Încetarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Persoana juridică -
CAPITOLUL VI
Încetarea persoanei juridice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Modurile de încetare

Art. 244. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Persoana juridică încetează, după caz, prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege.

SECȚIUNEA a 2-a
Dizolvarea persoanei juridice

Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat

Art. 245. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (5), Modele (1)

Persoanele juridice de drept privat se dizolvă:

a) dacă termenul pentru care au fost constituite s-a împlinit; Doctrină (1)

b) dacă scopul a fost realizat ori nu mai poate fi îndeplinit; Doctrină (1)

c) dacă scopul pe care îl urmăresc sau mijloacele întrebuințate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii sau ordinii publice ori dacă ele urmăresc un alt scop decât cel declarat; Reviste (1), Doctrină (1)

d) prin hotărârea organelor competente ale acestora;

e) prin orice alt mod prevăzut de lege, actul de constituire sau statut. Doctrină (1)

Dizolvarea persoanelor juridice de drept public

Art. 246. - Doctrină (4)

Persoanele juridice de drept public se dizolvă numai în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege.

Opoziții

Art. 247. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (3)

În cazul în care persoana juridică se dizolvă prin hotărârea organului competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziție, dispozițiile art. 243 aplicându-se în mod corespunzător.

Lichidarea

Art. 248. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Prin efectul dizolvării persoana juridică intră în lichidare în vederea valorificării activului și a plății pasivului. Doctrină (1)

(2) Persoana juridică își păstrează capacitatea civilă pentru operațiunile necesare lichidării până la finalizarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totală, nu se declanșează procedura lichidării.

Destinația bunurilor rămase după lichidare

Art. 249. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Oricare ar fi cauzele dizolvării, bunurile persoanei juridice rămase după lichidare vor primi destinația stabilită în actul de constituire sau statut ori destinația stabilită în hotărârea organului competent luată înainte de dizolvare.

(2) În lipsa unei asemenea prevederi în actul de constituire sau statut ori în lipsa unei hotărâri luate în condițiile alin. (1), precum și în cazul în care prevederea sau hotărârea este contrară legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile rămase după lichidare se atribuie de instanța competentă, prin hotărâre supusă numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător, dacă prin lege nu se prevede altfel. Atunci când există mai multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel puțin 3 persoane juridice, caz în care bunurile se atribuie prin tragere la sorți. Reviste (1)

(3) În cazul în care persoana juridică a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 245 lit. d), precum și în cazul în care nicio persoană juridică nu este de acord cu preluarea bunurilor rămase după lichidare în condițiile alin. (2), acestea vor trece în proprietatea comunei, orașului sau municipiului în a cărui rază teritorială se află bunurile.

(4) În toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după lichidare are loc la data preluării lor de către beneficiari, dacă prin lege nu se prevede altfel. Procesul-verbal de predare-primire și hotărârea judecătorească rămasă definitivă, în cazurile prevăzute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, după caz, pot servi drept temei juridic pentru intabularea în cartea funciară. În cazul bunurilor imobile, dispozițiile art. 1.244 și cele în materie de carte funciară rămân aplicabile.

SECȚIUNEA a 3-a
Dispoziții speciale

Desființarea unor persoane juridice

Art. 250. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Persoanele juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. Doctrină (1)

(2) În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective.

Data încetării personalității juridice

Art. 251. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea sau, după caz, la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre capacitatea de folosință a persoanei juridice - Mădălina Moceanu
Ca efect al radierii societății din registrul comerțului, în baza hotărârii judecătorului sindic de închidere a procedurii falimentului, potrivit Legii nr. 85/2006, societatea creditoare a încetat să mai existe și ca urmare, să mai aibă capacitatea de a avea drepturi și obligații în plan procesual, astfel că nu poate fi parte în proces, potrivit art. 41 alin.1 C.pr.civ. 1865.
Dispoziția judecătorului sindic privind descărcarea parțială a lichidatorului de îndatoriri și responsabilități, cu menținerea celor privind recuperarea creanțelor, nu echivalează cu prelungirea capacității de folosință a persoanei juridice, întrucât numai legea stabilește momentul și condițiile încetării persoanei juridice.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Modalități. Persoana juridică încetează prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege. Încetarea persoanei juridice care nu era supusă înregistrării înseamnă dispariția calității de subiect de drept aacesteia. În cazul persoanelor juridice supuse înregistrării, încetarea persoanei juridice nu înseamnă decât începutul procesului de dispariție asubiectivității juridice, dispariție care are loc pe data radierii persoanei juridice din registrele în care au fost înregistrate. Radierea poate fi considerată decesul oficial al persoanei juridice. În acest sens este art. 251 alin. (1) noul C. civ..

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementarea generală aîncetării persoanei juridice este cuprinsă în art. 244-251 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Fără a ne oferi o definiție a noțiunii de "încetare a persoanei juridice", art. 244 NCC enumeră modurile de încetare a persoanei juridice. 
    Potrivit doctrinei, încetarea persoanei juridice înseamnă "moartea juridică" a subiectului de drept, adică dispariția completă a acestuia din viața juridică(475). 
    De reținut este faptul că încetarea persoanei juridice se deosebește substanțial de dispariția unui subiect de drept în urma reorganizării, întrucât mecanismul reorganizării implică transmiterea de către persoa­nele juridice implicate în operațiune, într-o formă sau alta, a patrimoniilor lor altor persoane juridice existente sau care iau astfel ființă. Așadar, reorganizarea deși antrenează dispariția unor persoane juridice, are ca efect nașterea altor persoane juridice sau mărirea patrimoniului unor persoane juridice existente. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Încetarea activității persoanei juridice este determinată de cauze obiective, cum ar fi imposibilitatea subiectului de drept de a mai îndeplini activitatea propusă prin actul de constituire sau îndeplinirea obiectivului propus; de cauze subiective generate de voința membrilor asociați și care se referă la neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege (reducerea numărului membrilor sub minimul legal, reducerea capitalului social sub nivelul minim legal, neînțelegerile ireconciliabile între membri asociați etc.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Modalități. Persoana juridică încetează prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege. Încetarea persoanei juridice care nu era supusă înregistrării înseamnă dispariția calității de subiect de drept aacesteia. În cazul persoanelor juridice supuse înregistrării, încetarea persoanei juridice nu înseamnă decât începutul procesului de dispariție asubiectivității juridice, dispariție care are loc pe data radierii persoanei juridice din registrele în care au fost înregistrate. Radierea poate fi considerată decesul oficial al persoanei juridice. În acest sens este art. 251 alin. (1) noul C. civ..

[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Reviste:
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Capacitatea procesuală de folosință
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Insolvență. Răspunderea patrimonială în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Modele:
Asociere.
;
se încarcă...