Încetarea tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Ocrotirea persoanei fizice - Tutela minorului -
SECȚIUNEA a 6-a

Încetarea tutelei

Cazurile de încetare

Art. 156. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Tutela încetează în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea tutelei, precum și în cazul morții minorului. Jurisprudență

(2) Funcția tutorelui încetează prin moartea acestuia, prin îndepărtarea de la sarcina tutelei sau prin înlocuirea tutorelui. Jurisprudență, Doctrină (1)

Moartea tutorelui

Art. 157. - Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul morții tutorelui, moștenitorii săi sau orice altă persoană dintre cele prevăzute la art. 111 au datoria de a înștiința, de îndată, instanța de tutelă.

(2) Până la numirea unui nou tutore, moștenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Dacă sunt mai mulți moștenitori, aceștia pot desemna, prin procură specială, pe unul dintre ei să îndeplinească în mod provizoriu sarcinile tutelei. Doctrină (1)

(3) Dacă moștenitorii sunt minori, înștiințarea instanței de tutelă se poate face de orice persoană interesată, precum și de cele prevăzute la art. 111. În acest caz, moștenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instanța de tutelă va numi de urgență un curator special, care poate fi executorul testamentar. Reviste (1), Doctrină (1)

Îndepărtarea tutorelui

Art. 158. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, tutorele este îndepărtat dacă săvârșește un abuz, o neglijență gravă sau alte fapte care îl fac nedemn de a fi tutore, precum și dacă nu își îndeplinește în mod corespunzător sarcina.

Numirea curatorului special

Art. 159. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Până la preluarea funcției de către noul tutore, în cazurile prevăzute la art. 157 și 158, instanța de tutelă poate numi un curator special.

Darea de seamă generală

Art. 160. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (4)

(1) La încetarea din orice cauză a tutelei, tutorele sau, după caz, moștenitorii acestuia sunt datori ca, în termen de cel mult 30 de zile, să prezinte instanței de tutelă o dare de seamă generală. Tutorele are aceeași îndatorire și în caz de îndepărtare de la tutelă.

(2) Dacă funcția tutorelui încetează prin moartea acestuia, darea de seamă generală va fi întocmită de moștenitorii săi majori sau, în caz de incapacitate a tuturor moștenitorilor, de reprezentantul lor legal, în termen de cel mult 30 de zile de la data acceptării moștenirii sau, după caz, de la data solicitării de către instanța de tutelă. În cazul în care nu există moștenitori ori aceștia sunt în imposibilitate de a acționa, darea de seamă generală va fi întocmită de către un curator special, numit de instanța de tutelă, în termenul stabilit de aceasta. Doctrină (1)

(3) Darea de seamă generală va trebui să cuprindă situațiile veniturilor și cheltuielilor pe ultimii ani, să indice activul și pasivul, precum și stadiul în care se află procesele minorului. Doctrină (1)

(4) Instanța de tutelă îl poate constrânge pe cel obligat să facă darea de seamă generală, potrivit dispozițiilor art. 163. Reviste (1)

Predarea bunurilor

Art. 161. - Doctrină (3)

Bunurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi predate, după caz, fostului minor, moștenitorilor acestuia sau noului tutore de către tutore, moștenitorii acestuia sau reprezentantul lor legal ori, în lipsă, de curatorul special numit potrivit dispozițiilor art. 160 alin. (2).

Descărcarea de gestiune

Art. 162. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) După predarea bunurilor, verificarea socotelilor și aprobarea lor, instanța de tutelă va da tutorelui descărcare de gestiunea sa.

(2) Chiar dacă instanța de tutelă a dat tutorelui descărcare de gestiune, acesta răspunde pentru prejudiciul cauzat din culpa sa. Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Tutorele care înlocuiește un alt tutore are obligația să ceară acestuia, chiar și după descărcarea de gestiune, repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat minorului din culpa sa, sub sancțiunea de a fi obligat el însuși de a repara aceste prejudicii. Reviste (2)

Amenda civilă

Art. 163. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) În cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 120 alin. (2), tutorele poate fi sancționat cu amendă civilă, în folosul statului, care nu poate depăși valoarea unui salariu minim pe economie. Amenda poate fi repetată de cel mult 3 ori, la interval de câte 7 zile, după care se va numi un alt tutore.

(2) De asemenea, dacă tutorele, din culpa sa, îndeplinește defectuos sarcina tutelei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, în folosul statului, care nu poate depăși 3 salarii medii pe economie. Reviste (2)

(3) Amenda civilă se aplică de către instanța de tutelă, prin încheiere executorie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 156 
    Tutela încetează: a) în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea tutelei; b) în cazul morții minorului; c) în cazul morții tutorelui; d) prin îndepărtarea tutorelui de la sarcina tutelei; e) prin înlocuirea tutorelui. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Încetarea tutelei. Prevederile art. 156 noul C. civ. nu reprezintă onoutate în materie, însă ele reglementează pentru prima dată în mod expres cauzele de încetare atutelei. Tutela încetează atunci când dispar cauzele care au dus la deschiderea ei (a se vedea A. Bacaci ș.a., Dreptul familiei, p. 349). Astfel, pot fi cauze de încetare atutelei: majoratul minorului aflat sub tutelă, dobândirea capacității de exercițiu anticipate de către minor (conform art. 40 noul C. civ.), revenirea minorului sub ocrotirea părintească (de exemplu, afost ridicată decăderea din drepturile părintești sau punerea sub interdicție judecătorească ori areapărut unul dintre părinții declarați prin hotărâre judecătorească dispăruți sau decedați), stabilirea filiației față de unul dintre părinți, decesul minorului (sau declararea morții prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Tutela minorului încetează din cauze care privesc persoana minorului, când, în esență, acea tutelă se desființează. Încetarea tutelei minorului are loc odată cu dispariția cauzelor care au condus la deschiderea ei. Astfel, tutela încetează: când minorul a devenit major, dacă minorul a decedat sau atunci când dispar cauzele care au determinat instituirea tutelei prevăzute de art. 110 NCC. Acestea sunt: dacă s-a stabilit filiația față de cel puțin unul dintre părinți, pentru minorul născut din părinți necunoscuți; dacă s-a ridicat decăderea din exercițiul drepturilor părintești a cel puțin unuia dintre părinți; dacă s-a ridicat interdicția judecătorească pentru cel puțin unul dintre părinți; reapariția a cel puțin unuia dintre părinții dispăruți sau declarați morți etc. (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 258). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 156 
    Tutela încetează: a) în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea tutelei; b) în cazul morții minorului; c) în cazul morții tutorelui; d) prin îndepărtarea tutorelui de la sarcina tutelei; e) prin înlocuirea tutorelui. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Încetarea tutelei. Prevederile art. 156 noul C. civ. nu reprezintă onoutate în materie, însă ele reglementează pentru prima dată în mod expres cauzele de încetare atutelei. Tutela încetează atunci când dispar cauzele care au dus la deschiderea ei (a se vedea A. Bacaci ș.a., Dreptul familiei, p. 349). Astfel, pot fi cauze de încetare atutelei: majoratul minorului aflat sub tutelă, dobândirea capacității de exercițiu anticipate de către minor (conform art. 40 noul C. civ.), revenirea minorului sub ocrotirea părintească (de exemplu, afost ridicată decăderea din drepturile părintești sau punerea sub interdicție judecătorească ori areapărut unul dintre părinții declarați prin hotărâre judecătorească dispăruți sau decedați), stabilirea filiației față de unul dintre părinți, decesul minorului (sau declararea morții prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Reviste:
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Tutela minorului
Scurte considerații asupra competenței instanțelor române în litigiile cu element de extraneitate
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiunea minorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore.
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Succesiuni internaționale
;
se încarcă...