Folosința bunurilor celuilalt soț | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul separației de bunuri -
Folosința bunurilor celuilalt soț

Art. 363. - Doctrină (4)

(1) Soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar, cu excepția celor prevăzute la art. 723, 726 și 727. El este dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soț sau, după caz, la data încetării ori schimbării regimului matrimonial. Doctrină (1)

(2) Dacă unul dintre soți încheie singur un act prin care dobândește un bun, folosindu-se, în tot sau în parte, de bunuri aparținând celuilalt soț, acesta din urmă poate alege, în proporția bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziționat și a pretinde daune-interese de la soțul dobânditor. Proprietatea nu poate fi însă reclamată decât înainte ca soțul dobânditor să dispună de bunul dobândit, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziționat de către soțul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soț. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În cazul folosinței bunurilor celuilalt soț, fără împotrivirea acestuia, soțul neproprietar va avea obligațiile unui uzufructuar (cu excepția celor prevăzute la art. 723, 726 și 727 noul C. civ.), fiind dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soț ori, după caz, la data încetării ori schimbării regimului matrimonial. Atunci când unul dintre soți dobândește un bun, folosind, în tot sau în parte, bunuri aparținând celuilalt soț, acesta din urmă poate să reclame pentru sine proprietatea bunului respectiv ori să pretindă daune-interese de la soțul dobânditor, proporțional cu bunurile proprii folosite fără acordul său. Protecția terțului dobânditor de bună-credință este asigurată prin statuarea că proprietatea nu poate fi reclamată decât înainte ca soțul dobânditor să dispună de bunul dobândit. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Folosința bunurilor celuilalt soț. În cazul imixtiunii unuia dintre soți în gestiunea bunurilor personale ale celuilalt, în principiu se aplică dispozițiile dreptului comun, în funcție de calificarea concretă pe care intervenția unuia dintre soți opoate primi: de regulă, mandat expres sau tacit ori gestiune de afaceri. Odispoziție specială, reglementată de art. 363 alin. (1) noul C. civ., vizează situația în care unul din soți se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă; obligațiile care se nasc în sarcina soțului beneficiar al folosinței sunt cele ale unui uzufructuar, cu excepția celor prevăzute de art. 723, 726 și 727 noul C. civ. vizând inventarierea bunurilor, constituirea garanției pentru îndeplinirea obligațiilor, respectiv numirea administratorului. În privința fructelor pe care acest soț le datorează soțului titular, prin excepție de la dispozițiile dreptului comun, art. 363 alin. (1) teza aII-a noul C. civ. statuează în sensul că soțul respectiv este ținut să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soț sau, după caz, la data încetării ori schimbării regimului matrimonial. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) cele de folosire a bunului conform destinației sale date de soțul proprietar al bunului (exceptând situația în care se asigură o creștere a valorii bunului sau cel puțin nu se prejudiciază în niciun fel interesele proprietarului); 
   b) cele de despăgubire a soțului proprietar pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzătoare a bunului; 
   c) cele de efectuare a reparațiilor de întreținere a bunului (adică altele decât cele de consolidare sau reabilitate a structurii de rezistență, a zidurilor, acoperișului, instalațiilor electrice, termice, sanitare, de în­lo­cuire sau reparare a motorului ori a caroseriei unui automobil sau a unui sistem electronic în ansamblul său, ce implică o cheltuială excep­țională și care cad în sarcina soțului proprietar, exceptând situația în care ele sunt determinate de neefectuarea reparațiilor de întreținere, când revin uzufructuarului); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cazul în care unul dintre soți utilizează un bun al celuilalt soț fără ca acesta din urmă să se opună, acestuia îi revin obligațiile uzufructuarului, și anume: a) cele de folosire a bunului conform destinației sale date de soțul proprietar al bunului (exceptând situația în care se asigură o creștere a valorii bunului sau cel puțin nu se prejudiciază în niciun fel interesele proprietarului); b) cele de despăgubire a soțului proprietar pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzătoare a bunului; c) cele de efectuare a reparațiilor de întreținere a bunului (adică altele decât cele de consolidare sau reabilitate a structurii de rezistență, a zidurilor, acoperișului, instalațiilor electrice, termice, sanitare, de înlocuire sau reparare a motorului ori a caroseriei unui automobil sau a unui sistem electronic în ansamblul său, ce implică o cheltuială excepțională și care cad în sarcina soțului proprietar, exceptând situația în care ele sunt determinate de neefectuarea reparațiilor de întreținere, când revin uzufructuarului); d) cele de înștiințare a soțului proprietar cu privire la necesitatea efectuării reparațiilor mari; e) cele de suportare a sarcinilor și de plată a cheltuielilor ocazionate de litigiile privitoare la folosința bunului, culegerea fructelor, încasarea veniturilor, de plată a primelor de asigurare dacă bunul este asigurat; f) cele de încunoștințare a soțului proprietar cu privire la orice uzurpare a fondului și la orice contestare a dreptului de proprietate; g) cele de restituire a pieilor sau a valorii lor, în cazul pieirii în întregime a unei turme din cauze neimputabile soțului care o folosește, respectiv de înlocuire a animalelor pierite cu cele de prăsilă, dacă turma nu a dispărut în întregime. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - cât privește folosința bunurilor celuilalt soț, soțul care se folosește de bunurile celuilalt fără împotrivirea acestuia din urmă are, cu unele excepții609, obligațiile unui uzufructuar, adică obligația de arespecta destinația bunului (art. 724 C. civ..) și obligația de adespăgubi pe celălalt soț pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzătoare abunului (art. 726 C. civ..). Sunt supuse restituirii fructele existente la data solicitării de către soțul proprietar sau, după caz, existente la data încetării ori schimbării regimului matrimonial [art. 363 alin. (1) teza aII-a C. civ..]. 
    609 Acestea vizează inventarierea bunurilor, constituirea garanției pentru îndeplinirea obligațiilor uzufructuarului și numirea administratorului [art. 363 alin. (1) C. civ.., cu trimitere la art. 723, art. 726, art. 727 C. civ..].
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Urmărirea bunurilor comune
Urmărirea veniturilor din profesie
Lichidarea regimului comunității
Efectele încetării regimului comunității
Lichidarea comunității Partajul
Partajul în timpul regimului comunității
Convențiile contrare regimului comunității legale
Regimul bunurilor
Inventarul bunurilor mobile
Bunurile proprietate comună pe cote părți
Folosința bunurilor celuilalt soț
Răspunderea pentru obligațiile personale
Dreptul de retenție
Domeniul de aplicare
Obiectul convenției matrimoniale
Alte dispoziții aplicabile
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Reviste:
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...