Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente -
SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice

Garantarea drepturilor inerente ființei umane

Art. 61. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege. Reviste (3)

(2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei. Reviste (1), Doctrină (1)

Interzicerea practicii eugenice

Art. 62. - Doctrină (4)

(1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane. Reviste (1)

(2) Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea selecției persoanelor. Reviste (2)

Intervențiile asupra caracterelor genetice

Art. 63. - Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Sunt interzise orice intervenții medicale asupra caracterelor genetice având drept scop modificarea descendenței persoanei, cu excepția celor care privesc prevenirea și tratamentul maladiilor genetice. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Este interzisă orice intervenție având drept scop crearea unei ființe umane genetic identice unei alte ființe umane vii sau moarte, precum și crearea de embrioni umani în scopuri de cercetare. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical nu este admisă pentru alegerea sexului viitorului copil decât în scopul evitării unei boli ereditare grave legate de sexul acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

Inviolabilitatea corpului uman

Art. 64. - Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Corpul uman este inviolabil. Doctrină (1)

(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică. Nu se poate aduce atingere integrității ființei umane decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege. Doctrină (1)

Examenul caracteristicilor genetice

Art. 65. - Doctrină (4)

(1) Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi întreprins decât în scopuri medicale sau de cercetare științifică, efectuate în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi efectuată decât în cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, după caz, sau în scopuri medicale ori de cercetare științifică, efectuate în condițiile legii. Reviste (1)

Interzicerea unor acte patrimoniale

Art. 66. - Referințe (1), Reviste (12), Doctrină (5)

Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.

Intervențiile medicale asupra unei persoane

Art. 67. - Doctrină (4)

Nicio persoană nu poate fi supusă experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop terapeutic ori în scop de cercetare științifică decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.

Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață

Art. 68. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatori în viață se fac exclusiv în cazurile și condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil și expres al acestora și numai după ce au fost informați, în prealabil, asupra riscurilor intervenției. În toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consimțământului dat, până în momentul prelevării. Doctrină (1)

(2) Se interzice prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană de la minori, precum și de la persoanele aflate în viață, lipsite de discernământ din cauza unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, în afara cazurilor expres prevăzute de lege.

Sesizarea instanței judecătorești

Art. 69. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

La cererea persoanei interesate, instanța poate lua toate măsurile necesare pentru a împiedica sau a face să înceteze orice atingere ilicită adusă integrității corpului uman, precum și pentru a dispune repararea, în condițiile prevăzute la art. 252-256, a daunelor materiale și morale suferite.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 61  
    În alin. (1) este reluată și precizată prevederea din art. 22 alin. (1) din Constituție. 
    Alineatul (2) reia prevederile art. 2 din Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și ademnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 17/2001. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Drepturi inerente persoanei. Noul Cod civil folosește sintagma „drepturi inerente persoanei” pentru a desemna doar acele drepturi ale personalității care privesc viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a persoanei. 
    Primul alineat, potrivit căruia aceste drepturi sunt garantate și ocrotite prin lege, face aplicația principiului inviolabilității corpului uman (a se vedea și art. 64 noul C. civ.), având în vedere că orice atingere adusă acestuia se poate materializa într-un atentat la viața, sănătatea sau integritatea fizică ori psihică apersoanei. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementările noului Cod civil au un fundament teoretic similar, recunoscând că fiecare este stăpânul propriului corp, dar asigurându-se în același timp ca acesta să fie protejat chiar și contra acțiunilor vătămătoare asupra sa însăși pe care omul ar fi dispus să le săvârșească sau să le accepte. Afirmațiile noaste se sprijină îndeosebi pe modul în care afost reglementat dreptul de adispune de sine însuși (art. 60 C. civ..) și pe conținutul dispozițiilor consacrate drepturilor la viață, sănătate și integritate ale persoanei fizice (art. 61-69 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul la viață este un atribut suprem al ființei umane, a cărui respectare este însăși condiția exercitării celorlalte drepturi. Conform art. 2 parag. 1 din Convenția europeană a drepturilor omului, dreptul la viață este protejat de lege. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în această privință a evidențiat că statele au atât obligații negative, cât și obligații pozitive: trebuie să se abțină de la a provoca moartea în mod intenționat, dar și să ia măsurile necesare pentru protecția vieții (B. Selejan-Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 81). Și Pactul internațional privind drepturile civile și politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, consacră expressis verbis dreptul la viață al omului: "Dreptul la viață este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viața sa în mod arbitrar". [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementările noului Cod civil au un fundament teoretic similar, recunoscând că fiecare este stăpânul propriului corp, dar asigurându-se în același timp ca acesta să fie protejat chiar și contra acțiunilor vătămătoare asupra sa însăși pe care omul ar fi dispus să le săvârșească sau să le accepte. Afirmațiile noaste se sprijină îndeosebi pe modul în care afost reglementat dreptul de adispune de sine însuși (art. 60 C. civ..) și pe conținutul dispozițiilor consacrate drepturilor la viață, sănătate și integritate ale persoanei fizice (art. 61-69 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Reviste:
Dreptul la demnitate în concepția C. civ.*
Interesul superior al ființei umane și practicile eugenice - din perspectivă teoretică și jurisprudențială
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale
Considerații cu privire la reglementarea prejudiciului, element esențial al răspunderii civile, în noul Cod civil
Contractul de donație (I)
Reflecții privind soluțiile codului civil în materia reparării prejudiciilor nepatrimoniale. Drept comparat
Originea sacră și morală a dreptului
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Considerații asupra răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate în cursul desfășurării unor activități sportive/Considérations sur la responsabilité civile délictuelle pour les préjudices causés au cours du développement de certaines activités sportives/Considerations regarding tort liability for damages caused during the conduct of certain sports activities
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Legislație conexă :
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...