Efectele publicității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice -
Efectele publicității

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum și a oricărui alt raport juridic supus publicității, stabilește rangul acestora și, dacă legea prevede în mod expres, condiționează constituirea sau efectele lor juridice. Reviste (12), Doctrină (1)

(2) Între părți sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, după caz, drepturile, actele sau faptele juridice, precum și orice alte raporturi juridice produc efecte depline, chiar dacă nu au fost îndeplinite formalitățile de publicitate, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Publicitatea nu validează dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publicitate. Cu toate acestea, în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege, ea poate produce efecte achizitive în favoarea terților dobânditori de bună-credință. Reviste (4), Doctrină (1)

(4) Publicitatea nu întrerupe cursul prescripției extinctive, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Îndeplinirea formalităților de publicitate asigură opozabilitatea raporturilor juridice, iar acolo unde legea prevede în mod expres, validează constituirea dreptului sau aefectelor raportului juridic (constituirea ipotecii imobiliare – art. 2377 noul C. civ.). Între părți și succesorii lor universali ori cu titlu universal se produc efecte juridice depline independent dacă au fost sau nu îndeplinite formalitățile de publicitate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Efecte erga omnes. Publicitatea drepturilor, aactelor și afaptelor juridice produce următoarele efecte: asigură opozabilitatea față de terți adrepturilor, aactelor, afaptelor sau aaltor raporturi juridice care au fost supuse publicității, conferă rang prioritar înscrierii acestor drepturi, acte și fapte juridice și, uneori, are chiar efect constitutiv de drept. Prin opozabilitatea unor drepturi, acte sau fapte juridice se înțelege obligativitatea acestor situații juridice față de terți care trebuie să le respecte, în caz contrar riscând să suporte consecințele imprudenței lor. Astfel, de exemplu, potrivit art. 910 alin. (2) noul C. civ., dacă acțiunea în rectificare afost notată în cartea funciară, hotărârea judecătorească de admitere se va înscrie, din oficiu, și împotriva celor care au dobândit vreun drept tabular după notare, care se va radia odată cu dreptul autorului lor. Prin rangul înscrierii unui drept, act sau fapt juridic se înțelege ordinea de prioritate aacelei înscrieri, care determină forța juridică aunui drept, în sensul că dreptul mai înainte înscris, aparținând unei persoane, este mai puternic decât dreptul altei persoane înscris mai în urmă (prior tempore potior iure). Astfel, de exemplu, uzucapantul poate dobândi dreptul de proprietate asupra imobilului numai dacă și-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca oterță persoană să-și fi înregistrat propria cerere de înscriere adreptului în folosul său, pe baza unei cauze legitime, în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune. Efectul constitutiv de drept al publicității constă în nașterea dreptului supus publicității odată cu înscrierea lui în registrul special destinat acestui scop. Astfel, de exemplu, potrivit art. 885 alin. (1) noul C. civ., sub rezerva unor dispoziții legale contrare, drepturile reale imobiliare cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care ajustificat înscrierea. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
    Regula o reprezintă publicitatea făcută în scop de opozabilitate, însă este cunoscută și publicitatea constitutivă, care condiționează constituirea sau efectele juridice ale actului, faptului sau raportului juridic supus publicității, cu condiția ca legea să prevadă în mod expres acest lucru. O astfel de formă de publicitate este întâlnită în cazul dobândirii drepturilor reale asupra imobilelor, conform art. 885 alin. (1) NCC, potrivit cu care "sub rezerva unor dispoziții legale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea". [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cel dintâi rol al publicității este acela de a asigura opozabilitatea dreptului, actului sau faptului juridic și, după cum s-a văzut la citirea alin. (4) al art. 19, prezumția că acest rol a fost îndeplinit este absolută. 
   2. Mai departe, în măsura în care anumite efecte juridice sunt legate de un anumit termen sau o anumită ordine a înscrierii, procedura stabilește și rangul titularului dreptului (de exemplu, art. 2420 - concursul ipotecilor mobiliare). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
    Regula o reprezintă publicitatea făcută în scop de opozabilitate, însă este cunoscută și publicitatea constitutivă, care condiționează constituirea sau efectele juridice ale actului, faptului sau raportului juridic supus publicității, cu condiția ca legea să prevadă în mod expres acest lucru. O astfel de formă de publicitate este întâlnită în cazul dobândirii drepturilor reale asupra imobilelor, conform art. 885 alin. (1) NCC, potrivit cu care "sub rezerva unor dispoziții legale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Reviste:
Natura juridică a publicității legale și a cărților funciare (I)
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Prezumția ca mijloc de probă în procesul civil, cu referire specială la prezumțiile legale
Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Doctrină:
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...