mai mult... ]

Noțiunea de rudenie firescă și stabilirea gradului de rudenie în linie colaterală - Marian Orzață
Rudenia firescă în linie dreaptă este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană.
Rudenia firescă în linie colaterală este legătura bazată pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun.
[ Mai mult... ]

Principiul monogamiei - Marian Orzață
Codul civil consacră principliul monogamiei, conform căriua nu se admite contemporaneitatea a două sau mai multe căsătorii. Se pot căsători astfel doar persoanele necăsătorite, divorțate (după rămânerea definitivă a hotîrârii de divorț) sau văduve. Este interzisă astfel bigamia și implicit poligamia cu cele două forme ale sale: poliginia (căsătoria unui bărbat cu mai multe femei) și poliandria (căsătoria unei femei cu mai mulți bărbați).
Din punct de vedere civil, conform art. 293 Cod civil, căsătoria încheiată de către o persoană deja căsătorită este lovită de nulitate absolută, principiul monogamiei fiind de ordine publică.
[ Mai mult... ]

Terminologie, justificare, sancțiune - alienatul și debilul mintal - Marian Orzață
Din cauza incompetenței psihice de a acționa în mod critic și predictiv și de conștientiza care sunt consecințele social-juridice rezultate din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile, alienatul și debilul mintal nu pot exprima un consimțământ valabil la căsătorie.
De asemenea, această interdicție poatea avea și rolul de a preveni nașterea unor copii cu deficiențe mintale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul familiei, ediția 6
    Actul juridic al căsătoriei, ca orice act juridic, este un „produs” volițional, având scop și efect generator de consecințe juridice. Voința fiecăruia din viitorii soți joacă rolul principal în formarea actului juridic al căsătoriei: ea trebuie să existe, trebuie exteriorizată și, de asemenea, trebuie exprimată în scopul de a produce efecte juridice. 
    Privită uneori ca expresie a libertății individuale79, libertas nuptialis – comportând trei atribute, anume libertatea căsătoriei, libertatea de a refuza căsătoria, libertatea alegerii partenerului – nu are caracter absolut; voința de a se căsători nu poate ignora circumstanțele personale ale purtătorului său, de aceea legea instituie unele restricții libertății căsătoriei – impunând o anume vârstă matrimonială, oprind căsătoria alienatului și a debilului mintal, interzicând bigamia – precum și libertății alegerii viitorului soț – prohibind căsătoria între persoane de același sex biologic, între rude, între tutore și minorul aflat sub tutelă. [ Mai mult... ] 

.....
    Vom grupa elementele intrinseci ale actului juridic al căsătoriei, prevăzute expres și imperativ în cuprinsul art. 271-277 C. civ.., în cerințe de fond, a căror prezență este indispensabilă – anume, consimțământul la căsătorie și vârsta matrimonială – pe de o parte, și impedimente, a căror existență împiedică încheierea căsătoriei – bigamia, rudenia, starea de tutelă, alienația și debilitatea mintală, lipsa diferenței biologice de sex – pe de altă parte80. [ Mai mult... ] 
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    S-a considerat necesar, față de reglementarea din Codul familiei, menționarea expresă, într-o secțiune consacrată special condițiilor de fond pentru încheierea căsătoriei și într-o nouă formulare, aprimei dintre acestea, anume consimțământul viitorilor soți (care trebuie să fie „personal și liber”, subl.ns.), în acord cu dispozițiile constituționale ale art. 48 alin. (1) și cu prevederile din actele internaționale la care România este parte. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit celor cuprinse în art. 266 alin. (2), (3) și (5) C. civ.., promisiunea maritală reciprocă este supusă condițiilor de fond cerute pentru căsătorie – cu excepția avizului medical și aautorizării instanței de tutelă. Pe cale de consecință, din aplicarea prin analogie aprevederilor art. 271-277 C. civ.. referitoare la condițiile de fond pentru căsătoriei, logodna presupune îndeplinirea următoarelor cerințe de fond: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. În materie de acte juridice în general, noțiunea „consimțământ” are o dublă semnificație, desemnând atât manifestarea de voință a unei persoane cu intenția de a produce efecte juridice, cât și întâlnirea concordantă a voințelor, acordul voințelor, pentru a crea între ele un raport juridic (a se vedea Gh. Beleiu, în P. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil. Vol. I. Partea generală, Ed. Academiei R.S.R., București, 1989, p. 174). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Reglementarea logodnei în dreptul român
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Parteneriatele civile înregistrate - o necesitate normativă?1/Les partenariats civils enregistres - une necessite normative?/Registered civil partnerships - a normative necessity?
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Cerere pentru autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model 2 - căsătorie anterioară nedesfăcută)
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 534/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Convenția privind consimțămîntul la căsătorie, vîrsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor din 10.12.1962 *)
Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966 *)
Codul Penal din 2009
;
se încarcă...