Drepturile și îndatoririle părintești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Autoritatea părintească -
CAPITOLUL II
Drepturile și îndatoririle părintești

Conținutul autorității părintești

Art. 487. - Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (8), Librăria Indaco (4)

Părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia. Jurisprudență

Îndatoririle specifice

Art. 488. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Părinții au îndatorirea de a crește copilul în condiții care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială în mod armonios. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În acest scop, părinții sunt obligați: Reviste (3)

a) să coopereze cu copilul și să îi respecte viața intimă, privată și demnitatea; Reviste (2), Doctrină (1)

b) să prezinte și să permită informarea și lămurirea copilului despre toate actele și faptele care l-ar putea afecta și să ia în considerare opinia acestuia; Reviste (1), Doctrină (1)

c) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea și realizarea drepturilor copilului; Reviste (1)

d) să coopereze cu persoanele fizice și persoanele juridice cu atribuții în domeniul îngrijirii, educării și formării profesionale a copilului.

Măsurile disciplinare

Art. 489. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Măsurile disciplinare nu pot fi luate de părinți decât cu respectarea demnității copilului. Sunt interzise luarea unor măsuri, precum și aplicarea unor pedepse fizice, de natură a afecta dezvoltarea fizică, psihică sau starea emoțională a copilului.

Drepturile părintelui minor

Art. 490. - Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului. Reviste (1)

(2) Drepturile și îndatoririle cu privire la bunurile copilului revin tutorelui sau, după caz, altei persoane, în condițiile legii. Reviste (1)

Religia copilului

Art. 491. - Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă. Reviste (1)

Numele copilului

Art. 492. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Părinții aleg prenumele și, când este cazul, numele de familie al copilului, în condițiile legii.

Supravegherea copilului

Art. 493. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

Părinții au dreptul și îndatorirea de supraveghere a copilului minor.

Relațiile sociale ale copilului

Art. 494. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Părinții sau reprezentanții legali ai copilului pot, numai în baza unor motive temeinice, să împiedice corespondența și legăturile personale ale copilului în vârstă de până la 14 ani. Neînțelegerile se soluționează de către instanța de tutelă, cu ascultarea copilului, în condițiile art. 264.

Înapoierea copilului de la alte persoane

Art. 495. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (3), Librăria Indaco (1)

(1) Părinții pot cere oricând instanței de tutelă înapoierea copilului de la orice persoană care îl ține fără drept. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Instanța de tutelă poate respinge cererea numai dacă înapoierea este vădit contrară interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Locuința copilului

Art. 496. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (4)

(1) Copilul minor locuiește la părinții săi. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Dacă părinții nu locuiesc împreună, aceștia vor stabili, de comun acord, locuința copilului. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă hotărăște, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți și pe copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

(4) Locuința copilului, stabilită potrivit prezentului articol, nu poate fi schimbată fără acordul părinților decât în cazurile prevăzute expres de lege. Jurisprudență

(5) Părintele la care copilul nu locuiește în mod statornic are dreptul de a avea legături personale cu minorul, la locuința acestuia. Instanța de tutelă poate limita exercițiul acestui drept, dacă aceasta este în interesul superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Modele (1)

Schimbarea locuinței copilului

Art. 497. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Dacă afectează exercițiul autorității sau al unor drepturi părintești, schimbarea locuinței copilului, împreună cu părintele la care locuiește, nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În caz de neînțelegere între părinți, hotărăște instanța de tutelă potrivit interesului superior al copilului, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Modele (1)

Schimbarea felului învățăturii ori al pregătirii profesionale

Art. 498. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6)

(1) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere părinților să își schimbe felul învățăturii sau al pregătirii profesionale ori locuința necesară desăvârșirii învățăturii ori pregătirii sale profesionale.

(2) Dacă părinții se opun, copilul poate sesiza instanța de tutelă, iar aceasta hotărăște pe baza raportului de anchetă psihosocială. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile. Reviste (2), Doctrină (1)

Obligația de întreținere

Art. 499. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (6), Modele (5), Librăria Indaco (3)

(1) Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinții au obligația de a-i asigura condițiile necesare pentru creșterea, educarea și pregătirea sa profesională. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1)

(4) În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Independența patrimonială

Art. 500. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

Părintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului și nici copilul asupra bunurilor părintelui, în afară de dreptul la moștenire și la întreținere.

Administrarea bunurilor copilului

Art. 501. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

(1) Părinții au dreptul și îndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor, precum și de a-l reprezenta în actele juridice civile ori de a-i încuviința aceste acte, după caz. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) După împlinirea vârstei de 14 ani minorul își exercită drepturile și își execută obligațiile singur, în condițiile legii, însă numai cu încuviințarea părinților și, după caz, a instanței de tutelă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Alte dispoziții aplicabile

Art. 502. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la bunurile copilului sunt aceleași cu cele ale tutorelui, dispozițiile care reglementează tutela fiind aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, nu se întocmește inventarul prevăzut la art. 140, în cazul în care copilul nu are alte bunuri decât cele de uz personal.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

De ce ține cont instanța de judecată la stabilirea domiciliului minorului ? - Mădălina Moceanu
Sentimentul de stabilitate și apartenență al minorului este un factor important în a decide cu cine să locuiască în continuare, acesta fiind un punct de diferențiere între părinți în condițiile în care nu există o inegalitate între părți din punctul de vedere al mijloacelor materiale de bază, ambii părinți oferind condiții locative corespunzătoare creșterii și dezvoltării armonioase a acestuia, aspect relevat și de concluziile anchetelor sociale efectuate în cauză, dar și de martorii audiați.
Așadar, în speță au, din punct de vedere decizional, o greutate mai mare circumstanțele legate de compatibilitatea emoțională dintre părinte și copil, aptitudinile parentale dezvoltate de-a lungul timpului, stabilitatea afectivă pe care apropierea de unul dintre părinți o creează pentru copil (incluzând aici și mediul familial dezvoltat în jurul acelui părinte).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În conformitate cu dispozițiile art. 487 noul C. civ.: „Părinții au dreptul și îndatorirea de acrește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională aacestuia, potrivit propriilor lor coningeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare adrepturilor pe care legea le recunoaște acestuia.” [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește drepturile și îndatoririle părintești, acestea nu sunt cu mult diferite de cele existente în reglementarea coroborată adispozițiilor Codului familiei (art. 100-107) și ale Legii nr. 272/2004 (art. 8, 25, 28, 32, 62). 
    Subliniem, însă, câteva aspecte de noutate: 
    a) consacrarea expresă afaptului că părintele minor, care aîmplinit 14 ani, are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu și pe cele referitoare la bunurile acestuia (pentru acestea din urmă, ase vedea și art. 62 din Legea nr. 272/2004); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pornind de la observația că legiuitorul instituie în sarcina părinților firești dreptul și îndatorirea de acrește copilul îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională aacestuia (art. 487 C. civ..), de a-l crește în condiții care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială în mod armonios (488 C. civ..) și admițând că ideea de „creștere acopilului” nu poate avea accepțiuni diferite, însemnă că persoana devenită majoră trebuie să fi beneficiat în timpul minorității de ocrotirea complexă apersoanei sau familiei care voiește să oadopte, oprotecție acoperitoare pentru componentele esențiale ale persoanei și personalității sale954. 
    954 I. Albu, I. Reghini, P.A. Szabo, Înfierea,Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 36; M. Mureșan în Filiația..., de I. Ionașcu, M.N. Costin, M. Mureșan, V. Ursa, op. cit., p. 111.E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 249-250. A se vedea, de asemenea, T. Bodoașcă, A. Drăghici, I. Puie, op. cit., p. 310.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Conținutul autorității părintești. Acesta are caracter legal și imperativ. Părinții nu pot să renunțe sau să modifice conținutul drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copil. Se pot însă înțelege asupra modului de exercitare a drepturilor și îndatoririlor părintești, dar numai cu încuviințarea instanței, care va verifica dacă învoiala părinților răspunde interesului copilului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Latura personală privește ocrotirea persoanei copilului, iar reglementările aplicabile în acest domeniu fac obiectul dreptului familiei. De aceea ne rezumăm aici să evocăm prevederile art. 487 C. civ.., potrivit cărora: „Părinții au dreptul și îndatorirea de acrește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională aacestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare adrepturilor pe care legea le recunoaște acestuia”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Drepturile reale în general
Dispoziții generale
Accesiunea
Reviste:
Autoritatea părintească
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Câteva aspecte privind rolul jurisprudenței în exercitarea autorității părintești în caz de divorț
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Ascultarea obligatorie a minorului în procedura judiciară și administrativă
Opinia copilului și alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului Sorina
Garantarea dreptului individului la libertatea de religie - reglementări interne și internaționale
Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor.
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea domiciliului minorului.
Acțiune în stabilirea domiciliului minorului.
Cerere de chemare în judecată pentru înapoierea minorului de la persoanele care îl dețin fără drept.
Cererea părinților pentru înapoierea copilului de la o persoană care îl ține fără drept.
Acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane
Cerere de chemare în judecată pentru legături personale cu minorul.
Acțiune pentru schimbarea locuinței minorului, în lipsa acordului celuilalt părinte^1
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Cerere de acordare a pensiei copilului minor.
Referințe în cărți:
Exercitarea autorității părintești după divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
;
se încarcă...