Formalitățile de publicitate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul comunității legale -
Formalitățile de publicitate

Art. 344. - Reviste (1), Doctrină (5), Modele (2)

Oricare dintre soți poate cere să se facă mențiune în cartea funciară ori, după caz, în alte registre de publicitate prevăzute de lege despre apartenența unui bun la comunitate.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 344 
    Pentru opozabilitate față de terți, oricare dintre soți, poate cere să se facă mențiune în cartea funciară (sau, acolo unde este cazul, în alte registre de publicitate) despre apartenența unui bun la comunitate. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pentru opozabilitate față de terți, oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară sau în alte registre de publicitate amențiunii privind calitatea comună aunui bun (art. 344 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Formalități de publicitate. Având în vedere dispozițiile art. 339 noul C. civ. care califică în mod expres proprietatea soților ca fiind una comună în devălmășie, precum și prezumția de comunitate instituită de art. 343 alin. (1) noul C. civ., este neîndoielnic că din momentul în care unul dintre soți adobândit un bun în timpul regimului comunității legale, el devine comun nu în temeiul actului de dobândire, ci în temeiul legii. Sub imperiul reglementării anterioare, s-a arătat în literatura de specialitate că bunul devine comun și în cazul în care actul de dobândire este transcris sau înscris în cartea funciară numai pe numele unui soț, dacă dobândirea aavut loc în timpul căsătoriei (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 69). În această ipoteză, neconcordanța între cartea funciară și starea de drept urmează afi înlăturată pe calea notării în cartea funciară acalității de bun comun arespectivului imobil, art. 344 noul C. civ. fiind necesar afi coroborat cu dispozițiile art. 902 alin. (2) pct. 3 noul C. civ.. Reamintim în context că în concepția noului Cod civil este consacrat așa-numitul „efect constitutiv” al înscrierilor în cartea funciară. În lipsa mențiunii în cartea funciară aapartenenței respectivului imobil la comunitatea de bunuri, terțul contractant este îndreptățit să considere că numai soțul înscris în cartea funciară este proprietarul acelui bun. Însă, chiar și în lipsa notării în cartea funciară, opozabilitatea față de terți poate fi asigurată în condițiile art. 902 alin. (1) noul C. civ., dacă se dovedește că terțul acunoscut pe altă cale natura juridică de bun comun aacelui imobil. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   218. Formalitățile de publicitate. În scopul opozabilității față de terți, oricare dintre soți are dreptul de a solicita notarea în cartea funciară sau în alte registre de publicitate a mențiunii că un anumit bun este comun (art. 344 NCC). 
    Sunt supuse notării în cartea funciară bunurile imobile. De ase­me­nea, sunt supuse menționării în registrul comerțului bunurile profe­sioniștilor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 344 
   1. În scopul opozabilității față de terți, oricare dintre soți are dreptul de a solicita notarea în cartea funciară sau în alte registre de publicitate a mențiunii că un anumit bun este comun. Sunt supuse notării în cartea funciară bunurile imobile. De asemenea, sunt supuse menționării în registrul comerțului bunurile profesioniștilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Actele de conservare, de folosință și de administrare
Actele de înstrăinare și de grevare
Nulitatea relativă
Aportul de bunuri comune
Regimul aporturilor
Dispoziții testamentare
Datoriile comune ale soților
Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Urmărirea bunurilor comune
Urmărirea veniturilor din profesie
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
;
se încarcă...