Fiducia | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri -
TITLUL IV
Fiducia

Noțiune

Art. 773. - Reviste (17), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor.

Izvoarele fiduciei

Art. 774. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă. Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Legea în temeiul căreia este stabilită fiducia se completează cu dispozițiile prezentului titlu, în măsura în care nu cuprinde dispoziții contrare.

Interdicția liberalității indirecte

Art. 775. - Reviste (3), Doctrină (4)

Contractul de fiducie este lovit de nulitate absolută dacă prin el se realizează o liberalitate indirectă în folosul beneficiarului.

Părțile contractului de fiducie

Art. 776. - Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate fi constituitor în contractul de fiducie.

(2) Pot avea calitatea de fiduciari în acest contract numai instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare a investițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și de reasigurare legal înființate. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

(3) De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici și avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei. Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1)

Beneficiarul fiduciei

Art. 777. - Reviste (5), Doctrină (4)

Beneficiarul fiduciei poate fi constituitorul, fiduciarul sau o terță persoană.

Reprezentarea intereselor constituitorului

Art. 778. - Doctrină (4)

În absența unei stipulații contrare, constituitorul poate, în orice moment, să desemneze un terț care să îi reprezinte interesele în executarea contractului și care să îi exercite drepturile născute din contractul de fiducie.

Conținutul contractului de fiducie

Art. 779. - Reviste (3), Doctrină (5)

Contractul de fiducie trebuie să menționeze, sub sancțiunea nulității absolute:

a) drepturile reale, drepturile de creanță, garanțiile și orice alte drepturi patrimoniale transferate;

b) durata transferului, care nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii sale; Reviste (2), Modele (1)

c) identitatea constituitorului sau a constituitorilor;

d) identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;

e) identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puțin regulile care permit determinarea acestora;

f) scopul fiduciei și întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului ori ale fiduciarilor. Reviste (2)

Înregistrarea fiscală

Art. 780. - Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4)

(2) Când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt înregistrate, în condițiile prevăzute de lege, sub aceeași sancțiune, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unităților administrativ- teritoriale în raza cărora se află imobilul, dispozițiile de carte funciară rămânând aplicabile.

(3) Desemnarea ulterioară a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este precizat chiar în contractul de fiducie, trebuie să fie făcută, sub aceeași sancțiune, printr-un act scris înregistrat în aceleași condiții.

(4) Dacă pentru transmiterea unor drepturi este necesară îndeplinirea unor cerințe speciale de formă, se va încheia un act separat cu respectarea cerințelor legale. În aceste cazuri, lipsa înregistrării fiscale atrage aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de lege.

Opozabilitatea fiduciei

Art. 781. - Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Fiducia este opozabilă terților de la data menționării sale în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

(2) Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanțiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face și în cartea funciară, pentru fiecare drept în parte.

Precizarea calității fiduciarului

Art. 782. - Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Când fiduciarul acționează în contul masei patrimoniale fiduciare, el poate să facă mențiune expresă în acest sens, cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin contractul de fiducie. Reviste (1)

(2) De asemenea, când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi a căror transmitere este supusă publicității, în registrul de publicitate fiduciarul poate solicita să se menționeze denumirea fiduciarului și calitatea în care acționează. Reviste (1)

(3) În toate cazurile în care constituitorul sau beneficiarul solicită acest lucru în conformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul va trebui să își precizeze calitatea în care acționează. În caz contrar, dacă actul este păgubitor pentru constituitor, se va considera că actul a fost încheiat de fiduciar în nume propriu. Reviste (1)

Obligația de a da socoteală

Art. 783. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

Contractul de fiducie trebuie să cuprindă condițiile în care fiduciarul dă socoteală constituitorului cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale. De asemenea, fiduciarul trebuie să dea socoteală, la intervale precizate în contractul de fiducie, beneficiarului și reprezentantului constituitorului, la cererea acestora.

Puterile și remunerarea fiduciarului

Art. 784. - Reviste (6), Doctrină (3)

(1) În raporturile cu terții, se consideră că fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acționând ca un veritabil și unic titular al drepturilor în cauză, cu excepția cazului în care se dovedește că terții aveau cunoștință de limitarea acestor puteri. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Fiduciarul va fi remunerat potrivit înțelegerii părților, iar în lipsa acesteia, potrivit regulilor care cârmuiesc administrarea bunurilor altuia. Reviste (2), Doctrină (1)

Insolvența fiduciarului

Art. 785. - Reviste (4), Doctrină (4)

Deschiderea procedurii insolvenței împotriva fiduciarului nu afectează masa patrimonială fiduciară.

Limitarea răspunderii în funcție de separația maselor patrimoniale

Art. 786. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite, în condițiile legii, de titularii de creanțe născute în legătură cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garanție reală asupra bunurilor acestuia și a cărei opozabilitate este dobândită, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei. Dreptul de urmărire poate fi exercitat și de ceilalți creditori ai constituitorului, însă numai în temeiul hotărârii judecătorești definitive de admitere a acțiunii prin care a fost desființat sau a devenit inopozabil, în orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Titularii creanțelor născute în legătură cu bunurile din masa patrimonială fiduciară nu pot urmări decât aceste bunuri, cu excepția cazului în care, prin contractul de fiducie, s-a prevăzut obligația fiduciarului sau/și a constituitorului de a răspunde pentru o parte sau pentru tot pasivul fiduciei. În acest caz, va fi urmărit mai întâi activul masei patrimoniale fiduciare, iar apoi, dacă este necesar, bunurile fiduciarului sau/și ale constituitorului, în limita și în ordinea prevăzute în contractul de fiducie. Reviste (3)

Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate

Art. 787. - Reviste (4), Doctrină (5)

Pentru prejudiciile cauzate prin actele de conservare sau administrare a masei patrimoniale fiduciare, fiduciarul răspunde numai cu celelalte drepturi cuprinse în patrimoniul său.

Înlocuirea fiduciarului

Art. 788. - Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Dacă fiduciarul nu își îndeplinește obligațiile sau pune în pericol interesele care i-au fost încredințate, constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul poate cere în justiție înlocuirea fiduciarului. Doctrină (2)

(2) Până la soluționarea cererii de înlocuire, constituitorul, reprezentantul său sau, în lipsa acestora, beneficiarul va numi un administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare. În cazul în care constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul desemnează concomitent un administrator provizoriu, va prevala desemnarea făcută de constituitorul ori de reprezentantul său legal.

(3) Mandatul administratorului provizoriu încetează în momentul înlocuirii fiduciarului sau în momentul respingerii definitive a cererii de înlocuire. Soluționarea cererii de înlocuire a fiduciarului se realizează de urgență și cu precădere.

(4) Numirea noului fiduciar și a administratorului provizoriu poate fi dispusă de instanța de judecată numai cu acordul acestora.

(5) În cazul în care instanța de judecată a numit un nou fiduciar, acesta va avea toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de fiducie.

(6) Constituitorul, reprezentatul acestuia, noul fiduciar sau administratorul provizoriu poate să înregistreze această modificare a fiduciei, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 780 și 781. Înlocuirea fiduciarului se produce numai după această înregistrare.

Denunțarea, modificarea și revocarea contractului de fiducie

Art. 789. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Cât timp nu a fost acceptat de către beneficiar, contractul de fiducie poate fi denunțat unilateral de către constituitor.

(2) După acceptarea de către beneficiar, contractul nu poate fi modificat sau revocat de către părți ori denunțat unilateral de către constituitor decât cu acordul beneficiarului sau, în absența acestuia, cu autorizarea instanței judecătorești.

Încetarea contractului de fiducie

Art. 790. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Contractul de fiducie încetează prin împlinirea termenului sau prin realizarea scopului urmărit când aceasta intervine înainte de împlinirea termenului. Doctrină (1)

(2) El încetează, de asemenea, în cazul în care toți beneficiarii renunță la fiducie, iar în contract nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare într-o asemenea situație. Declarațiile de renunțare sunt supuse acelorași formalități de înregistrare ca și contractul de fiducie. Încetarea se produce la data finalizării formalităților de înregistrare pentru ultima declarație de renunțare.

(3) Contractul de fiducie încetează și în momentul în care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva fiduciarului sau în momentul în care se produc, potrivit legii, efectele reorganizării persoanei juridice. Reviste (1)

Efectele încetării contractului de fiducie

Art. 791. - Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Când contractul de fiducie încetează, masa patrimonială fiduciară existentă în acel moment se transferă la beneficiar, iar în absența acestuia, la constituitor.

(2) Contopirea masei patrimoniale fiduciare în patrimoniul beneficiarului sau al constituitorului se va produce numai după plata datoriilor fiduciare. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Originea denumiri de fiducie - Marian Orzață
Contractul de fiducie (pacte fiduciare) își are originea în dreptul roman și consta în folosirea încrederii la transmiterea unui lucru în forma mancipațiunii sau "in jure cessio" unei alte persoane care promitea ca la îndeplinirea condiției stabilite să retransmită bunul astfel dobândit.
În dreptul roman pactul de încredere nu era clasificat drept un contract, termenul de "fiducie" provenind din faptul că astfel de pacte fiduciare se întemeiau pe buna-credință a dobânditorului(bona fides).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Fiducia este un instrument juridic de gestiune a bunurilor întâlnit în legislația a numeroase state europene, printre care cea anglo-saxonă (trust), germană (trauhand) și, începând cu anul 2007, în legislația franceză. Contractul de fiducie este unul dintre cele mai vechi contracte reale, avându-și originea în dreptul roman – pactum fiduciae (A. Bureau, Le contrat de fiducie: étude de droit comparé, Allemagne, France, Luxembourg, www.juripole.fr). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Astfel de acte juridice civile sunt fiducia Potrivit art. 774 alin. (1), „fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă”. Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc omasă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor (art. 773 noul C. civ.)., donația Art. 1011 alin. (1) noul C. civ. stabilește că donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute., testamentul ordinar Conform art. 1040 noul C. civ., „testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic”. A se vedea și art. 1043-1044 noul C. civ.., vânzarea unei moșteniri Art. 1747 alin. (2) noul C. civ. dispune că „sub sancțiunea nulității absolute acontractului, vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică”., contractul de întreținere Art. 2255 stabilește în privința contractului de întreținere, că acesta „se încheie în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute”., contractul de ipotecă Art. 2377 noul C. civ. impune, sub sancțiunea nulității absolute forma autentică acontractului de ipotecă imobiliară. În schimb, contractul prin care se constituie oipotecă mobiliară se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, iarăși sub sancțiunea nulității absolute (art. 2388 noul C. civ.). Astfel, și contractul de ipotecă mobiliară este un contract solemn, dar forma acestui contract poate să fie și înscrisul sub semnătură privată.etc. De asemenea, trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează afi înscrise în cartea funciară Art. 1244 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    8.2.1.Fiducia. Masele patrimoniale fiduciare iau naștere în temeiul fiduciei, operațiune juridică reglementată, pentru prima dată în legislația noastră, de prevederile art. 773-791 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Noțiune. Instituția fiduciei reprezintă oconstrucție de noutate absolută introdusă în dreptul românesc de prevederile Codului civil și are la origine conceptul din dreptul anglo-saxon cunoscut sub numele de trust. Codul civil apreluat însă reglementarea Codului civil francez. Sedes materie pentru instituția fiduciei sunt art. 773-791 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul european al contractelor. Realități • Influențe • Domeniu de aplicare, ediția 1
    198 Pentru dreptul român, ase vedea definiția legală formulată prin dispozițiile art. 773 noul C. civ. conform cărora „Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari (…)”. Pentru dezvoltări privind noțiunea, efectele și încetarea fiduciei ase vedea R. Constantinovici, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 822-836, C.R. Tripon, Fiducia, rezultat al interferenței celor două mari sistemede drept: dreptul civil continental și dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea, evoluția și condițiile de validitate ale fiduciei, în RRDP nr. 2/2010, p. 165-197. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Persoana juridică
Apărarea drepturilor nepatrimoniale
Dispoziții generale
Căsătoria
Rudenia
Autoritatea părintească
Obligația de întreținere
Bunurile și drepturile reale în general
Proprietatea privată
Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Fiducia
Administrarea bunurilor altuia
Proprietatea publică
Cartea funciară
Posesia
Dispoziții referitoare la moștenire în general
Moștenirea legală
Liberalitățile
Transmisiunea și partajul moștenirii
Dispoziții generale
Izvoarele obligațiilor
Reviste:
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
2. Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
Răspunderea fiduciarului în cadrul contractului de fiducie
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Caracterul executoriu al contractului de fiducie
Impactul jurisprudenței limitate asupra fiduciei în dreptul român
Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
Fiducia - inovație a Noului Cod Civil. Regimul fiscal al operațiunilor fiduciare
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul european al contractelor. Realități • Influențe • Domeniu de aplicare, ediția 1
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIȚIAL
FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE MODIFICATOR^1
FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL^1
FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL^1
;
se încarcă...