Egalitatea în drepturi a copiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Dispoziții generale -
Egalitatea în drepturi a copiilor

Art. 260. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie, precum și cu cei adoptați.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Principiul egalității între copii - Marian Orzață
Textul de lege consacră principiul egalității în drepturi între copii, fără a deosebi dacă aceștia sunt proveniți din căsătorie, din afara acesteia sau din adopție.
Principiul egalității în drepturi este întărit și de art. 448 Cod civil, potrivit căruia copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii are, față de fiecare părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil din căsătorie.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 260 noul C. civ. consacră, în ceea ce privește drepturile copilului, principiul egalității șanselor și al nediscriminării, prevăzut, de altfel, atât la nivelul normelor constituționale [art. 48 alin. (3)], cât și în legislația specială de dreptul familiei (art. 7 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului). Pe cale de consecință, copii din afara căsătoriei, acăror filiație afost stabilită, potrivit legii, au aceeași situație legală ca și copii din căsătorie sau cei din adopție [a se vedea și art. 446, 448 și art. 471 alin. (1) și (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În ceea ce interesează cu precădere din perspectiva dreptului familiei, principiul egalității în drepturi acopiilor este exprimat sintetic prin art. 260 C. civ.., potrivit căruia „copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie, precum și cu cei adoptați”, reafirmat explicit prin art. 448 C. civ.. cu privire la situația legală acopilului din căsătorie și acelui din afara căsătoriei și, în mod implicit, prin art. 446 C. civ.. în legătură cu raporturile dintre tată și copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator, precum și prin art. 471 alin. (1) și (3) C. civ.. referitoare la raporturile dintre părintele adoptator și persoana adoptată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principiu. Egalitatea în fața legii atuturor copiilor, din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, replică la „scară” aprincipiului constituțional al egalității în drepturi [art. 16 alin. (1) din Constituția României], este de importanță capitală în materia reglementărilor privind relațiile de familie. Exprimat sintetic prin art. 260 noul C. civ., principiul este reafirmat explicit prin art. 448 noul C. civ. cu privire la situația legală acopilului din căsătorie și acelui din afara căsătoriei și, în mod implicit, prin art. 446 noul C. civ. în legătură cu raporturile dintre tată și copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator, precum și prin art. 471 alin. (1) și (3) noul C. civ. referitoare la raporturile dintre părintele adoptator și adoptat. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    conținutul autorității părintești este același, indiferent dacă este vorba despre copiii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați (art. 260, art. 448 și art. 471 C. civ..; art. 7 din Legea nr. 272/2004, republicată); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Fără a distinge după cum sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, copiii sunt egali în fața legii, ca replică la „scară” a principiului constituțional al egalității în drepturi [art. 16 alin. (1) din Constituția României], este de importanță capitală în materia reglementărilor privind relațiile de familie. 
    Și din perspectiva acestui principiu, în răstimpul dintre Codul civil din 1864 și până la noul Cod civil s-a produs o schimbare de paradigmă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reviste:
Identificarea, evidența și asistența copiilor aflați în situații de risc
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Relații de familie. Noutăți și precizări
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Examen critic în legătură cu egalitatea în fața legii a copiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
;
se încarcă...