Efectele asupra rudeniei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Efectele adopției -
Efectele asupra rudeniei

Art. 470. - Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Prin adopție se stabilesc filiația dintre adoptat și cel care adoptă, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Raporturile de rudenie încetează între adoptat și descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești și rudele acestora, pe de altă parte. Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Când adoptator este soțul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile de rudenie ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc și rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Stabilirea legăturilor de filiație și de rudenie civilă. Efectul principal al adopției este acela constitutiv de legături de filiație civilă între adoptat și, subînțelegem, descendenții săi, pe de o parte, și adoptator sau adoptatori, pe de altă parte, precum și de relații de rudenie civilă între adoptat, descendenții săi și rudele părintelui sau părinților adoptivi, de la data rămânerii definitive a hotărârii de încuviințare a adopției (art. 469 noul C. civ.). Adoptatul intră în familia părintelui său adoptiv asemenea unui descendent firesc al acestuia, fie că este vorba despre adoptatul minor, fie despre cel major. Atât adoptatul, cât și descendenții săi, devin rude cu adoptatorul sau adoptatorii, precum și cu rudele firești ale acestora. În cazul copilului adoptat, în temeiul filiației civile astfel stabilite, are loc transferul drepturilor și îndatoririlor părintești către părintele sau părinții adoptatori [art. 471 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Prevederile interesând efectele adopției, art. 469-474 C. civ.., reunite în secțiunea a 3-a, „Efectele adopției” din capitolul consacrat filiației prin adopție, se completează cu cele stabilite prin art. 66-70 din Legea privind procedura adopției. 
    Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată (art. 469 C. civ..). Este data la care se raportează stabilirea legăturii de filiație între adoptat și adoptator, precum și a legăturii de rudenie între adoptat și rudele părintelui adoptatorului, împreună cu toate consecințele atașate relației de filiație civilă și de rudenie civilă, concomitent cu stingerea raporturilor de rudenie firească dintre adoptat, descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești, precum și rudele acestora, pe de altă parte. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Din acest moment, rudenia firească dintre adoptat și descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești și rudele acestora, pe de altă parte, încetează. Se exceptează cazul în care se adoptă un copil de soțul părintelui firesc ori de partenerul părintelui firesc, persoană de sex opus și necăsătorită, cu care părintele necăsătorit se află într-o relație stabilă și conviețuiește, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, partener care a întreținut copilul minim 5 ani (art. 6 din Legea nr. 273/2004, republicată), când încetarea raporturilor de rudenie se produce numai față de părintele firesc și rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul. Spre exemplu, părinții unui copil divorțează, iar copilul este încredințat mamei, care se recăsătorește și soțul acesteia din cea de a doua căsătorie adoptă copilul său ori, deși nu se recăsătorește, are o relație stabilă cu o persoană necăsătorită, de sex opus. În aceste condiții, ca urmare a încuviințării adopției prin hotărâre irevocabilă (definitivă, potrivit noului Cod de procedură civilă), încetează legăturile de rudenie numai între copil și descendenții săi, pe de o parte, și tatăl său - soțul mamei din prima căsătorie - și rudele acestuia, pe de altă parte. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prin adopție se stabilește filiația între adoptat și adoptator și se nasc legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. 
   2. Din acest moment, rudenia firească dintre adoptat și descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești și rudele acestora, pe de altă parte, încetează. Se exceptează cazul în care se adoptă un copil de soțul părintelui firesc ori de partenerul părintelui firesc, persoană de sex opus și necăsătorită, cu care părintele necăsătorit se află într-o relație stabilă și convie­țuiește, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, partener care a întreținut copilul minim 5 ani (art. 71 din Legea nr. 273/2004, republicată), când încetarea raporturilor de rudenie se produce numai față de părintele firesc și rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul. Spre exemplu, părinții unui copil divorțează, iar copilul este încredințat mamei, care se recăsătorește și soțul acesteia din cea de a doua căsătorie adoptă copilul său ori, deși nu se recăsătorește, are o relație stabilă cu o persoană necăsătorită, de sex opus. În aceste condiții, ca urmare a încuviințării adopției prin hotărâre irevocabilă, încetează legăturile de rudenie numai între copil și descendenții săi, pe de o parte și tatăl său - soțul mamei din prima căsătorie - și rudele acestuia, pe de altă parte. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Filiația firească și filiația civilă. Noțiunea juridică de filiație nu este în mod necesar otranspunere fidelă arealității biologice; în cazul adopției legătura de filiație este complet detașată de suportul biologic, este așa-zis „civilă”, se fondează pe operațiunea juridică aadopției. Prin urmare, oprimă distincție de operat este aceea între filiația firească și filiația civilă. Rudenia civilă generată prin filiația adoptivă, civilă, are potențialul de amplitudine al rudeniei firești, în sensul că odată ce adopția afost definitiv încuviințată, rudenia este rearanjată atât în linie dreaptă – bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană – cât și în linie colaterală – generată prin faptul că mai multe persoane au un ascendent comun [art. 470 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Reviste:
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Considerații privind exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, concomitent și în mod egal, în caz de divorț, în lumina dispozițiilor Codului civil
Apel. Cerere de interventie în interes propriu. Termenul pâna la care aceasta cerere poate fi modificată
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul - actor important în procedura adopției
Răspunderea părinților pentru fapta copiilor lor minori în reglementarea Noului Cod civil român
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Consimțământul la adopție
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...