Exercitarea autorității părintești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Autoritatea părintească -
CAPITOLUL III
Exercitarea autorității părintești

Modul de exercitare a autorității părintești

Art. 503. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Părinții exercită împreună și în mod egal autoritatea părintească. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(2) Față de terții de bună-credință, oricare dintre părinți, care îndeplinește singur un act curent pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor părintești, este prezumat că are și consimțământul celuilalt părinte. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

Exercitarea autorității părintești în caz de divorț

Art. 504. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Dacă părinții sunt divorțați, autoritatea părintească se exercită potrivit dispozițiilor referitoare la efectele divorțului în raporturile dintre părinți și copii.

Copilul din afara căsătoriei

Art. 505. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Modele (1)

(1) În cazul copilului din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită concomitent sau, după caz, succesiv față de ambii părinți, autoritatea părintească se exercită în comun și în mod egal de către părinți, dacă aceștia conviețuiesc. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Dacă părinții copilului din afara căsătoriei nu conviețuiesc, modul de exercitare a autorității părintești se stabilește de către instanța de tutelă, fiind aplicabile prin asemănare dispozițiile privitoare la divorț. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(3) Instanța sesizată cu o cerere privind stabilirea filiației este obligată să dispună asupra modului de exercitare a autorității părintești, fiind aplicabile prin asemănare dispozițiile privitoare la divorț. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Învoiala părinților

Art. 506. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

Cu încuviințarea instanței de tutelă părinții se pot înțelege cu privire la exercitarea autorității părintești sau cu privire la luarea unei măsuri de protecție a copilului, dacă este respectat interesul superior al acestuia. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte

Art. 507. - Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

Dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau dacă, din orice motiv, se află în neputință de a-și exprima voința, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Art. 1000 alin. (2) C. civ. din 1864 conținea oreglementare care deroga de la principiul conform căruia fiecare este răspunzător pentru propria sa faptă. Ca urmare aacestui fapt, printr-o interpretare ratio legis, se constată că răspunderea aparține în primul rând părinților, indiferent dacă filiația este din căsătorie sau din afara căsătoriei. Răspunderea revine ambilor părinți, deoarece Constituția consacră principiul deplinei egalități între sexe. Acest lucru afost reiterat și în art. 97 alin. (1) Codul familiei., respectiv preluat în art. 503 - 505 noul C. civ., unde se dispune că ambii părinți au aceleași drepturi și îndatoriri față de copiii lor minori, fără adeosebi cum aceștia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiați. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Exercitarea autorității părintești aparține, de regulă, ambilor părinți, în mod egal și în comun, indiferent dacă este vorba despre părinți căsătoriți ori divorțați [art. 503 alin. (1), coroborat cu art. 505 alin. (1) noul C. civ.], prevedere existentă și în art. 31 din Legea nr. 272/2004 sau în art. 98 alin. (1) Codul familiei. Dacă părinții sunt divorțați, autoritatea părintească va fi exercitată potrivit dispozițiilor referitoare la efectele divorțului în raporturile dintre părinți și copii (art. 396-403, coroborate și cu art. 262 noul C. civ.), nefiind vorba, decât în situații excepționale, de scindarea autorității părintești, atunci când instanța va decide, pentru motive temeinice, în interesul superior al copilului, exercitarea acesteia de către un singur părinte [art. 398, coroborat cu art. 507 noul C. civ.; ase vedea și art. 98 alin. (2) Codul familiei.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiul exercitării în comun și în mod egal a autorității părintești. Concepția legiuitorului, în concordanță cu viziunea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, este aceea că interesul copilului este realizat cel mai bine prin exercitarea de către ambii părinți a drepturilor și a îndatoririlor părintești, în comun și în mod egal. În acest sens, art. 18 din Convenție prevede obligația statelor părți „de a depune eforturi pentru asigurarea recunoașterii principiului potrivit căruia ambii părinți au responsabilități comune pentru creșterea și dezvoltarea copilului. (…) Aceștia trebuie să acționeze, în primul rând, în interesul suprem al copilului”. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Regula exercitării împreună și în mod egal a autorității părintești 

    Părinții exercită împreună și în mod egal drepturile părintești și îndeplinesc tot astfel îndatoririle ce le revin [art. 503 alin. (1) C. civ..], atât cele privitoare la persoana, cât și cele referitoare la bunurile copilului lor, în consecința calității lor de cotitulari ai autorității părintești și a faptului că ambii părinți răspund pentru creșterea copilului lor minor [art. 483 alin. (1) și (3) C. civ..]; ei sunt datori să-l asocieze pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate [art. 483 alin. (2) C. civ..], să prezinte și să permită informarea și lămurirea copilului despre toate actele și faptele care l-ar putea afecta și să ia în considerare opinia acestuia [art. 488 alin. (2) lit. b) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Deși noul Cod civil nu a mai reglementat, în materia raporturilor patrimoniale dintre soți, mandatul tacit reciproc ca prezumție legală, în materia autorității părintești este instituită prezumția de mandat tacit reciproc între părinți pentru actele curente privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor părintești. Și de această dată, prezumția este una relativă, putând fi răsturnată prin proba contrară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Drepturile reale în general
Dispoziții generale
Accesiunea
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Reviste:
Autoritatea părintească
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Considerații privind exercitarea autorității părintești și decăderea din exercițiul autorității părintești
Considerații privind exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, concomitent și în mod egal, în caz de divorț, în lumina dispozițiilor Codului civil
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Contribuții la studiul titlurilor executorii notariale
Contribuții la studiul titlurilor executorii notariale*/Contributions à l'étude des titres exécutoires notariés/Contributions to the study of notarial enforceable titles
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Modele:
Acțiune pentru stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței copilului din afara căsătoriei sau (după caz) pentru modificarea acestor aspecte
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Exercitarea autorității părintești după divorț
;
se încarcă...