Exercitarea autorității părintești de către alte persoane | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului - Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori -
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane

Art. 399. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (8), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) În mod excepțional, instanța de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimțământul acestora, sau într-o instituție de ocrotire. Acestea exercită drepturile și îndatoririle care revin părinților cu privire la persoana copilului. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Instanța stabilește dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de către părinți în comun sau de către unul dintre ei. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Prin urmare, în baza art. 396 alin. (1) C. civ.., instanța de tutelă, statuând asupra nulității căsătoriei, va hotărî asupra raporturilor dintre părinți și copiii lor minori – exercitarea autorității părintești (potrivit distincțiilor din art. 397-399 C. civ..), locuința copilului (art. 400 C. civ..), drepturile părintelui separat de copil (art. 401 C. civ..), stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională acopilului (art. 402 C. civ..) – ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psiho-socială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În anumite situații excepționale, astfel cum vor fi apreciate de instanța de tutelă, art. 399 C. civ.. împarte exercitarea drepturilor și îndatoririlor părintești cu privire la persoana copilului și cea cu privire la drepturile acestuia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Ipoteză. Art. 399 noul C. civ. reglementează situația de excepție în care instanța de divorț dispune ca autoritatea părintească să fie exercitată de alte persoane. Textul nu prevede în ce ipoteze s-ar putea lua o astfel de măsură gravă, mărginindu-se să menționeze că ea poate fi luată „în mod excepțional”. Este, în contextul noului Cod civil, o măsură similară cu cea prevăzută de art. 42 alin. (2) Codul familiei., astfel încât doctrina și jurisprudența dezvoltate pe baza textului menționat ar putea fi valorificate în interpretarea textului comentat. Astfel, măsura excepțională prevăzută de acest articol ar putea fi luată numai în cazul în care comportamentul sau imoralitatea părinților ar impune-o cu necesitate (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 296); neglijența manifestă a părinților față de copii, violența față de aceștia, conduita imorală ar putea constitui astfel de motive. Cu alte cuvinte, trebuie să se constate că exercitarea autorității părintești de către ambii părinți (art. 397 noul C. civ.) sau de către unul singur dintre ei (art. 398 noul C. civ.) nu este în interesul superior al minorului; în orice caz, simplul atașament al minorului față de alte persoane (de exemplu, bunicii), precum și atașamentul acestora față de minor nu constituie motive suficiente pentru ca instanța să dispună exercitarea drepturilor părintești de către aceste persoane (a se vedea M. Avram, Familia, p. 160 și trimiterile doctrinare la care se face referire). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Prin derogare de la regula conform căreia părinții divorțați continuă să exercite în comun autoritatea părintească, legea prevede două excepții: exercitarea autorității părintești de către un singur părinte (art. 398 C. civ..), de fapt, exercitarea precumpănitor de către unul dintre părinți; exercitarea autorității părintești de către alte persoane (art. 399 C. civ..). 
    Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte. Riguros, ceea ce poate decide instanța de divorț prin excepție de la regula exercitării autorității părintești de către ambii părinți este exercitarea „unilaterală a autorității părintești”, adică precumpănitor de către unul dintre părinți, iar nu „exercițiul autorității părintești de către un singur părinte”, așa cum indică art. 398 alin. (1) C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Condiții
Continuarea acțiunii de divorț
Condițiile divorțului
Data desfacerii căsătoriei
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Reviste:
Răspunderea părinților pentru fapta copiilor lor minori în reglementarea Noului Cod civil român
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Introducerea instituției de învățământ ca parte responsabilă civilmente în latura civilă a procesului penal. Analiză cauză
Autoritatea părintească
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte - O perspectivă practică -/L'exercice de l'autorite parentale par un seul parent - Une perspective pratique -/Exercise of the parental authority by one parent - a practical perspective -
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Considerații privind exercitarea autorității părintești și decăderea din exercițiul autorității părintești
Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune pentru stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței copilului din afara căsătoriei sau (după caz) pentru modificarea acestor aspecte
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...