Efectele adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rudenia - Adopția -
SECȚIUNEA a 3-a

Efectele adopției
Legislație conexă (1)

Data adopției

Art. 469. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată.

Efectele asupra rudeniei

Art. 470. - Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Prin adopție se stabilesc filiația dintre adoptat și cel care adoptă, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Raporturile de rudenie încetează între adoptat și descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești și rudele acestora, pe de altă parte. Reviste (3), Doctrină (3)

(3) Când adoptator este soțul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile de rudenie ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc și rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul. Reviste (1), Doctrină (1)

Raporturile dintre adoptator și adoptat

Art. 471. - Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Adoptatorul are față de copilul adoptat drepturile și îndatoririle părintelui față de copilul său firesc. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În cazul în care cel care adoptă este soțul părintelui firesc al adoptatului, drepturile și îndatoririle părintești se exercită de către adoptator și părintele firesc căsătorit cu acesta. Reviste (1)

(3) Adoptatul are față de adoptator drepturile și îndatoririle pe care le are orice persoană față de părinții săi firești. Reviste (2), Doctrină (2)

Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești

Art. 472. - Reviste (2), Doctrină (4)

Dacă adoptatorul este decăzut din exercițiul drepturilor părintești, instanța de tutelă, ținând seama de interesul superior al copilului, poate să instituie tutela sau una dintre măsurile de protecție prevăzute de lege. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Numele adoptatului

Art. 473. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Copilul adoptat dobândește prin adopție numele de familie al celui care adoptă. Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Dacă adopția se face de către 2 soți ori de către soțul care adoptă copilul celuilalt soț, iar soții au nume comun, copilul adoptat poartă acest nume. În cazul în care soții nu au nume de familie comun, ei sunt obligați să declare instanței care încuviințează adopția numele pe care acesta urmează să îl poarte. Dacă soții nu se înțeleg, hotărăște instanța. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile. Jurisprudență

(3) Pentru motive temeinice, instanța, încuviințând adopția, la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare și cu consimțământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. Doctrină (2)

(4) În cazul adopției unei persoane căsătorite, care poartă un nume comun cu celălalt soț, soțul adoptat poate lua numele adoptatorului, cu consimțământul celuilalt soț, dat în fața instanței care încuviințează adopția. Doctrină (3)

(5) Pe baza hotărârii definitive de încuviințare a adopției, serviciul de stare civilă competent întocmește, în condițiile legii, un nou act de naștere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuți ca fiind părinții săi firești. Vechiul act de naștere se păstrează, menționându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act. Modificări (1)

Informațiile cu privire la adopție

Art. 474. - Jurisprudență, Doctrină (5), Modele (3)

Informațiile cu privire la adopție sunt confidențiale. Modul în care adoptatul este informat cu privire la adopție și la familia sa de origine, precum și regimul juridic general al informațiilor privind adopția se stabilesc prin lege specială. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește efectele adopției, față de reglementarea Legii nr. 273/2004 (art. 56-59), observăm noutatea dispozițiilor art. 469-474 noul C. civ., sub următoarele aspecte: 
    a) adopția produce efecte de la data rămânerii definitive (nu irevocabile, ca anterior) a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată (art. 469 noul C. civ.); 
    b) tot în baza unei hotărâri definitive, potrivit alin. (5) al art. 473 noul C. civ., serviciul de stare civilă competent va întocmi noul act de naștere al copilului; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia adoptivă. În cazul celui adoptat și adescendenților săi, raporturile de rudenie firească față de părinții firești ai adoptatului și rudele acestora încetează pe data rămânerii definitive ahotărârii de încuviințare aadopției [art. 470 alin. (2) și art. 469 C. civ..], dar impedimentul la căsătorie fondat pe rudenia de sânge aadoptatului și adescendenților săi față de rudele firești se menține, fiind dublată de interdicția de căsătorie între rudele civile [art. 274 alin. (3) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Data de la care adopția își produce efectele, anume stabilirea legăturii de filiație între adoptat și adoptator, precum și a legăturii de rudenie între adoptat și rudele părintelui adoptatorului, împreună cu toate consecințele atașate relației de filiație civilă și de rudenie civilă, concomitent cu stingerea raporturilor de rudenie firească dintre adoptat, descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești, precum și rudele acestora, pe de altă parte [art. 470 alin. (1) și (2) noul C. civ.] este aceea a rămânerii definitive a hotărârii instanței de tutelă prin care a fost încuviințată adopția. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6

    Prevederile interesând efectele adopției, art. 469-474 C. civ.., reunite în secțiunea a 3-a, „Efectele adopției” din capitolul consacrat filiației prin adopție, se completează cu cele stabilite prin art. 66-70 din Legea privind procedura adopției. 
    Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată (art. 469 C. civ..). Este data la care se raportează stabilirea legăturii de filiație între adoptat și adoptator, precum și a legăturii de rudenie între adoptat și rudele părintelui adoptatorului, împreună cu toate consecințele atașate relației de filiație civilă și de rudenie civilă, concomitent cu stingerea raporturilor de rudenie firească dintre adoptat, descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești, precum și rudele acestora, pe de altă parte. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   480. Data adopției. Adopția începe să producă efecte de la mo­mentul la care hotărârea judecătorească prin care s-a încuviințat adop­ția a rămas definitivă. Conform art. 222 din Legea nr. 71/2011, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de pro­cedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. Prin urmare, odată ce hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției a rămas irevocabilă, respectiv definitivă, după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, adopția începe să își producă toate efectele. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Limite legale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul - actor important în procedura adopției
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Considerații privind exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, concomitent și în mod egal, în caz de divorț, în lumina dispozițiilor Codului civil
Apel. Cerere de interventie în interes propriu. Termenul pâna la care aceasta cerere poate fi modificată
Răspunderea părinților pentru fapta copiilor lor minori în reglementarea Noului Cod civil român
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Consimțământul la adopție
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției.
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
Cerere de încuviințare a adopției interne
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...