Încetarea adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rudenia - Adopția -
SECȚIUNEA a 4-a

Încetarea adopției
Legislație conexă (1)

Încetarea adopției

Art. 475. - Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Adopția încetează prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a constatării nulității sale.

Desfacerea adopției

Art. 476. - Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Adopția este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art. 462 alin. (2) lit. a). Reviste (1), Doctrină (3)

(2) De asemenea, adopția poate fi desfăcută în cazul în care față de adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecție prevăzute de lege, dacă desfacerea adopției este în interesul superior al copilului. În acest caz, adopția se consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se dispune măsura de protecție, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2), Modele (1)

Desfacerea adopției la cererea adoptatorului

Art. 477. - Puneri în aplicare (1), Reviste (6), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare, dacă adoptatul a atentat la viața lor sau a ascendenților ori descendenților lor, precum și atunci când adoptatul s-a făcut vinovat față de adoptatori de fapte penale pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 2 ani. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Dacă adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adopția poate fi desfăcută la cererea celor care ar fi venit la moștenire împreună cu adoptatul sau în lipsa acestuia. Reviste (3)

(3) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului numai după ce adoptatul a dobândit capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, chiar dacă faptele au fost săvârșite anterior acestei date. Reviste (1), Doctrină (1)

Desfacerea adopției la cererea adoptatului

Art. 478. - Puneri în aplicare (1), Reviste (2), Doctrină (6), Modele (1)

Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatului dacă adoptatorul s-a făcut vinovat față de adoptat de faptele prevăzute la art. 477.

Anularea adopției

Art. 479. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Adopția poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să consimtă la încheierea ei și al cărei consimțământ a fost viciat prin eroare asupra identității adoptatului, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Acțiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data încetării violenței, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea adopției. Doctrină (2)

Nulitatea absolută a adopției

Art. 480. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Sunt nule adopția fictivă, precum și cea încheiată cu încălcarea condițiilor de formă sau de fond, dacă, în acest din urmă caz, legea nu o sancționează cu nulitatea relativă. Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Adopția este fictivă dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Acțiunea în constatarea nulității adopției poate fi formulată de orice persoană interesată. Reviste (1), Doctrină (1)

Menținerea adopției

Art. 481. - Jurisprudență, Doctrină (6)

Instanța poate respinge cererea privind nulitatea dacă menținerea adopției este în interesul celui adoptat. Acesta este întotdeauna ascultat, dispozițiile art. 264 aplicându-se în mod corespunzător.

Efectele încetării adopției

Art. 482. - Reviste (5), Doctrină (10), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) La încetarea adopției, părinții firești ai copilului redobândesc drepturile și îndatoririle părintești, cu excepția cazului când instanța hotărăște că este în interesul superior al copilului să instituie tutela sau o altă măsură de protecție a copilului, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) De asemenea, adoptatul redobândește numele de familie și, după caz, prenumele avut înainte de încuviințarea adopției. Cu toate acestea, pentru motive temeinice, instanța poate încuviința ca acesta să păstreze numele dobândit prin adopție. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Adoptatul este întotdeauna ascultat în condițiile art. 264. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de dispozițiile art. 60-66 din Legea nr. 273/2004, observăm modificări semnificative în ceea ce privește instituția încetării adopției. Astfel: 
    a) reglementarea, prin art. 477-478 noul C. civ., aîncetării adopției prin desfacerea adopției (privită drept sancțiune), dispusă, la cererea adoptatorului sau aadoptatului, pentru fapte grave, săvârșite cu vinovăție de către adoptat, respectiv adoptator (atentat la viața adoptatorului sau aadoptatului, precum și aascendenților sau adescendenților acestora; săvârșirea, față de adoptator sau adoptat, aunor fapte penale pentru care se reține opedeapsă privativă de libertate de cel puțin 2 ani); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Corelația între filiația firească și filiația civilă. Filiația și, implicit, rudenia firească încetează prin adopție [art. 470 alin. (2) C. civ..]; filiația și rudenia civilă se stinge ca urmare aîncetării adopției (fie prin desfacere, fie prin anularea ori constatarea nulității acesteia, art. 475 C. civ..), reactivându-se rudenia civilă acelui adoptat (rezultă implicit din prevederile art. 482 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazurile de încetare a adopției. Dispoziția cu caracter general cuprinsă în art. 475 noul C. civ. (reiterată și de art. 71 din Legea nr. 273/2004, republicată), detaliată în continuare prin art. 476-482 noul C. civ., stabilește că rudenia civilă și, implicit, efectele sale, poate înceta fie prin desfacere, fie prin anularea sau constatarea nulității absolute a adopției. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   35.2.2. Modificarea numelui de familie în cazul încetării adopției. Adopția încetează prin desfacere, în urma anulării ori ca urmare aconstatării nulității sale (art. 475 C. civ..) [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Secțiunea 1
Cazurile de încetare a adopției 

    Adopția încetează fie prin desfacere, fie ca urmare a anulării sau a constatării nulității sale (art. 475 C. civ..). 
    Cauzele celor două moduri de stingere a adopției – desfacerea și nulitatea, relativă sau absolută – sunt diferite și există deosebiri în ceea ce privește regimul juridic al valorificării acestora. 
    Desfacerea adopției, fie de drept, prin încuviințarea unei noi adopții consecutiv decesului părintelui sau părinților adoptatori [art. 276 coroborat cu art. 262 alin. (2) lit. a) C. civ..], fie facultativă, atunci când față de adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecție [art. 476 alin. (2) C. civ..], fie cu titlu de sancțiune ce poate fi dispusă la cerere pentru fapte grave, de natură penală, săvârșite cu vinovăție (art. 477, art. 478 C. civ..), intervine din cauze ulterioare încuviințării adopției; în schimb, nulitatea adopției, relativă sau absolută, poate fi dispusă pe fondul unor cauze anterioare încuviințării, interesând condițiile de fond sau de formă prevăzute de lege pentru valabilitatea operațiunii juridice (art. 479, 480 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Limite legale
Limite convenționale
Reviste:
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Adopțiile simultane și succesive. Comentariul art. 6 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Analiza nulității absolute a adopției prin prisma încălcării dreptului la viață de familie. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieț împotriva României/L'analyse de la nullite absolue de l'adoption dans le contexte de la violation du droit à la vie de famille. La decision de la Cour Europeenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Zaieț contre Roumanie/Analysis of the absolute nullity of adoption by breach of the right to family life. The decision of the European Court of Human Rights in the case of Zaieț versus Romania
4. Contribuții la studiul procedurii de judecată în cazul cererilor din materia adopției
Adopție. Nulitate. Cauzele de nulitate existente la momentul încheierii sale/Adoption. Nullity. Existing causes of nullity upon its conclusion
Consimțământul la adopție
Opinia copilului și alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului Sorina
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției
Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției.
Acțiunepentru desfacerea înfierii pentru alte motive.
Referințe în cărți:
Dreptul familiei
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...