Efectele încetării regimului comunității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul comunității legale -
Efectele încetării regimului comunității

Art. 356. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Modele (1)

Dacă regimul comunității de bunuri încetează prin desfacerea căsătoriei, foștii soți rămân coproprietari în devălmășie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotei-părți ce revine fiecăruia.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința lichidării regimului comunității, din interpretarea art. 355-358 noul C. civ. se desprind următoarele reguli: 
    a) regimul comunității de lichidează prin partaj (hotărâre judecătorească sau act autentic notarial), comunitatea subzistând până la finalizarea lichidării, atât în privința bunurilor, cât și a obligațiilor [art. 355 alin. (1) și (2) noul C. civ.]; 
    b) în cazul încetării comunității prin decesul unuia dintre soți, lichidarea va avea loc între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat, obligațiile defunctului împărțindu-se între moștenitori, proporțional cu cotele ce le revin din moștenire [art. 355 alin. (3) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Foștii soți rămân coproprietari în devălmășie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotei-părți ce revine fiecăruia (art. 356 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    169 Aceasta este orientarea doctrinei franceze în aplicarea art. 201 C. civ..fr.; se afirmă că atunci când putativitatea produce efecte unilaterale, numai soțul de bună-credință se poate prevala de convenția matrimonială, însă fiind vorba de un drept, iar nu de o obligație, el are libertatea de a considera nulă și neavenită convenția matrimonială și de a solicita lichidarea intereselor patrimoniale comune potrivit regulilor aplicabile în materie de societate, asemenea unui concubin (P. Courbe, A. Gouttenoire, op. cit., p. 86-87, nr. 229; Fr. Terré, D. Fenouillet, op. cit., p. 134, nr. 150). Oricum, dreptul de opțiune al soțului de bună-credință nu semnifică aplicabilitatea selectivă doar a clauzelor favorabile lui, el trebuie să accepte în bloc (sau să refuze în bloc) varianta regimului matrimonial ori a societății (J. Carbonnier, Droit civil, op. cit., vol. I, p. 1400, nr. 628). Codul civil Provinciei Quebec, prin art. 384, prevede o soluție explicită pentru ipoteza bunei-credința doar a unuia dintre soți: „Si un seul des époux était de bonne foi, il peut, à son choix, reprendre ses biens ou demander la liquidation des droits patrimoniaux qui lui résultent du mariage”.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Efectele încetării regimului comunității. Ținând seama de soluțiile conturate în doctrină și jurisprudență sub imperiul Codului familiei, textele din noul Cod civil fac distincție între încetarea regimului matrimonial și încetarea comunității de bunuri. Deși art. 356 noul C. civ. se referă in terminis doar la desfacerea căsătoriei, prevederea este aplicabilă și în cazul desființării căsătoriei putative, în condițiile în care, potrivit art. 304 alin. (2) noul C. civ., raporturile patrimoniale dintre foștii soți sunt supuse, prin asemănare, dispozițiilor privitoare la divorț. De asemenea, aceeași ar trebui să fie soluția și în situația în care se realizează modificarea regimului comunității legale prin înlocuirea lui cu regimul separației de bunuri (art. 369-370 noul C. civ.), deoarece și în acest caz comunitatea legală de bunuri încetează. Dacă soții nu au procedat la împărțirea bunurilor comune odată cu încetarea regimului comunității de bunuri (prin desfacerea căsătoriei, desființarea căsătoriei putative sau înlocuirea comunității de bunuri cu separația de bunuri), comunitatea de bunuri supraviețuiește, iar proprietatea comună a foștilor soți va avea în continuare natura juridică a unei proprietăți devălmașe. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Comunitatea post-matrimonială ar putea fi descrisă ca stare patrimonială de tranziție între comunitatea devălmașă și comunitatea pe cote-părți. Este o relicvă a căsătoriei, a regimului său matrimonial, având propriile caracteristici. Înainte de a le inventaria succint, reamintim că discuția poartă asupra regimului matrimonial, nu și asupra regimului primar; regimul primar, imperativ cum mai este numit, este statornică, loială căsătoriei, nu poate fi schimbat, modificat, înlocuit, iar de încetat, încetează simultan cu disoluția căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Actele de înstrăinare și de grevare
Nulitatea relativă
Aportul de bunuri comune
Regimul aporturilor
Dispoziții testamentare
Datoriile comune ale soților
Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Urmărirea bunurilor comune
Urmărirea veniturilor din profesie
Lichidarea regimului comunității
Efectele încetării regimului comunității
Lichidarea comunității Partajul
Partajul în timpul regimului comunității
Convențiile contrare regimului comunității legale
Regimul bunurilor
Inventarul bunurilor mobile
Bunurile proprietate comună pe cote părți
Folosința bunurilor celuilalt soț
Răspunderea pentru obligațiile personale
Dreptul de retenție
Domeniul de aplicare
Reviste:
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Modele:
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
;
se încarcă...