Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfacerea căsătoriei - Efectele divorțului -
§3.
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți

I. Efecte cu privire la regimul matrimonial Reviste (1)

Încetarea regimului matrimonial

Art. 385. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (8), Modele (4)

(1) În cazul divorțului, regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț. Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soți sau amândoi, împreună, în cazul divorțului prin acordul lor, pot cere instanței de divorț să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separației în fapt. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prevederile acestui articol se aplică în mod corespunzător și în cazul divorțului prevăzut de art. 375.

Actele încheiate în frauda celuilalt soț

Art. 386. - Puneri în aplicare (1), Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Actele menționate la art. 346 alin. (2), precum și actele din care se nasc obligații în sarcina comunității, încheiate de unul dintre soți după data introducerii cererii de divorț sunt anulabile, dacă au fost făcute în frauda celuilalt soț. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Doctrină (1)

Opozabilitatea față de terți

Art. 387. - Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul și, după caz, certificatul de divorț prevăzut la art. 375 sunt opozabile față de terți, în condițiile legii.

(2) Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător, inclusiv în cazul prevăzut la art. 375. Doctrină (1)

II. Dreptul la despăgubiri

Acordarea despăgubirilor

Art. 388. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (8), Modele (1)

Distinct de dreptul la prestația compensatorie prevăzut la art. 390, soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească. Instanța de tutelă soluționează cererea prin hotărârea de divorț.

III. Obligația de întreținere între foștii soți Reviste (1)

Obligația de întreținere

Art. 389. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (9), Modele (2)

(1) Prin desfacerea căsătoriei, obligația de întreținere între soți încetează. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Soțul divorțat are dreptul la întreținere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. El are drept la întreținere și atunci când incapacitatea se ivește în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2)

(3) Întreținerea datorată potrivit dispozițiilor alin. (2) se stabilește până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale și cu starea de nevoie a creditorului. Această întreținere, împreună cu întreținerea datorată copiilor, nu va putea depăși jumătate din venitul net al celui obligat la plată. Jurisprudență, Doctrină (3)

(4) Când divorțul este pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți, acesta nu beneficiază de prevederile alin. (2) și (3) decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei. Reviste (4), Doctrină (1), Modele (2)

(5) În afara altor cazuri prevăzute de lege, obligația de întreținere încetează prin recăsătorirea celui îndreptățit. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

IV. Prestația compensatorie Reviste (1)

Condițiile prestației compensatorii

Art. 390. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (9), Modele (2)

(1) În cazul în care divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de o prestație care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorțul l-ar determina în condițiile de viață ale celui care o solicită. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Prestația compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Soțul care solicită prestația compensatorie nu poate cere de la fostul său soț și pensie de întreținere, în condițiile art. 389. Reviste (3), Doctrină (1)

Stabilirea prestației compensatorii

Art. 391. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Reviste (6), Doctrină (1)

(2) La stabilirea prestației compensatorii se ține seama atât de resursele soțului care o solicită, cât și de mijloacele celuilalt soț din momentul divorțului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum și de orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta și starea de sănătate a soților, contribuția la creșterea copiilor minori pe care a avut-o și urmează să o aibă fiecare soț, pregătirea profesională, posibilitatea de a desfășura o activitate producătoare de venituri și altele asemenea. Reviste (6), Doctrină (1), Modele (1)

Forma prestației compensatorii

Art. 392. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată. Reviste (2)

(3) Renta și uzufructul se pot constitui pe toată durata vieții celui care solicită prestația compensatorie sau pentru o perioadă mai scurtă, care se stabilește prin hotărârea de divorț. Reviste (4), Doctrină (1)

Garanții

Art. 393. - Legislație conexă (1), Reviste (6), Doctrină (5)

Instanța, la cererea soțului creditor, îl poate obliga pe soțul debitor să constituie o garanție reală sau să dea cauțiune pentru a asigura executarea rentei.

Modificarea prestației compensatorii

Art. 394. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Instanța poate mări sau micșora prestația compensatorie, dacă se modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului și resursele creditorului. Reviste (4)

(2) În cazul în care prestația compensatorie constă într-o sumă de bani, aceasta se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației. Reviste (4), Doctrină (2)

Încetarea prestației compensatorii

Art. 395. - Reviste (11), Doctrină (5)

Prestația compensatorie încetează prin decesul unuia dintre soți, prin recăsătorirea soțului creditor, precum și atunci când acesta obține resurse de natură să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul căsătoriei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cu privire la efectele desfacerii căsătoriei asupra regimului matrimonial, acesta va înceta, ca regulă, începând cu data introducerii cererii de divorț, și doar prin excepție, de la data separației în fapt, în cazul divorțului prin acord (atât pe cale judiciară, cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială) sau la cererea oricăruia dintre soți. 
    Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul, precum și, după caz, certificatul de divorț, sunt opozabile terților, cu respectarea dispozițiilor privitoare la publicitate din art. 291, 334 și 335 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Acestea își fac simțită prezența în legătură cu regimul matrimonial (art. 385-387 C. civ..), cu dreptul la despăgubiri (art. 388 C. civ..), cu obligația de întreținere între foștii soți (art. 389 C. civ..), precum și cu prestația compensatorie (art. 390-395 C. civ.), aceasta din urmă de interes practic neglijabil în cazul nulității sau anulării căsătoriei, întrucât dreptul la prestație compensatorie167 presupune ocăsătorie care adurat cel puțin 20 de ani ceea ce, dat fiind regimul juridic al nulităților în materie de căsătorie are șanse teoretice de împlinire în cazul nulității pentru bigamie, pentru rudenie în grad interzis de lege, precum și pentru lipsa diferenței de sex. 
    167 Prestația compensatorie se poate acorda de instanță la cerere, odată cu divorțul, pentru a se compensa, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care l-ar determina divorțul în condițiile de viață ale celui care o solicită (art. 390 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    I. încetarea regimului matrimonial – art. 385 C. civ..; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizări introductive. Art. 385 este o consecință a art. 319 noul C. civ. (a se vedea supra comentariul la acest articol), care dispune că „regimul matrimonial încetează prin (...) desfacerea (...) căsătoriei”. Soluția textului (încetarea regimului matrimonial la data introducerii cererii de divorț sau, dacă este cazul, la data separației în fapt) este una rațională deoarece este evident că, odată introdusă cererea de divorț, respectiv odată intervenită separarea în fapt a soților, viața lor de familie, inclusiv în ce privește raporturile lor patrimoniale, suferă modificări radicale, practic incompatibile cu raporturile de înțelegere și colaborare pe care le presupune buna funcționare a unui regim matrimonial, fie el și acela al separației de bunuri. Chiar și în ipoteza practică a unui divorț total lipsit de aspecte conflictuale, continuarea regimului matrimonial după introducerea cererii de divorț poate crea probleme dificil de rezolvat (de exemplu, referitoare la achiziționarea de noi bunuri, gestionarea celor existente sau asumarea de noi obligații) și deci evitarea lor prin această reglementare este salutară. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Repercusiunile divorțului asupra relațiilor patrimoniale stabilite prin efectul căsătoriei sunt semnificative. Comunitatea de interese – tradusă în existența unui regim matrimonial, vocație succesorală reciprocă, îndatorire de sprijin material reciproc între soți, obligație a fiecăruia de a contribui la susținerea cheltuielilor menajului comun, obligația de întreținere între soți, un statut protejat al locuinței familiei – se stinge, și face necesară „încheierea socotelilor” pecuniare între foștii soți; de asemenea, divorțul poate implica unele efecte reparatorii de natură patrimonială între ex-soți: dreptul la despăgubiri, dreptul la prestație compensatorie; prin desfacerea căsătoriei încetează dreptul la întreținere între soți, dar ia naștere un drept la întreținere între foștii soți. Înainte de a analiza aceste categorii de efecte, vom face unele precizări cu privire la data de la care se produc efectele patrimoniale ale divorțului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Reviste:
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Despre prestația compensatorie în cazul desfacerii căsătoriei
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Efectele desfacerii căsătoriei prin divorț în lumina noului Cod civil
Discuții privind căsătoria putativă în actuala statornicire a Codului civil român
Considerații în legătură cu taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri în materia raporturilor de familie reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Acțiune în modificarea^1 prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei
Cerere de divorț.
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți
Acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
Cerere de împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.
Cerere de divorț când ambele părți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei.
Acțiune pentru reclamarea întreținerii de către unul dintre soți în timpul procesului de divorț.
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...