Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfacerea căsătoriei - Efectele divorțului -
§4.
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori Admis recurs în interesul legii (1)

Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori

Art. 396. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7), Modele (5)

(1) Instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului, asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 264 sunt aplicabile. Jurisprudență, Reviste (2)

Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

Art. 397. - Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (9), Comentarii expert (2)

După divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, afară de cazul în care instanța decide altfel. Jurisprudență, Comentarii expert (3)

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte

Art. 398. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (8), Modele (4)

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți. Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3)

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

Exercitarea autorității părintești de către alte persoane

Art. 399. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (8), Modele (1)

(1) În mod excepțional, instanța de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimțământul acestora, sau într-o instituție de ocrotire. Acestea exercită drepturile și îndatoririle care revin părinților cu privire la persoana copilului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Instanța stabilește dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de către părinți în comun sau de către unul dintre ei. Doctrină (1)

Locuința copilului după divorț

Art. 400. - Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (7), Modele (4), Comentarii expert (1)

(1) În lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Dacă până la divorț copilul a locuit cu ambii părinți, instanța îi stabilește locuința la unul dintre ei, ținând seama de interesul său superior. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În mod excepțional, și numai dacă este în interesul superior al copilului, instanța poate stabili locuința acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire. Acestea exercită supravegherea copilului și îndeplinesc toate actele obișnuite privind sănătatea, educația și învățătura sa. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

Drepturile părintelui separat de copil

Art. 401. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5), Modele (2)

(1) În cazurile prevăzute la art. 400, părintele sau, după caz, părinții separați de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă decide cu privire la modalitățile de exercitare a acestui drept. Ascultarea copilului este obligatorie, art. 264 fiind aplicabil. Jurisprudență, Reviste (6)

Stabilirea contribuției părinților

Art. 402. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Modele (6), Comentarii expert (1)

(1) Instanța de tutelă, prin hotărârea de divorț, stabilește contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile titlului V privind obligația de întreținere se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Modificarea măsurilor luate cu privire la copil

Art. 403. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (8)

În cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle părinților divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice specializate pentru protecția copilului sau a procurorului. Jurisprudență

Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri

Art. 404. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (10)

În cazul prevăzut la art. 293 alin. (2), instanța hotărăște asupra raporturilor dintre părinți și copiii lor minori, dispozițiile art. 396-403 fiind aplicabile în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Autoritatea părintească comună în ipoteza litigiilor cu elemente de extraneitate - Mădălina Moceanu
Faptul că părinții locuiesc în țări diferite nu poate constitui un motiv temeinic pentru ca tatăl să fie exclus de la exercițiul autorității părintești, neputând fi reținută, ca întemeiată, afirmația recurentei privind imposibilitatea exercitării în comun a autorității părintești.
Această instituție nu presupune o prezență fizică a părinților în același loc în momentul luării unei hotărâri cu privire la persoana minorilor, și nici acordul expres pentru fiecare act în parte, ci o consultare a părinților, pentru ca, de comun acord, să fie luate măsurile cele mai bune pentru copii cu privire la aspecte de o oarecare însemnătate, nu pentru orice act sau fapt ce rezultă din traiul zilnic.
[ Mai mult... ]

Convenție cu privire la modalit. de plată a obligaț. de întreținere.Posibilitate compensare cu o altă creanță, de natură diferită - Mădălina Moceanu
Luarea în considerare a pensiei de întreținere pe care pârâtul o datorează fiicei sale minore, rămasă în grija reclamantei, pentru compensarea datoriei pe care aceasta din urmă o are față de el, este o înțelegere ce contravine dispozițiilor legale menite a proteja copilul minor și interesele sale, motiv pentru care, chiar dacă părinții lui și-au asumat-o cu bună-credință, nu poate produce efectele juridice pe care ei le-au dorit.
Extras din Decizia civilă nr. 1368/22.10.2013, Curtea de Apel Timișoara, Secția I civilă-complet specializat de familie și minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

De ce se ține cont la stabilirea domiciliului minorului? - Mădălina Moceanu
Sentimentul de stabilitate și apartenență al minorului este un factor important în a decide cu cine să locuiască în continuare, acesta fiind un punct de diferențiere între părinți în condițiile în care nu există o inegalitate între părți din punctul de vedere al mijloacelor materiale de bază, ambii părinți oferind condiții locative corespunzătoare creșterii și dezvoltării armonioase a acestuia, aspect relevat și de concluziile anchetelor sociale efectuate în cauză, dar și de martorii audiați atât de prima instanță cât și de tribunal.
Așadar, în speță au, din punct de vedere decizional, o greutate mai mare circumstanțele legate de compatibilitatea emoțională dintre părinte și copil, aptitudinile parentale dezvoltate de-a lungul timpului, stabilitatea afectivă pe care apropierea de unul dintre părinți o creează pentru copil (incluzând aici și mediul familial dezvoltat în jurul acelui părinte).
[ Mai mult... ]

De principiu, potrivit noului Cod Civil, după divorț autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți - Mădălina Moceanu
În materia divorțului, noul Cod Civil, prin dispozițiile art. 397, consacră regula potrivit căreia, după divorț autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, încredințarea minorului unuia dintre părinți putându-se dispune cu titlu de excepție pentru motive întemeiate, potrivit dispozițiilor art. 398 Cod civil.
Extras din Decizia civilă nr. 3732/19.06.2013, Curtea de Apel Oradea,www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    687 În același sens, C. Irimia, Comentariul art. 506, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 609, nr. 1.
Pentru soluția potrivit căreia instanța nu este ținută de înțelegerea intervenită între părinții aflați în divorț în sensul ca mama să preia integral exercitarea autorității părintești, câtă vreme nu au fost relevate motive temeinice care să justifice abdicarea de la regula exercitării în comun a autorității părintești, a se vedea Trib. Sibiu, Secția I civilă, decizia civilă nr. 88/2012, nepublicată. Pentru soluția contrară, luând act de înțelegerea părinților ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către mamă, Jud. Sector 1 București, sentința civilă nr. 2532/2011 (nepublicată). Precizăm că, așa cum stabilește art. 36 alin. (6) din Legea nr. 272/2004, republicată, dispoziție introdusă prin O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative – ulterioară deci soluțiilor de speță invocate – „ Un părinte nu poate renunța la autoritatea părintească, dar se poate înțelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești, în condițiile art. 506 C. civ..”
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 396-403 C. civ.., autoritatea părintească se exercită, în cazul divorțului părinților, potrivit dispozițiilor din cod referitoare la efectele divorțului în raporturile dintre părinți și copii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Art. 396 noul C. civ. reprezintă un text de principiu, care face introducere la normele care reglementează efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori. Totuși, textul conține și o serie de prevederi importante, care trebuie avute în vedere de instanța de tutelă la momentul pronunțării hotărârii de divorț, în partea privind raporturile dintre părinți și copiii lor minori. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    În privința raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor, instanța de tutelă va avea în vedere interesul superior al copilului, concluziile raportului de anchetă psihosocială, învoiala părinților (care obligatoriu trebuie să concorde cu interesul superior al copilului). 
    Se au în vedere copiii comuni ai soților, indiferent că aceștia sunt firești, adoptați, născuți sau nu prin tehnica reproducerii asistate medi­cal cu terț donator. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Reviste:
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
Desfacerea căsătoriei în baza acordului părților. Înțelegere cu privire la cuantumul pensiei de întreținere datorată minorei de tată. Exercitarea autorității părintești în comun. Divorțul pronunțat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunțat hotărârea rămasă irevocabilă. Divorț care se află pe rol într-o cale de atac ordinară, respectiv în apel, divorțul nefiind încă pronunțat. Aplicarea prevederilor noului Cod civil relațiilor dintre părinți și copii
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
Cerere de divorț.
Acțiune pentru stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței copilului din afara căsătoriei sau (după caz) pentru modificarea acestor aspecte
Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor.
Cerere de chemare în judecată pentru legături personale cu minorul.
Acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul
Cerere de reducerea pensiei de întreținere.
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1/2013
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...