Funcționarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea civilă a persoanei juridice - Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice -
§2.
Funcționarea persoanei juridice

Actele emise de organele persoanei juridice

Art. 212. - Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Hotărârile și deciziile luate de organele de conducere și administrare în condițiile legii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat împotrivă. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Față de terți hotărârile și deciziile luate în condițiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile și condițiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceștia le-au cunoscut pe altă cale. Doctrină (1)

Obligațiile membrilor organelor de administrare

Art. 213. - Reviste (4), Doctrină (6)

Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acționeze în interesul acesteia, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar.

Separarea patrimoniilor

Art. 214. - Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Membrii organelor de administrare au obligația să asigure și să mențină separația dintre patrimoniul persoanei juridice și propriul lor patrimoniu. Reviste (2)

(2) Ei nu pot folosi în profitul ori în interesul lor sau al unor terți, după caz, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, afară de cazul în care ar fi autorizați în acest scop de către cei care i-au numit.

Contrarietatea de interese

Art. 215. - Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, dacă acesta din urmă, soțul, ascendenții sau descendenții lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes să se încheie acel act și dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască acest lucru. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice ori una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes într-o problemă supusă hotărârii acestor organe, trebuie să înștiințeze persoana juridică și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. În caz contrar, el răspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără votul lui nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. Reviste (1), Doctrină (1)

Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice

Art. 216. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Comentarii expert (1)

(1) Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din funcție. Ei au numai dreptul de a fi despăgubiți, dacă revocarea a fost nejustificată sau intempestivă și au suferit astfel un prejudiciu. Reviste (1)

(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către instanța competentă în circumscripția căreia persoana juridică își are sediul, în contradictoriu cu persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanței este supusă numai apelului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Dacă hotărârea este atacată de toți administratorii, persoana juridică este reprezentată în justiție de persoana desemnată de președintele instanței dintre membrii persoanei juridice, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată până când organul de conducere competent, convocat în acest scop, va alege o altă persoană.

(5) Hotărârea definitivă de anulare va fi menționată în registrul public în care este înregistrată persoana juridică, fiind opozabilă de la această dată față de orice persoană, inclusiv față de membrii acelei persoane juridice.

(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiunea în constatarea nulității este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispozițiile alin. (3) - (5) rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în măsura în care prin legi speciale nu se dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (2)

Suspendarea actelor atacate

Art. 217. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Odată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării actelor atacate. Doctrină (1)

(2) Pentru a încuviința suspendarea, instanța îl poate obliga pe reclamant să depună o cauțiune, în condițiile legii. Jurisprudență

Participarea la circuitul civil

Art. 218. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseși. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În raporturile cu terții, persoana juridică este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedește că terții o cunoșteau la data încheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoașterii acestui fapt. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Clauzele sau dispozițiile actului de constituire ori ale statutului, precum și hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au fost publicate. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Răspunderea pentru fapte juridice

Art. 219. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (6)

(1) Faptele licite sau ilicite săvârșite de organele persoanei juridice obligă însăși persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Faptele ilicite atrag și răspunderea personală și solidară a celor care le-au săvârșit, atât față de persoana juridică, cât și față de terți. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice

Art. 220. - Puneri în aplicare (1), Reviste (9), Doctrină (6)

(1) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor și a altor persoane care au acționat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor, aparține, în numele persoanei juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar în lipsă, cu majoritatea cerută de prevederile statutare. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Hotărârea poate fi luată chiar dacă problema răspunderii persoanelor prevăzute la alin. (1) nu figurează pe ordinea de zi.

(3) Organul de conducere competent desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Reviste (1)

(4) Dacă s-a hotărât introducerea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, mandatul acestora încetează de drept și organul de conducere competent va proceda la înlocuirea lor.

(5) În cazul în care acțiunea se introduce împotriva directorilor angajați în baza unui alt contract decât a unui contract individual de muncă, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Constatarea nulității absolute a hotărârii Consiliului de Administrație - Mădălina Moceanu
Din economia reglementărilor cuprinse în articolului 216 alin. 1 Noul Cod civil rezultă că Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz.
Conform articolului 216 alin. 6 Noul Cod civil -Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiunea în constatarea nulității este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispozițiile alin. (3)-(5) rămân aplicabile.
[ Mai mult... ]

Despre clauzele nescrise - Marian Orzață
Codul civil nu oferă o definiție clară a termenului de "nescris" dar sensul acestuia se poate deduce din interpretarea art. 1.255 Cod civil.
Din interpretarea acestui articol se poate desprinde ideea că aceste clauze sunt clauze care contravin dispozițiilor legale imperative și care, nefiind esențiale pentru încheierea acelui actului juridic, pot fi considerate ca inexistente în cardul acestuia fără a-i afecta valabilitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deoarece hotărârile și deciziile organelor de conducere aparțin persoanei juridice înseși, acestea vor fi obligatorii inclusiv pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau care au votat împotrivă. Față de terți, în afară de situațiile în care se poate proba că aceștia au cunoscut hotărârile și deciziile persoanei juridice pe altă cale, hotărârile și deciziile își vor produce efectele de la momentul publicării în registrele publice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Purtătorii voinței persoanei juridice. Pentru a desemna purtătorii voinței juridice a entității cu personalitate juridică pe care o denumim, îndeobște, persoană juridică, art. 212 noul C. civ. se referă la „organele de conducere și administrare”, deși art. 209 noul C. civ. se referă la „organele de administrare” ale aceleiași persoane juridice. Nu există, desigur, o diferență semnificativă între cele două sintagme legale. Totuși, interpretând textul legal în sensul în care să se aplice, și nu în sensul în care să nu se aplice, am putea concluziona că art. 212 noul C. civ. se referă la organele de conducere ale persoanei juridice, altele decât organele de administrare (incluzând, spre exemplu, cenzorii), sau la organele de conducere care suplinesc sau înlocuiesc organele de administrare (incluzând, spre exemplu, persoanele care provizoriu exercită voința persoanei juridice, în lipsa sau în locul organelor de administrare). Astfel de situații pot fi decelate în cazul persoanelor juridice de tip nonasociativ (societăți unipersonale, regii autonome) și în cazul persoanelor juridice de drept public, precum și în societățile mici, familiale sau profesionale, în care nu se desemnează administratori. Organele de conducere în aceste cazuri nu sunt administratori, deci nu pot fi denumite organe de administrare. În societatea unipersonală, asociatul unic cumulează calitatea de administrator cu cea de asociat (dar, în acest caz, nu mai vorbim de organe colegiale de conducere, ci de organ unipersonal de conducere). În societățile mici, fără administratori, conducerea se exercită fie în mod individual de fiecare asociat, care este prezumat că acționează în numele și pe seama persoanei juridice, dar și în numele celorlalți, fie în mod colectiv, într-o adunare generală, mai mult sau mai puțin formală. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   101. Fondatorii din societățile cooperatiste au calitate procesuală activă privind constatarea nulității absolute a hotărârii prin care AGA a decis în­ființarea unei societăți cooperatiste de gradul 2, legea necondiționând promovarea unei astfel de acțiuni de calitatea de membru cooperator sau de acceptarea ofertei de participare ca membru fondator la societățile cooperatiste de gradul 1 sau 2 (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1661/2011, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Deliberările asociaților sau ale fondatorilor sunt, de regulă, acte colegiale, întrucât și organul de conducere este colegial, declarațiile de voință exprimate prin votul fiecărui membru al persoanei juridice neavând valoare în sine, ci numai reunite în majoritatea cerută pentru formarea validă a hotărârii. Hotărârile organului de conducere sunt acte unilaterale ale persoanei înseși, executorii de drept și opozabile chiar și asociaților absenți sau dizidenți. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   101. Fondatorii din societățile cooperatiste au calitate procesuală activă privind constatarea nulității absolute a hotărârii prin care AGA a decis în­ființarea unei societăți cooperatiste de gradul 2, legea necondiționând promovarea unei astfel de acțiuni de calitatea de membru cooperator sau de acceptarea ofertei de participare ca membru fondator la societățile cooperatiste de gradul 1 sau 2 (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1661/2011, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Funcționarea persoanei juridice
Cheltuielile căsătoriei
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
Răspunderea civilă a membrilor organelor de administrare față de terți pentru actele și faptele juridice [Civil liability of members of the administrative bodies to third parties for legal acts and deeds]
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvente (Partea I-a - Răspunderea în procedura de drept comun)/[Liability of the insolvent company's directors (Part I - Liability in the general law)]
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (II)
Obligațiile administratorilor față de societatea comercială. Regula deciziei de afaceri
Decizie a consiliului de administrație. Acțiune în anulare formulată de administratori. Condiții și efecte
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Ordonanța președințială
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...