Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL V Drepturile și îndatoririle personale ale soților CAPITOLUL VII Desfacerea căsătoriei

CARTEA a II-a Despre familie - TITLUL II Căsătoria -
CAPITOLUL VI
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

§1. Despre regimul matrimonial în general

Regimurile matrimoniale

Art. 312. - Practică judiciară (1), Reviste (4), Doctrină (7), Modele (7), Referințe în cărți (3)

(1) Viitorii soți pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispozițiile prezentei secțiuni, dacă prin lege nu se prevede altfel. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4)

Efectele regimului matrimonial

Art. 313. - Doctrină (5), Referințe în cărți (2)

(1) Între soți, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei. Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Față de terți, regimul matrimonial este opozabil de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege, afară de cazul în care aceștia l-au cunoscut pe altă cale. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Neîndeplinirea formalităților de publicitate face ca soții să fie considerați, în raport cu terții de bună-credință, ca fiind căsătoriți sub regimul matrimonial al comunității legale. Reviste (1), Doctrină (1)

Mandatul convențional

Art. 314. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (7), Referințe în cărți (2)

Un soț poate să dea mandat celuilalt soț să îl reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial.

Mandatul judiciar

Art. 315. - Legislație conexă (1), Reviste (3), Doctrină (6), Referințe în cărți (3)

(1) În cazul în care unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, celălalt soț poate cere instanței de tutelă încuviințarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotărârea pronunțată se stabilesc condițiile, limitele și perioada de valabilitate a acestui mandat. Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, mandatul încetează atunci când soțul reprezentat nu se mai află în situația prevăzută la alin. (1) sau când este numit un tutore ori, după caz, un curator.

(3) Dispozițiile art. 346 și 347 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei

Art. 316. - Puneri în aplicare (1), Reviste (2), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) În mod excepțional, dacă unul dintre soți încheie acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei, celălalt soț poate cere instanței de tutelă ca, pentru o durată determinată, dreptul de a dispune de anumite bunuri să poată fi exercitat numai cu consimțământul său expres. Durata acestei măsuri poate fi prelungită, fără însă a se depăși în total 2 ani. Hotărârea de încuviințare a măsurii se comunică în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară sau mobiliară, după caz. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Actele încheiate cu nerespectarea hotărârii judecătorești sunt anulabile. Dreptul la acțiune se prescrie în termen de un an, care începe să curgă de la data când soțul vătămat a luat cunoștință de existența actului. Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 346 și 347 sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (1), Doctrină (1)

Independența patrimonială a soților

Art. 317. - Practică judiciară (8), Reviste (1), Doctrină (6), Proceduri (2), Referințe în cărți (3)

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soț poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane. Doctrină (2)

(2) Fiecare soț poate să facă singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea. Doctrină (2)

(3) În raport cu instituția de credit, soțul titular al contului are, chiar și după desfacerea sau încetarea căsătoriei, dreptul de a dispune de fondurile depuse, dacă prin hotărâre judecătorească executorie nu s-a decis altfel. Doctrină (2)

Dreptul la informare

Art. 318. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Fiecare soț poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire la bunurile, veniturile și datoriile sale, iar în caz de refuz nejustificat se poate adresa instanței de tutelă. Doctrină (1)

(2) Instanța poate să îl oblige pe soțul celui care a sesizat-o sau pe orice terț să furnizeze informațiile cerute și să depună probele necesare în acest sens.

(3) Terții pot să refuze furnizarea informațiilor cerute atunci când, potrivit legii, refuzul este justificat de păstrarea secretului profesional.

(4) Atunci când informațiile solicitate de un soț pot fi obținute, potrivit legii, numai la cererea celuilalt soț, refuzul acestuia de a le solicita naște prezumția relativă că susținerile soțului reclamant sunt adevărate. Reviste (1), Doctrină (1)

Încetarea regimului matrimonial

Art. 319. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei. Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (3)

(2) În timpul căsătoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (2)

Lichidarea regimului matrimonial Comentarii expert (1)

Art. 320. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (6), Modele (3)

În caz de încetare sau de schimbare, regimul matrimonial se lichidează potrivit legii, prin bună învoială sau, în caz de neînțelegere, pe cale judiciară. Hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, înscrisul întocmit în formă autentică notarială constituie act de lichidare.

§2. Locuința familiei

Noțiune

Art. 321. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (2), Reviste (7), Doctrină (6), Modele (8), Referințe în cărți (2)

(1) Locuința familiei este locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. Practică judiciară (1), Reviste (3), Doctrină (1)

Regimul unor acte juridice

Art. 322. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (7), Modele (8), Referințe în cărți (3)

(1) Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) De asemenea, un soț nu poate deplasa din locuință bunurile ce mobilează sau decorează locuința familiei și nu poate dispune de acestea fără consimțământul scris al celuilalt soț. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În cazul în care consimțământul este refuzat fără un motiv legitim, celălalt soț poate să sesizeze instanța de tutelă, pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului. Reviste (3), Doctrină (1)

(4) Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoștință despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial. Reviste (3), Doctrină (2)

(5) În lipsa notării locuinței familiei în cartea funciară, soțul care nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soț, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuință a familiei. Reviste (1), Doctrină (1)

(6) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător actelor încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (2).

Drepturile soților asupra locuinței închiriate

Art. 323. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (5), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) În cazul în care locuința este deținută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soț are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie. Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile art. 322 sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În caz de deces al unuia dintre soți, soțul supraviețuitor continuă exercitarea dreptului său locativ, dacă nu renunță în mod expres la acesta, în termenul prevăzut la art. 1.834. Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Atribuirea beneficiului contractului de închiriere

Art. 324. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (6), Modele (2), Referințe în cărți (4), Hotărâri judecătorești

(1) La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinței de către ambii soți și aceștia nu se înțeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soți, ținând seama, în ordine, de interesul superior al copiilor minori, de culpa în desfacerea căsătoriei și de posibilitățile locative proprii ale foștilor soți. Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(2) Soțul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este dator să plătească celuilalt soț o indemnizație pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o altă locuință, cu excepția cazului în care divorțul a fost pronunțat din culpa exclusivă a acestuia din urmă. Dacă există bunuri comune, indemnizația se poate imputa, la partaj, asupra cotei cuvenite soțului căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere. Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(3) Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu citarea locatorului și produce efecte față de acesta de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod similar și în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor 2 soți, atribuirea beneficiului locuinței conjugale producând efecte până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj. Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

§3. Cheltuielile căsătoriei

Contribuția soților

Art. 325. - Practică judiciară (25), Reviste (1), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Soții sunt obligați să își acorde sprijin material reciproc. Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Ei sunt obligați să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei, dacă prin convenție matrimonială nu s-a prevăzut altfel. Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1), Modele (4)

(3) Orice convenție care prevede că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soți este considerată nescrisă. Practică judiciară (1), Doctrină (1), Modele (4), Comentarii expert (1)

Munca în gospodărie

Art. 326. - Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1)

Munca oricăruia dintre soți în gospodărie și pentru creșterea copiilor reprezintă o contribuție la cheltuielile căsătoriei.

Veniturile din profesie

Art. 327. - Reviste (1), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

Fiecare soț este liber să exercite o profesie și să dispună, în condițiile legii, de veniturile încasate, cu respectarea obligațiilor ce îi revin privind cheltuielile căsătoriei.

Dreptul la compensație

Art. 328. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (6)

Soțul care a participat efectiv la activitatea profesională a celuilalt soț poate obține o compensație, în măsura îmbogățirii acestuia din urmă, dacă participarea sa a depășit limitele obligației de sprijin material și ale obligației de a contribui la cheltuielile căsătoriei.

§4. Alegerea regimului matrimonial

Convenția matrimonială

Art. 329. - Practică judiciară (1), Reviste (8), Doctrină (6), Modele (8), Referințe în cărți (1)

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale se face prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Încheierea convenției matrimoniale

Art. 330. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (1), Reviste (3), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, convenția matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat. Reviste (4), Doctrină (4)

(2) Convenția matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4)

(3) Convenția încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei. Doctrină (2), Modele (4)

Simulația convenției matrimoniale

Art. 331. - Reviste (1), Doctrină (5), Referințe în cărți (2)

Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege, produce efecte numai între soți și nu poate fi opus terților de bună-credință.

Obiectul convenției matrimoniale

Art. 332. - Reviste (2), Doctrină (6)

(1) Prin convenția matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege. Doctrină (1)

(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii succesorale legale. Reviste (2), Doctrină (2)

Clauza de preciput Reviste (1)

Art. 333. - Reviste (10), Doctrină (7), Modele (8), Referințe în cărți (4)

(1) Prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei. Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii, în condițiile art. 1.096 alin. (1) și (2). Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea comunității, bunurile ce fac obiectul clauzei. Reviste (5), Doctrină (1)

(4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vieții soților, când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni. Reviste (6), Doctrină (1)

(5) Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent. Reviste (3)

Publicitatea convenției matrimoniale

Art. 334. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Reviste (8), Doctrină (6), Modele (1), Referințe în cărți (3)

(1) Pentru a fi opozabile terților, convențiile matrimoniale se înscriu în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) După autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenției la serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie, la registrul menționat la alin. (1), precum și la celelalte registre de publicitate, în condițiile alin. (4). Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soți de a solicita îndeplinirea formalităților de publicitate. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4)

(4) Ținând seama de natura bunurilor, convențiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerțului, precum și în alte registre de publicitate prevăzute de lege. În toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităților de publicitate speciale nu poate fi acoperită prin înscrierea făcută în registrul menționat la alin. (1). Reviste (1), Doctrină (2), Modele (4)

(5) Orice persoană, fără a fi ținută să justifice vreun interes, poate cerceta registrul menționat la alin. (1) și poate solicita, în condițiile legii, eliberarea de extrase certificate. Reviste (2)

Inopozabilitatea convenției matrimoniale

Art. 335. - Reviste (3), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu unul dintre soți, decât dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute la art. 334 sau dacă terții au cunoscut-o pe altă cale. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de încheierea căsătoriei. Doctrină (1), Modele (1)

Modificarea convenției matrimoniale

Art. 336. - Reviste (2), Doctrină (4), Modele (2)

Convenția matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 330 și 332. Dispozițiile art. 334 și 335 sunt aplicabile.

Încheierea convenției matrimoniale de către minor

Art. 337. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenție matrimonială numai cu încuviințarea ocrotitorului său legal și cu autorizarea instanței de tutelă. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În lipsa încuviințării sau a autorizării prevăzute la alin. (1), convenția încheiată de minor poate fi anulată în condițiile art. 46, care se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1)

(3) Acțiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei. Doctrină (1)

Nulitatea convenției matrimoniale

Art. 338. - Reviste (4), Doctrină (6), Modele (7), Referințe în cărți (2)

În cazul în care convenția matrimonială este nulă sau anulată, între soți se aplică regimul comunității legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință.

SECȚIUNEA a 2-a
Regimul comunității legale

Bunurile comune

Art. 339. - Jurisprudență (9), Practică judiciară (299), Reviste (10), Doctrină (7), Modele (1), Referințe în cărți (4), Hotărâri judecătorești

Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților. Jurisprudență (1), Practică judiciară (58), Caută hotărâri judecătorești

Bunurile proprii

Art. 340. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (101), Reviste (9), Doctrină (7), Modele (5), Referințe în cărți (5)

Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soț: Practică judiciară (1)

a) bunurile dobândite prin moștenire legală, legat sau donație, cu excepția cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune; Jurisprudență (3), Practică judiciară (21), Doctrină (2)

b) bunurile de uz personal; Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2)

c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri; Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (2)

d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat; Reviste (1), Doctrină (2)

e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare, schițele și proiectele artistice, proiectele de invenții și alte asemenea bunuri; Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (2)

f) indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum și bunul dobândit în schimbul acestora; Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (2), Doctrină (2)

h) fructele bunurilor proprii. Reviste (2), Doctrină (2)

Veniturile din muncă și cele asimilate acestora

Art. 341. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (4), Reviste (8), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

Veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea, precum și veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune, indiferent de data dobândirii lor, însă numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunității.

Regimul juridic al bunurilor proprii

Art. 342. - Doctrină (5)

Fiecare soț poate folosi, administra și dispune liber de bunurile sale proprii, în condițiile legii.

Dovada bunurilor soților

Art. 343. - Practică judiciară (8), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Referințe în cărți (3)

(1) Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită. Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Dovada că un bun este propriu se poate face între soți prin orice mijloc de probă. În cazul prevăzut la art. 340 lit. a), dovada se face în condițiile legii. Practică judiciară (4), Doctrină (1)

(3) Pentru bunurile mobile dobândite anterior căsătoriei, înainte de încheierea acesteia se întocmește un inventar de către notarul public sau sub semnătură privată, dacă părțile convin astfel. În lipsa inventarului, se prezumă, până la proba contrară, că bunurile sunt comune. Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2)

Formalitățile de publicitate

Art. 344. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (5), Modele (2)

Oricare dintre soți poate cere să se facă mențiune în cartea funciară ori, după caz, în alte registre de publicitate prevăzute de lege despre apartenența unui bun la comunitate.

Actele de conservare, de folosință și de administrare

Art. 345. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (6), Referințe în cărți (3), Hotărâri judecătorești

(1) Fiecare soț are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul expres al celuilalt soț. Cu toate acestea, schimbarea destinației bunului comun nu se poate face decât prin acordul soților. Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) De asemenea, fiecare soț poate încheia singur acte de conservare, acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum și acte de dobândire a bunurilor comune. Practică judiciară (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dispozițiile art. 322 rămân aplicabile. Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) În măsura în care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic, soțul care nu a participat la încheierea actului nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință. Practică judiciară (1), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

Actele de înstrăinare și de grevare

Art. 346. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (53), Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1), Referințe în cărți (4), Hotărâri judecătorești

(1) Actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale având ca obiect bunurile comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți. Practică judiciară (41), Reviste (4), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soți poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a căror înstrăinare nu este supusă, potrivit legii, anumitor formalități de publicitate. Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Practică judiciară (1), Reviste (5), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sunt, de asemenea, exceptate de la prevederile alin. (1) darurile obișnuite. Reviste (2), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

Nulitatea relativă

Art. 347. - Puneri în aplicare (2), Practică judiciară (6), Reviste (1), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

(1) Actul încheiat fără consimțământul expres al celuilalt soț, atunci când el este necesar potrivit legii, este anulabil. Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Terțul dobânditor care a depus diligența necesară pentru a se informa cu privire la natura bunului este apărat de efectele nulității. Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Doctrină (1)

Aportul de bunuri comune

Art. 348. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Doctrină (7), Modele (1)

Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societăți, asociații sau fundații, în condițiile legii.

Regimul aporturilor

Art. 349. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (11), Reviste (1), Doctrină (7), Referințe în cărți (3)

(1) Sub sancțiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soți nu poate singur, fără consimțământul scris al celuilalt soț, să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părți sociale ori, după caz, de acțiuni. În cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, soțul care nu și-a dat consimțământul scris la întrebuințarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate drepturile dobândite de terți. Modificări (1), Practică judiciară (5), Doctrină (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscută soțului care a aportat bunul comun, dar părțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune. Soțul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate și poate realiza singur transferul părților sociale ori, după caz, al acțiunilor deținute. Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscută și celuilalt soț, dacă acesta și-a exprimat voința în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soți are calitatea de asociat pentru părțile sociale sau acțiunile atribuite în schimbul a jumătate din valoarea bunului, dacă, prin convenție, soții nu au stipulat alte cote-părți. Părțile sociale sau acțiunile ce revin fiecăruia dintre soți sunt bunuri proprii. Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (1)

Dispoziții testamentare

Art. 350. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (5)

Fiecare soț poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri.

Datoriile comune ale soților

Art. 351. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (49), Reviste (2), Doctrină (6), Modele (1), Referințe în cărți (2)

Soții răspund cu bunurile comune pentru:

a) obligațiile născute în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunurilor comune; Practică judiciară (9), Doctrină (1)

b) obligațiile pe care le-au contractat împreună; Practică judiciară (8), Doctrină (1)

c) obligațiile asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei; Practică judiciară (4), Doctrină (4), Modele (1)

d) repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților. Practică judiciară (8), Reviste (1), Doctrină (2)

Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune

Art. 352. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) În măsura în care obligațiile comune nu au fost acoperite prin urmărirea bunurilor comune, soții răspund solidar, cu bunurile proprii. În acest caz, cel care a plătit datoria comună se subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate dacă lichidarea s-ar face la data plății datoriei. Practică judiciară (2), Doctrină (1)

(2) Soțul care a plătit datoria comună în condițiile alin. (1) are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt soț până la acoperirea integrală a creanțelor pe care acesta i le datorează. Reviste (1)

Urmărirea bunurilor comune

Art. 353. - Puneri în aplicare (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (46), Reviste (7), Doctrină (7), Modele (1), Referințe în cărți (2)

(1) Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Practică judiciară (11), Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soțului debitor, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanței sale. Practică judiciară (21), Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Bunurile astfel împărțite devin bunuri proprii. Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1)

Urmărirea veniturilor din profesie

Art. 354. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (5)

Veniturile din muncă ale unui soț, precum și cele asimilate acestora nu pot fi urmărite pentru datoriile comune asumate de către celălalt soț, cu excepția celor prevăzute la art. 351 lit. c).

Lichidarea regimului comunității

Art. 355. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (15), Reviste (2), Doctrină (6), Modele (8), Referințe în cărți (3), Hotărâri judecătorești

(1) La încetarea comunității, aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial. Practică judiciară (1), Modele (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Până la finalizarea lichidării, comunitatea subzistă atât în privința bunurilor, cât și în privința obligațiilor. Reviste (2), Doctrină (1), Modele (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soți, lichidarea se face între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat. În acest caz, obligațiile soțului decedat se divid între moștenitori proporțional cu cotele ce le revin din moștenire. Doctrină (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Efectele încetării regimului comunității

Art. 356. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (5), Doctrină (4), Modele (1), Hotărâri judecătorești

Dacă regimul comunității de bunuri încetează prin desfacerea căsătoriei, foștii soți rămân coproprietari în devălmășie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotei-părți ce revine fiecăruia.

Lichidarea comunității. Partajul

Art. 357. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (29), Reviste (4), Doctrină (7), Modele (7), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) În cadrul lichidării comunității, fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune și la regularizarea datoriilor. Doctrină (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soț, pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dispozițiile art. 364 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Partajul în timpul regimului comunității

Art. 358. - Puneri în aplicare (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (5), Doctrină (7), Modele (5), Referințe în cărți (4), Hotărâri judecătorești

(1) În timpul regimului comunității, bunurile comune pot fi împărțite, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînțelegere. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Prevederile art. 357 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Bunurile atribuite fiecărui soț prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărțite rămân bunuri comune. Reviste (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Regimul comunității nu încetează decât în condițiile legii, chiar dacă toate bunurile comune au fost împărțite potrivit acestui articol. Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Convențiile contrare regimului comunității legale

Art. 359. - Practică judiciară (2), Reviste (7), Doctrină (6)

Orice convenție contrară dispozițiilor prezentei secțiuni este lovită de nulitate absolută, în măsura în care nu este compatibilă cu regimul comunității convenționale.

SECȚIUNEA a 3-a
Regimul separației de bunuri

Regimul bunurilor

Art. 360. - Practică judiciară (2), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (5), Referințe în cărți (2)

(1) Fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după această dată. Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1)

(2) Prin convenție matrimonială, părțile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare. Dacă părțile nu au convenit altfel, creanța de participare reprezintă jumătate din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete și va fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură. Reviste (2), Doctrină (3), Modele (4)

Inventarul bunurilor mobile

Art. 361. - Reviste (1), Doctrină (6), Modele (4), Referințe în cărți (3)

(1) La adoptarea acestui regim, notarul public întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire . Reviste (1), Doctrină (1), Modele (2)

(2) Se poate întocmi un inventar și pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri. Reviste (1)

(3) În toate cazurile, pentru opozabilitate față de terți, inventarul se anexează la convenția matrimonială, supunându-se acelorași formalități de publicitate ca și convenția matrimonială. Doctrină (1)

(4) În lipsa inventarului se prezumă, până la proba contrară, că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului posesor. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(5) Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei condiții de formă pentru validitate ori unor cerințe de publicitate, dreptul de proprietate exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplinește formele cerute de lege.

Bunurile proprietate comună pe cote-părți

Art. 362. - Reviste (2), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Bunurile dobândite împreună de soți aparțin acestora în proprietate comună pe cote-părți, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (1), Modele (2)

(2) Dovada coproprietății se face în condițiile art. 361, care se aplică în mod corespunzător. Modele (2)

Folosința bunurilor celuilalt soț

Art. 363. - Doctrină (4)

(1) Soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar, cu excepția celor prevăzute la art. 723, 726 și 727. El este dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soț sau, după caz, la data încetării ori schimbării regimului matrimonial. Doctrină (1)

(2) Dacă unul dintre soți încheie singur un act prin care dobândește un bun, folosindu-se, în tot sau în parte, de bunuri aparținând celuilalt soț, acesta din urmă poate alege, în proporția bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziționat și a pretinde daune-interese de la soțul dobânditor. Proprietatea nu poate fi însă reclamată decât înainte ca soțul dobânditor să dispună de bunul dobândit, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziționat de către soțul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soț. Doctrină (1)

Răspunderea pentru obligațiile personale

Art. 364. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Niciunul dintre soți nu poate fi ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt soț. Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, soții răspund solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor. Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

Dreptul de retenție

Art. 365. - Reviste (4), Doctrină (5), Modele (4)

La încetarea regimului separației de bunuri, fiecare dintre soți are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care le au unul față de celălalt.

SECȚIUNEA a 4-a
Regimul comunității convenționale

Domeniul de aplicare

Art. 366. - Reviste (4), Doctrină (7), Modele (4), Referințe în cărți (2)

Regimul comunității convenționale se aplică atunci când, în condițiile și limitele prevăzute în prezenta secțiune, se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale.

Obiectul convenției matrimoniale

Art. 367. - Reviste (6), Doctrină (7), Modele (4), Referințe în cărți (3)

În cazul în care se adoptă comunitatea convențională, convenția matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) și c); Reviste (1), Doctrină (2), Modele (4)

b) restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 351 lit. c); Reviste (3), Doctrină (2), Modele (3)

c) obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau se opune în mod abuziv, celălalt soț poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviințarea prealabilă a instanței de tutelă; Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4)

d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunității; Reviste (6), Doctrină (1)

e) modalități privind lichidarea comunității convenționale. Reviste (1), Doctrină (1)

Alte dispoziții aplicabile

Art. 368. - Reviste (7), Doctrină (7), Modele (4)

În măsura în care prin convenție matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu dispozițiile legale privind regimul comunității legale.

SECȚIUNEA a 5-a
Modificarea regimului matrimonial

§1. Modificarea convențională

Condiții

Art. 369. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1), Reviste (6), Doctrină (6), Modele (2), Proceduri (2), Referințe în cărți (2)

(1) După cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, soții pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru încheierea convențiilor matrimoniale. Jurisprudență (1), Doctrină (2)

(2) Dispozițiile art. 291, 334, 335 și 361 sunt aplicabile în mod corespunzător. Doctrină (1)

(3) Creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula acțiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate sau, după caz, de când au luat cunoștință mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(4) Creditorii prevăzuți la alin. (3) pot invoca oricând, pe cale de excepție, inopozabilitatea modificării sau lichidării regimului matrimonial făcute în frauda intereselor lor. Jurisprudență (1), Reviste (1)

§2. Modificarea judiciară

Separația judiciară de bunuri

Art. 370. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1), Reviste (4), Doctrină (5), Modele (2), Proceduri (3), Referințe în cărți (2)

(1) Dacă regimul matrimonial al soților este cel al comunității legale sau convenționale, instanța, la cererea unuia dintre soți, poate pronunța separația de bunuri, atunci când celălalt soț încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei. Doctrină (1)

(2) Totodată, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 357.

(3) Dispozițiile art. 291, 334, 335 și 361 se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1), Modele (1)

Efectele între soți

Art. 371. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (5), Proceduri (3)

(1) Separația de bunuri pronunțată de către instanță face ca regimul matrimonial anterior să înceteze, iar soților li se aplică regimul matrimonial prevăzut la art. 360-365. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Între soți, efectele separației se produc de la data formulării cererii, cu excepția cazului în care instanța, la cererea oricăruia dintre ei, dispune ca aceste efecte să li se aplice de la data despărțirii în fapt. Doctrină (1)

Efectele față de terți

Art. 372. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (6), Referințe în cărți (1)

(1) Creditorii soților nu pot cere separația de bunuri, dar pot interveni în cauză. Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 369 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...