Efectele divorțului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Desfacerea căsătoriei -
SECȚIUNEA a 2-a

Efectele divorțului
Puneri în aplicare (1)

§1. Data desfacerii căsătoriei

Data desfacerii căsătoriei

Art. 382. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul a rămas definitivă. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Prin excepție, dacă acțiunea de divorț este continuată de moștenitorii soțului reclamant, potrivit art. 380, căsătoria se socotește desfăcută la data decesului. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) În cazul prevăzut de art. 375, căsătoria este desfăcută pe data eliberării certificatului de divorț. Reviste (4), Doctrină (1)

§2. Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți

Numele de familie după căsătorie

Art. 383. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (10), Modele (6)

(1) La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanța ia act de această înțelegere prin hotărârea de divorț. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului, instanța poate să încuviințeze ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înțelegeri între ei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(3) Dacă nu a intervenit o înțelegere sau dacă instanța nu a dat încuviințarea, fiecare dintre foștii soți poartă numele dinaintea căsătoriei. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Drepturile soțului divorțat

Art. 384. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Divorțul este considerat pronunțat împotriva soțului din a cărui culpă exclusivă s-a desfăcut căsătoria. Reviste (1)

(2) Soțul împotriva căruia a fost pronunțat divorțul pierde drepturile pe care legea sau convențiile încheiate anterior cu terții le atribuie acestuia. Doctrină (3)

(3) Aceste drepturi nu sunt pierdute în cazul culpei comune sau al divorțului prin acordul soților. Doctrină (1)

§3. Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți

I. Efecte cu privire la regimul matrimonial Reviste (1)

Încetarea regimului matrimonial

Art. 385. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (8), Modele (4)

(1) În cazul divorțului, regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț. Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soți sau amândoi, împreună, în cazul divorțului prin acordul lor, pot cere instanței de divorț să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separației în fapt. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prevederile acestui articol se aplică în mod corespunzător și în cazul divorțului prevăzut de art. 375.

Actele încheiate în frauda celuilalt soț

Art. 386. - Puneri în aplicare (1), Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Actele menționate la art. 346 alin. (2), precum și actele din care se nasc obligații în sarcina comunității, încheiate de unul dintre soți după data introducerii cererii de divorț sunt anulabile, dacă au fost făcute în frauda celuilalt soț. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Doctrină (1)

Opozabilitatea față de terți

Art. 387. - Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul și, după caz, certificatul de divorț prevăzut la art. 375 sunt opozabile față de terți, în condițiile legii.

(2) Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător, inclusiv în cazul prevăzut la art. 375. Doctrină (1)

II. Dreptul la despăgubiri

Acordarea despăgubirilor

Art. 388. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (8), Modele (1)

Distinct de dreptul la prestația compensatorie prevăzut la art. 390, soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească. Instanța de tutelă soluționează cererea prin hotărârea de divorț.

III. Obligația de întreținere între foștii soți Reviste (1)

Obligația de întreținere

Art. 389. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (9), Modele (2)

(1) Prin desfacerea căsătoriei, obligația de întreținere între soți încetează. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Soțul divorțat are dreptul la întreținere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. El are drept la întreținere și atunci când incapacitatea se ivește în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2)

(3) Întreținerea datorată potrivit dispozițiilor alin. (2) se stabilește până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale și cu starea de nevoie a creditorului. Această întreținere, împreună cu întreținerea datorată copiilor, nu va putea depăși jumătate din venitul net al celui obligat la plată. Jurisprudență, Doctrină (3)

(4) Când divorțul este pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți, acesta nu beneficiază de prevederile alin. (2) și (3) decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei. Reviste (4), Doctrină (1), Modele (2)

(5) În afara altor cazuri prevăzute de lege, obligația de întreținere încetează prin recăsătorirea celui îndreptățit. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

IV. Prestația compensatorie Reviste (1)

Condițiile prestației compensatorii

Art. 390. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (9), Modele (2)

(1) În cazul în care divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de o prestație care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorțul l-ar determina în condițiile de viață ale celui care o solicită. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Prestația compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Soțul care solicită prestația compensatorie nu poate cere de la fostul său soț și pensie de întreținere, în condițiile art. 389. Reviste (3), Doctrină (1)

Stabilirea prestației compensatorii

Art. 391. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Reviste (6), Doctrină (1)

(2) La stabilirea prestației compensatorii se ține seama atât de resursele soțului care o solicită, cât și de mijloacele celuilalt soț din momentul divorțului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum și de orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta și starea de sănătate a soților, contribuția la creșterea copiilor minori pe care a avut-o și urmează să o aibă fiecare soț, pregătirea profesională, posibilitatea de a desfășura o activitate producătoare de venituri și altele asemenea. Reviste (6), Doctrină (1), Modele (1)

Forma prestației compensatorii

Art. 392. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată. Reviste (2)

(3) Renta și uzufructul se pot constitui pe toată durata vieții celui care solicită prestația compensatorie sau pentru o perioadă mai scurtă, care se stabilește prin hotărârea de divorț. Reviste (4), Doctrină (1)

Garanții

Art. 393. - Legislație conexă (1), Reviste (6), Doctrină (5)

Instanța, la cererea soțului creditor, îl poate obliga pe soțul debitor să constituie o garanție reală sau să dea cauțiune pentru a asigura executarea rentei.

Modificarea prestației compensatorii

Art. 394. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Instanța poate mări sau micșora prestația compensatorie, dacă se modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului și resursele creditorului. Reviste (4)

(2) În cazul în care prestația compensatorie constă într-o sumă de bani, aceasta se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației. Reviste (4), Doctrină (2)

Încetarea prestației compensatorii

Art. 395. - Reviste (11), Doctrină (5)

Prestația compensatorie încetează prin decesul unuia dintre soți, prin recăsătorirea soțului creditor, precum și atunci când acesta obține resurse de natură să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul căsătoriei.

§4. Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori Admis recurs în interesul legii (1)

Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori

Art. 396. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7), Modele (5)

(1) Instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului, asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 264 sunt aplicabile. Jurisprudență, Reviste (2)

Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

Art. 397. - Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (9), Comentarii expert (2)

După divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, afară de cazul în care instanța decide altfel. Jurisprudență, Comentarii expert (3)

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte

Art. 398. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (8), Modele (4)

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți. Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3)

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

Exercitarea autorității părintești de către alte persoane

Art. 399. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (8), Modele (1)

(1) În mod excepțional, instanța de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimțământul acestora, sau într-o instituție de ocrotire. Acestea exercită drepturile și îndatoririle care revin părinților cu privire la persoana copilului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Instanța stabilește dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de către părinți în comun sau de către unul dintre ei. Doctrină (1)

Locuința copilului după divorț

Art. 400. - Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (7), Modele (4), Comentarii expert (1)

(1) În lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Dacă până la divorț copilul a locuit cu ambii părinți, instanța îi stabilește locuința la unul dintre ei, ținând seama de interesul său superior. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În mod excepțional, și numai dacă este în interesul superior al copilului, instanța poate stabili locuința acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire. Acestea exercită supravegherea copilului și îndeplinesc toate actele obișnuite privind sănătatea, educația și învățătura sa. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

Drepturile părintelui separat de copil

Art. 401. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5), Modele (2)

(1) În cazurile prevăzute la art. 400, părintele sau, după caz, părinții separați de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă decide cu privire la modalitățile de exercitare a acestui drept. Ascultarea copilului este obligatorie, art. 264 fiind aplicabil. Jurisprudență, Reviste (6)

Stabilirea contribuției părinților

Art. 402. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Modele (6), Comentarii expert (1)

(1) Instanța de tutelă, prin hotărârea de divorț, stabilește contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile titlului V privind obligația de întreținere se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Modificarea măsurilor luate cu privire la copil

Art. 403. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (8)

În cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle părinților divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice specializate pentru protecția copilului sau a procurorului. Jurisprudență

Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri

Art. 404. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (10)

În cazul prevăzut la art. 293 alin. (2), instanța hotărăște asupra raporturilor dintre părinți și copiii lor minori, dispozițiile art. 396-403 fiind aplicabile în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Autoritatea părintească comună în ipoteza litigiilor cu elemente de extraneitate - Mădălina Moceanu
Faptul că părinții locuiesc în țări diferite nu poate constitui un motiv temeinic pentru ca tatăl să fie exclus de la exercițiul autorității părintești, neputând fi reținută, ca întemeiată, afirmația recurentei privind imposibilitatea exercitării în comun a autorității părintești.
Această instituție nu presupune o prezență fizică a părinților în același loc în momentul luării unei hotărâri cu privire la persoana minorilor, și nici acordul expres pentru fiecare act în parte, ci o consultare a părinților, pentru ca, de comun acord, să fie luate măsurile cele mai bune pentru copii cu privire la aspecte de o oarecare însemnătate, nu pentru orice act sau fapt ce rezultă din traiul zilnic.
[ Mai mult... ]

Convenție cu privire la modalit. de plată a obligaț. de întreținere.Posibilitate compensare cu o altă creanță, de natură diferită - Mădălina Moceanu
Luarea în considerare a pensiei de întreținere pe care pârâtul o datorează fiicei sale minore, rămasă în grija reclamantei, pentru compensarea datoriei pe care aceasta din urmă o are față de el, este o înțelegere ce contravine dispozițiilor legale menite a proteja copilul minor și interesele sale, motiv pentru care, chiar dacă părinții lui și-au asumat-o cu bună-credință, nu poate produce efectele juridice pe care ei le-au dorit.
Extras din Decizia civilă nr. 1368/22.10.2013, Curtea de Apel Timișoara, Secția I civilă-complet specializat de familie și minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

De ce se ține cont la stabilirea domiciliului minorului? - Mădălina Moceanu
Sentimentul de stabilitate și apartenență al minorului este un factor important în a decide cu cine să locuiască în continuare, acesta fiind un punct de diferențiere între părinți în condițiile în care nu există o inegalitate între părți din punctul de vedere al mijloacelor materiale de bază, ambii părinți oferind condiții locative corespunzătoare creșterii și dezvoltării armonioase a acestuia, aspect relevat și de concluziile anchetelor sociale efectuate în cauză, dar și de martorii audiați atât de prima instanță cât și de tribunal.
Așadar, în speță au, din punct de vedere decizional, o greutate mai mare circumstanțele legate de compatibilitatea emoțională dintre părinte și copil, aptitudinile parentale dezvoltate de-a lungul timpului, stabilitatea afectivă pe care apropierea de unul dintre părinți o creează pentru copil (incluzând aici și mediul familial dezvoltat în jurul acelui părinte).
[ Mai mult... ]

De principiu, potrivit noului Cod Civil, după divorț autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți - Mădălina Moceanu
În materia divorțului, noul Cod Civil, prin dispozițiile art. 397, consacră regula potrivit căreia, după divorț autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, încredințarea minorului unuia dintre părinți putându-se dispune cu titlu de excepție pentru motive întemeiate, potrivit dispozițiilor art. 398 Cod civil.
Extras din Decizia civilă nr. 3732/19.06.2013, Curtea de Apel Oradea,www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 382 Față de dispozițiile art. 39 Codul familiei., noua reglementare stabilește că data desfacerii căsătoriei se raportează la ziua în care hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul arămas definitivă (nu irevocabilă, așa cum se prevedea anterior). În plus, alin. (2) și (3) ale art. 382 noul C. civ. statuează alte două momente la care căsătoria este considerată desfăcută: data decesului, în ipoteza continuării acțiunii de divorț de către moștenitorii soțului reclamant, și data eliberării certificatului de divorț, în cazul divorțului pe cale administrativă sau prin procedură notarială. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Este esențial să reținem că nu faptul depunerii unei cereri de divorț are efect extinctiv asupra regimului matrimonial, ci acela al desfacerii căsătoriei pe data, după caz, aeliberării certificatului de divorț sau arămânerii definitive ahotărârii instanței (art. 382 C. civ..). În alte cuvinte, regimul matrimonial încetează pe data, ca regulă, adepunerii cererii de divorț sub condiția ca respectiva cerere de divorț să fi fost admisă. Altminteri, dacă cererea de divorț primește oaltă soluție – este respinsă, se constată împăcarea soților, intervine perimarea cererii etc. – nerealizându-se condiția desfacerii căsătoriei, regimul matrimonial continuă să funcționeze. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizări introductive. Data desfacerii căsătoriei interesează în raporturile dintre foștii soți și în cele dintre aceștia și copiii lor minori. În raporturile dintre foștii soți și terți, efectele divorțului (e vorba aici, evident, de cele patrimoniale) devin opozabile celor din urmă pe data îndeplinirii formalităților de publicitate (a se vedea G.C. Frențiu, Familia, p. 333; M. Avram, Familia, p. 139), reglementate în art. 387 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   312. Data desfacerii căsătoriei în cazul divorțului pe cale judiciară. În cazul divorțului pronunțat de instanța de judecată, căsătoria se consi­deră desfăcută din ziua în care hotărârea de divorț a rămas definitivă, dată de la care divorțul produce efecte în raporturile dintre soți. 
    În privința sintagmei "hotărâre definitivă" trebuie avute în vedere prevederile art. 222 din Legea nr. 71/2011, conform cărora până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea la hotărârea judecătorească definitivă se înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă, precum și dispozițiile art. 8 din Legea nr. 76/2012, conform cărora de la data intrării în vigoare a Co­dului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă și irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cazul divorțului pronunțat de instanța de judecată, căsătoria se consideră desfăcută din ziua în care hotărârea de divorț a rămas definitivă, dată de la care divorțul produce efecte în raporturile dintre soți. În privința sintagmei "hotărâre definitivă" trebuie avute în vedere prevederile art. 222 din Legea nr. 71/2011, conform cărora până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea la hotărârea judecătorească definitivă se înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Reviste:
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Despre prestația compensatorie în cazul desfacerii căsătoriei
Discuții privind căsătoria putativă în actuala statornicire a Codului civil român
Efectele desfacerii căsătoriei prin divorț în lumina noului Cod civil
Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Cerere de divorț.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
Acțiune în modificarea^1 prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
Acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți
Acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți
Acțiune pentru stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței copilului din afara căsătoriei sau (după caz) pentru modificarea acestor aspecte
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1/2013
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...